Laurs Bodelsen

Ref: Kilder: M08-sp3b-
Erhverv: Gårdmand
Far: Bodel Svendsen (1711 - 1787)
Mor: Karen Laursdatter (1713 - 1773)
 
Født: omkring 1746
Død: 1794 Østerhalne, Vadum sogn, Ålborg amt
Begravet: 25-05-1794 Vadum, Vadum sogn, Ålborg amt


I familie med Else Mortensdatter (1751 - 1793)

Vielse: 24-10-1787 Vadum, Vadum sogn, Ålborg amt


I familie med Christiane Knudsdatter (1764 - )

Børn:Laurs Laursen (1794 - )


Notater
sp3b- (register): Skifte efter Boddilsen Lars (Laurs), Øster Haldne, Vadum sogn Sk. 20/5, 23/6, 18/10-1794. G.m. Christiane Knudsdatter. Fol. 165, 173, 203.
Folio 165: Skifte-Forretning efter Lars Boddilsen i Øster Halne. Anno 1794 Den 20de Mai om formiddagen saasnart Dødsfaldet var anmeldet indfandt sig paa Wraae høie Herskabs vegne Forvalter Poul Utermøllen fra Wraae paa det Sted i Øster Halne som Lars Boddilsen hidtil haver beboet og haft i Fæste. som i aftes ved Døden er afgaaet og ey før i Dag kl. 7 kundgiort paa Wraae i overværelse af 2de Vitterlighedsmænd, navnlig Jens Mortensen og Niels Jensen Keisergaard, begge af Øster halne, for at registrere og forsegle Boet til videre lovlig Skifte og Deling imellem hans efterladte Enke Christiane Knudsdatter /: og den afdødes i ægteskab med en anden Kone sammen aulet Stif-Børn, navnlig: 1 Datter Zidsel Marie, ungefær 16 aar, 1 Datter Mette Kierstine 17 aar og 1 Søn Laurs 13 aar, for saavidt de B..? [næste halve sætning kan jeg ikke tyde, den er indføjet mellem de i forvejen skrevne linjer] i Boet fra deres forældres? ..? paa Enkens Vegne var tilstæde hendes Broder Jens Knudsen boendes i Kirkegaard i Aistrup Sogn. Thi blev der med Registrering og Forsegling forettet som følger: [bo-opgørelse].
Folio 173: Skifte Forretning efter Laurs Boddilsen i Østerhalne. See denne Protocoll Pagina 165.
Anno 1794 Den 23 Junii blev Skiftet efter afdøde Gaardmand Laurs Boddilsen i Østerhalne paa Sønder Elkiær Gods foretaget paa Stefboe Stædet af Wraae høje herskabs fuldmægtigt forvalter Uttermøhlen, fra bemelte Wraae med 2de tiltagne Vitterligheds og Vurderingsmænd, navnlig Jens Mortensen og Niels Jensen i bemelte Østerhalne, til lovlig Skifte og deeling imellem den afdødes efterladte hustrue Christiane Knudsdatter paa den ene Siide og den afdødes arvinger paa den anden Siide som var: 1 Broder Jens Boddilsen 46 aar paa Kragheede paa Buurholts gods. - 1 Broder Christen Bodelsen 36 aar boer i Staderup paa Kornumgaards gods, 1 Søster Karen Bodelsdt Enke efter Bodel Christensen i Gieurup? [Gjørup?] paa Aastrup Gods og 1 Søster Mette Bodelsdt gift med Jens Pedersen i Øster Brønderslev paa Burholts Gods, samt 1 Søster Else Bodelsdt gift med Christen Thomsen paa Kraghede, Vraa Gods. Enken paa Stervboe stædet var selv tilstæde og som hendes antagne Lauværge var tilstæde Jens Knudsen af Kirkegaard i Ajstrup. - Paa egne og de andre fraværende Arvingers Vegne var tilstæde Broderen til den afdøde nemlig Jens Bodilsen som boer paa Kraghede, som ..? angav: at han med? sin? ..? at anmelde som Arvinger, den afdødes, afdøde Broder Svend Bodelsen, som boede i Vester Hebbelstrup i Hallund Sogn, hans efterladte 2de Børn nemlig: Christen Svendsen 25 aar gammel og 1 Datter Karen Svendsdatter ugift og begge hiemme i bemelte Hæbbelstrup. denne nærværende Broder til den afdøde blev af Skifte Retten tilholdt at tilstaa hans fraværende medarvingers ..? som Tilsyns værge,hvilcet han lovede. - Skifte Retten erindrede for ham: at de ved Forseglings Forretningen anførte Arvinger vare for Skifte Retten urigtig anmeldte. thi disse var ikke den afdødes Lars Boddelsens egne, men hans Stifbørn, som allerede var tillagt efter deres ..? hand da skulle have her af Boet, hvilket endnu skal indestaae(?)her i den afdøde deres Stiffader Laurs Boddilsens boe. - I hvilken anledning var tilstæde, Laurs Boddilsens Stifbørns Stifbørns farbroder Sr. Disse Derius [dvs Desiderius Madsen] af Hæbbelstrup, som tilkiendegav at bemelte Børn der endnu er i Stefboet er tillagt i følge sluttet Skifte Brev den 22 April 1793 holdet efter Børnenens afdøde Moder, noget Sølv, nogle faae meubler og 1 Sænge-klæder og Sønnen? 1 Stuud derimod?. Saa at Sølvet og Sænge klæderne nu allerede er tilbage her i Boet, hvilket Farbroderen Hr. Disse Derius paastod sig udleveret tilligemed meublerne og Sønnen [Sønnens?] tillagte hans Salige faders Gang klæder, hivlket Enken Christiane Knudsdatter her i Stefboren indvilligede og strax lovede med Skifte Rettens ..? til Velbemelte Hr. Dese Derius, alt i foran berørte Skifte Brev Børnenes? tilhørende Sølv, hvor nu Sænge-Klæder, hvor..? bleve enige og Klæderne in Natura udleveret. - Meublerne som staaer her paa stefboe Stædet blev og anviist Farbroderen, som han kna tage herfra? ..? naar han vil, men bleve af Skifte Retten paalagt nu og i Tiiden at paasee og tilsvare Børnene bemelte deres Eiendomme. - Hvilket han lovede, og havde Skifte? ..? hvor? da alleene tilgode endnu her i Boet 1 par hørgarns Lagner, som Enken her i Stefboen lovede det første det var hende muligt at forskaffe gi..? i kær..? og lagnerne derefter leveret Værgen. - hvormed S. Dissederius og Børnene vare fornøjede og Skifte Retten havde herimod intet at erindre. - Derefter blev dette Skifte fremmet med Registrering og Vurdering som følger: [bo-opgørelse].
Folio 203: [endnu ikke afskrevet]<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen