Jacob Rasmussen

Ref: Kilder: KBw-sJJJ-sp25a-
Erhverv: Gårdmand
Far: Rasmus Jacobsen (1675 - 1757)
Mor: Else Mortensdatter ((16--) - 1756)
 
Født: omkring 1708
Boede: Vestbjerg, Sulsted sogn, Ålborg amt
Død: 1765 Vestbjerg, Sulsted sogn, Ålborg amt
Begravet: 08-09-1765 Sulsted, Sulsted sogn, Ålborg amt


I familie med Maren Christensdatter (1720 - )

Vielse: 19-09-1749 Sulsted, Sulsted sogn, Ålborg amt
Børn:Anne Jacobsdatter (1750 - )
Rasmus Jacobsen (1752 - )
Sidsel Jacobsdatter (1754 - )
Christen Jacobsen (1756 - (SOM LILLE))
Maren Jacobsdatter (1757 - )
Birthe Jacobsdatter (1759 - 1797)
Christen Jacobsen (1761 - )
Søren Jacobsen (1764 - )


Notater
Arveafkald (Vang gods' skifteprotokol (sp25a-)) 1756 efter Else Mortensdatter i Sulsted, gift med Rasmus Jacobsen. Fol. 136b (og - jf. protokollens register - folio 138, men her ser jeg ikke noget om afkaldet eller afdøde). Fol. 136b: til underskrevne Morten Rasmussen boende i Vadum Mølle, [indskudt] og Jacob Rasmussen Lars Rasmussen i Vestbjerg og Jens Rasmussen hos ..? i Sulsted kiendes og hermed vitterliggiør ..? ..? dend arvepart efter deres Sl. Moder Else Mortensdatter, som ..? kand tilkommer og endskiønt vores Fader Rasmus Jacobsen endnu er udi levende Live, saa erklærer vi dog ej? efter hans død kand have noget at fordre, men i alle maader finder os fornøyede som? vi og (...) etc.
Meilsted dend 21. Januari 1756
Jacob J.R.S Rasmussen
Morten M.R.S. Rasmussen
Lars L.R.S Rasmussen
Jens I.R.S. Rasmussen
Som overværende Hans H.C.S. Christensen, Gregers G.P.S. Pedersen.

Viet 19.9. 1749 i Sulsted: Jacob Rasmussen og Maren Christensdt af Vestbjerg (KB-). sJJJ- har vielsesdatoen 19.oktober 1748.

Fadder 20. januar 1765 i Sulsted: Anne Pedersdt [må være Thorsdatter] Jacob Rasmussens h. af Vestbjerg.

Skifte (sp25a-) efter Jacob Rasmussen 1765 (fol. 266): Børn af første ægteskab Thomas 20.år, Anne 25.år, Else 23. år og gift med Laurs Peitersen/Pedersen i Vodskov (vist gift 2.gang med Bertel Laursen, jf skifte efter hende 1793 i Vrå gods, fol. 103,108). Af andet ægteskab Rasmus 14. år, Christen 4. Søren u/1 år, Sidsel 12. år, Maren 9. år, BIrgitte 6. år. Deres formyndere farbrødrene Morten Rasmussen i Vadum Mølle, Laurs Rasmussen i Vestbjerg og Jens Rasmussen i Nordkær. Enkens lavværge Anders Christensen i Vestbjerg.

sJJJ-: Jacob Rasmussen er født ca. 1708, hvor vides ikke, og han døde 1765 i Vestbjerg, Sulsted sogn, og blev begravet den 8. september. Han blev gift første gang ca. 1740 med Anne Thorsdatter, med hvem han fik tre børn. Han indgik derefter sit andet ægteskab den 19. oktober 1748 i Sulsted Kirke med Maren Christensdatter.
Jacob Rasmussen var fæster af en gaard i Vestbjerg, som hørte under Vang Gods, og som havde et hartkorn paa 2 tdr. 3 skpr. 1 fjdk. 2 alb. Efter hans død blev der den 3. oktober 1765 afholdt skifte mellem enken og hans børn fra begge ægteskaber, nemlig fra første ægteskab med Anne Thorsdatter børnene Anne, 25 aar, Else, 23 aar, og Thomas, 20 aar, og af andet ægteskab med enken børnene Rasmus, 14 aar, Zidsel (Ane 9), 12 aar, Maren, 9 aar, Birgitte, 6 aar, Christen, 4 aar, og Søren, aar gammel. Som lavværge antog enken sin broder Anders Christensen i Vestbjerg, medens afdødes brødre Morten Rasmussen i Vadum Mølle og Laurs Rasmussen i Vestbjerg udpegedes som formyndere for børnene. Af værdier i boet kan bl.a. nævnes et fyrretræsbord med skuffe, et fyrretræsskab med laas, et stenkrus med tinlaag, en fyrretræskiste med laas, en bryggerkedel, en hulseng og et nagelfast sengested samt afdødes klæder, som bestod af en blaa vadmelskjole, en blaa rejsekjole, en skindvest, en stribet "kallemanches" brøstdug med seks sølvknapper, en blaa vadmels brøstdug, et par skindbukser, to par strømper, en ny hat, et hatteslag af hvidt klæde, en par vadmelsbukser og et par sko. Af besætning paa gaarden nævnes otte heste, hvoraf de fleste vurderedes til 6-7 rdr., fem køer til 4-5 rdr. stykket, seks faar, fem lam, to galte og ti gæs. Boets samlede værdi opgjordes til 134 rdr. 1 mk. 4 skill.
Af udgifter i boet var først og fremmest gælden til herskabet paa Vang, som alene til istandsættelse af gaardens bygninger krævede 69 rdr. 4 mk. 8 skill., hvilket antyder, at gaarden i Jacob Rasmussens tid maa være blevet noget forfalden. Det drejede sig om reparation for 19 rdr. 2 mk. 2 skill.
af stuehuset med vognhus i den østre ende bestaaende af ialt 9 fag, samt istandsættelse af laden, som var paa 10 gulves størrelse, og som havde konstaterede mangler for 25 rdr. 4 skill., samt endelig staldbygningen paa 10 fag som skulle repareres for 18 rdr. 2 mk. 2 skill. Endvidere krævede herskabet penge for den besætning og de redskaber, som havde været paa gaarden ved Jacob Rasmussens overtagelse af fæstet, og som i henhold til gaardens størrelse skulle bestaa af to heste, "som formedelst hov-reyser icke kand ansættes for ringere end" 22 rdr., to plovheste af 9 rdr., en forsvarlig arbejdsvogn med tilbehør, 10 rdr., en plov med tilbehør, 3 rdr., og en harve, 2 rdr., eller ialt 55 rdr. Udover dette beløb samt de 69 rdr. 4 mk. 8 skill. til istandsættelse af bygningerne havde herskabet imidlertid ogsaa i henhold til kvitteringsbogen et tilgodehavende i form af landgilde, idet det fremgik, at Jacob Rasmussen endnu skyldte ca. 8 rdr. fra aarene 1751, 1754 og 1755 samt 18 pund smør fra 1755, hvortil kom landgilderestancer fra 1765 paa ca. 5 rdr. Udover alt dette erklærede enken, at boet skyldte hendes broder Anders Christensen 7 rdr. og Jens Madsen Møller i Nørhalne Mølle 4 rdr. 4 mk. Det stod herefter klart, at passiverne oversteg aktiverne, hvorfor boet erklæredes for insolvent. (sJJJ-)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen