Christen Knudsen

Ref: Kilder: KBd-KV14-sUl-sJøO-
Erhverv: Fæstegårdmand, skovfoged
Far: Knud Jensen ((15--) - )
Mor: ukendt NN
 
Født: 1608 Nørheden, Ulsted sogn, Ålborg amt
Død: 17-12-1684 Lunden (Ulstedlund), Ulsted sogn, Ålborg amt
Begravet: 21-12-1684 Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt
Boede: (1637-82) Lunden (Ulstedlund), Ulsted sogn, Ålborg amt


I familie med Birgitte Laursdatter (1610 - 1676)

Vielse: omkring 1630 Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt
Børn:Esben Christensen (1649 - 1690)


Notater
Begravet 1684 i Ulsted: Dom: IV Adventus Christen Knudsøn af Lunden, som var fød Ao. 1608 paa Heeden udi Ulsted Sogn. ..? efter at hand hafde verit hiemme hos sin kierre forældre til sit alder 22 Aar da hand? er? kommen i Ecteskab med Birgitte Lauritsdaatter af Lunden oc lefde til sammen udi 40 Aar Imidlertid velsigned med 10 børn. Hafver saa efter sin Hustruis død siddet i Enkestanden udi 8 Aar. Blef beret d: 13 Decemb: oc døde imellem den 16. oc 17.Decemb: om Natten udi hans Alders 76 Aar.(KB-).

Christen Knudsen var fæster af gården Lunden (senere "Tobiasgården") i Ulsted fra 1637-1682. Han var tillige skovfoged i Rønholt; det var en temmelig byrdefuld beskæftigelse, særlig under Svenskekrigen, og Christen lå i idelige skærmydsler med Ulsted-boerne og andre, som frit forsynede sig med brændsel og gavntømmer. I 1650 (tingbogen) tog synsmænd syn over et stykke jord i Ulstedlund, som Christen havde opbrudt og lagt til sin mark. De mente, at "der kunde saas i samme Stykke 8 Skipper Bygh." Da man regnede med 3-4 skæpper udsæd pr. tønde land, havde han opbrudt 2-3 tdr. land, sagtens af skoven Ulstedlund, der jo hørte til hans gård, og han skulle følgelig sættes noget op i landgilde. (KV14- 1953 s.39).

sJøO-: Christen Knudsen er født 1608 på Heden i Ulsted Sogn, og han døde 1684 i Lunden, Ulsted Sogn, og blev begravet 4. søndag i Advent. Af begravelsesindførslen fremgår det, at han tilbragte 22 år hjemme hos forældrene, hvorefter han blev gift og levede med sin hustru i 46 år og velsignedes med 10 børn. Efter hustruens død var han enkemand i 8 år. Præsten beredte ham den 13. december 1684 og natten mellem den 16. og 17. december afgik han ved døden, 76 år gammel. I øvrigt ved vi, at Christen Knudsen var søn af Knud Jensen på Nørhede, men yderligere oplysninger om hans far har vi ikke.
Christen Knudsen blev gift ca. 1629 med Birgitte Lauridsdatter. Hun er født ca. 1610, og hun døde ca. 1676 i Lunden. Af de i ægteskabet fødte 10 børn har vi kun kendskab til sønnen Espen (ane 82), født ca. 1649.
I matriklen 1662 hedder det om gården: " Lunden liger for sig sielff - Christen Knudsen, et Hus tienner til Vraa. Er ved Magt." Det hedder endvidere, at der til gården havde ligget et lille stykke skov, som imidlertid nu var blevet hugget om, sa der intet var tilbage. Gården havde et hartkorn på det tidsppunkt på blot 5 skpr. 1 fjdkr. 1 alb., og den årlige udsæd bestod af 1 td. rug, 1 td. byg.
I 1683 blev gårdens areal opgjort til 14 tdr. 6 skpr., bestående af 33 agre, beliggende øst og vest for ejendommen. Der var eng til blot et læs hø, og besætningen bestod af 1 hoppe, 1 ko og 2 får.
Ved matrikuleringen i 1688 var ejendommen blevet overtaget af en Thomas Thollesen, der vel har været gift med en datter af Christen Knudsen og Birgitte Lauridsdatter. Gårdens hartkorn blev nu opgjort til 1td. 6 skpr. 2 fjdkr., og i 1791 hedder det, at en middelhøst på ejendommen bestod i 15 tdr. rug 6 tdr. byg 8 tdr. havre og 4 læs hø, og at der var græsning til 6 kreaturer samt i øvrigt en besætning på 2 heste, 3 køer, 5 ungkreaturer og 1 svin. I 1816 blev gådens areal opmålt til 45 td. land, og i 1844 opskrev man hartkornettil 2 tdr. 3 skpr. 3 fjdkr. 1 alb. Af Kr. Værnfelts artikelserie om Ulsted Sogns Historie ved vi, at Christen Knudsen foruden at være landmand også var skovfoged i Rønholt, et job han havde overtaget efter Jørgen Jørgensen i Krabbesbro, der var faldet i unåde hos herskabet. Det var imidlertid en temmelig vanskelig bestilling, særligt under Svenskekrigene, og Christen Knudsen var jævnligt i spektakler med Uldsted-boerne og andre, som frit forsynede sig med brændsel og gavntømmer fra skoven. I øvrigt fremgår det af tingbogen 1650, at der da blev foretaget syn over et stykke jord i Ulstedlund, som Christen Knudsen havde opdyrket og lagt til sin mark. Det drejede sig om 2-3 tdr. land, vel sagtens fra skoven Ulstedlund, der jo hørte til hans gård, og han skulle derfor sættes lidt op i landgilde.
Som nævnt efterfulgtes Christen Knudsen på gården af Thomas Thollesen. Langt senere, nemlig i 1794 døde her fæstebonden Mikkel Laustsen Møller, hvis datter ægtede en Tobias Jensen, efter hvem gårØen kom til at hedde Tobiasgården, idet han og hans efterslægt sad her indtil 1923. Fra 1931 ses gården at have været ejet af en Thomas Christian Jørgensen. (sJøO-).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen