Jesper Tordsen Vognsen af Hørbylund

Ref: Herkomst usikker. Kilder: se notater
Far: Tord Thomsen Vognsen af Hørbylund (1420 - 1487)
Mor: ukendt NN
 
Født: (14--)
Boede: Hørbylund, Hørby sogn, Hjørring amt


I familie med NN Nielsdatter Rotfeld ((14--) - 1500)

Børn:Ingerd Jespersdatter Vognsen af Hørbylund (1500 - )


I familie med Mette Madsdatter Viffert (1490 - 1573)

Børn:Mads Jespersen Vognsen af Hørbylund (- 1560)


Notater
Jesper Thordsen af den adelige slægt Vognsen til Hørbylund er født omkring 1465, og han levede endnu 1538. Han var gift første gang med NN. Nielsdatter Rotfeld fra Tveden af den adelige Rotfeld-slægt. Hun må antages at være død omkring 1500, hvorefter han indgik nyt ægteskab med Mette Madsdatter Viffert, der endnu levede 1574.
Jesper Tordsen blev begravet i Hørby Kirke, og efter den her endnu bevarede ligsten over ham og hans anden hustru skal han være død 1526, medens hun skal være død 1566. Ligstenen er imidlertid først blevet opsat i 1589, og åbenbart er de 2 dødsår anført fejlagtigt, muligvis på grund af en fejllæsning.
Jesper Tordsen, der nævnes første gang 1508, da han skrev til vitterlighed med Vogn Mortensen Vognsen, ses fra i hvert fald 1516 til 1538 at have beboet godset Hørbylund i Hørby sogn, som han var ejer af. hans eneste barn af andet ægteskab, sønnen Mads, skrev sig til Hørbylund i begyndelsen af 1530erne, men må være død tidligst 1536, hvilket år Jesper Tordsen ses at have skødet Hørbylund til sin anden hustrus brodersøn Mads Jonsen (Viffert). Herudover var Jesper Tordsen ejer af en del strøgods, og åbenbart har det på de tider været noget vanskeligt at holde styr på, hvem der ejede hvad, hvilket bla. fremgår af nogle domsafsigelser på kongens retterting i Viborg.
Ifølge Viborg Domkirkes ejendomme i den katolske tid og registranterne over samme skænkede Jesper Tordsen i 1516 Domkirken en sjælegave ved udstedelse af et skøde til biskop Erik Kaas på en gård og et øde boelssted iAskildrup, Blenstrup sogn. Den 21.september året efter ses oprettet et mageskifteskøde mellem nævnte biskop og adelsmanden Peder Hvas i Komdrup, og af dette skøde fremgår det, at Peder Hvas til biskoppen udlagde en gård i Askildrup, som han havde i pant af Jesper Tordsen i Hørbylund.
Den 1. juli 1532 ses Jesper Tordsen at være blevet stævnet af kongen angående en gård i Nr. Kongerslev, som han havde solgt til Erik Banner, men som rettelig tilhørte Viborg Stift. I samme forbindelse blev han stævnet for nogle penge, som "han har Mads Jonsen (Veffert)s brev på".
Den 20.april 1537 blev Jesper Tordsen atter stævnet for kongens retterting i Aalborg af forstanderen for Aalborg Helligånds Kloster Peder Jensen. Det drejede sig om en gård i Hunderup, Skallerup sogn, og 2 gårde i Hvede, V.Hjermitslev sogn, som Jesper Tordsens farbror præsten Peder Thomsen i Aggersborg i sin tid havde "indgivet sig med" til Helligånds Klosteret i Aalborg, hvorfor Jesper Tordsen som arving efter farbroderen mente sig berettiget til disse 3 gårde. På rettertinget blev gårdene imidlertid tildømt sagsøgeren, da det ikke var bevist, at Peder Thomsen udelukkende havde skænket klosteret de 3 gårde på betingelse af, at der blev holdt sjælemesser. Det forbeholdtes sagsøgte Jesper Tordsen og dennes arvinger at søge godset tilbagegivet med bedre beviser.
Den 1. maj 1537 stævnede Prior på Sæby Kloster Hr. Laurits Jesper Tordsen for kongens retterting i Viborg angående 3 adkomstbreve, som under Grevens Fejde var forsvundet fra klosteret. Prioren hævdede, at disse 3 adkomstbreve beviste, at gården Krattrup i Volstrup sogn tilhørte klosteret, og tiltalen mod Jesper Tordsen gik nu på, at denne under Grevens Fejde skulle have bemægtiget sig gården og de 3 adkomstbreve. Jesper Tordsen fremlagde de nævnte breve for rettertinget. Det første var udstedt 1471 på Hjørring Byting og lød på, at Jens Vognsen til Lengsholm havde afhændet gården Krattrup med mere gods til Niels Iversen Rotfeld af Tveden. Det næste brev var Kong Christians dom og stadfæstelse for Niels Iversen Rotfeld og dennes arvinger på Krattrup med mere gods til evindelig arv og eje. Disse 2 breve var nok til, at kongens retterting gav Jesper Tordsen og arvinger ret i, at de måtte nyde og beholde Krattrupgård uhindret af prioren, der mistede sin ret, idet han ingen adkomster kunne fremvise til gården.
Den 3. maj 1537 stævnede Godske Vognsen til Stenshede Jesper Tordsen for rettertinget i Viborg, hvor han anklagede sidstnævnte for at have forholdt ham gården Kraghede i Hørby sogn med urette. Som bevis for sin ejedomsret til gården fremlagde Godske Vognsen et skøde fra sin slægtning Morten Vognsen til Tamstrup. Desuden fremlagde Godske Vognsen som yderligere hjemmel på gården et skiftebrev, hvoraf det fremgik, at Niels Iversen Rotfelds enke Eline Jensdatter havde afhændet samme gard, og at hun senere havde givet sit samtykke til, at Morten Vognsen solgte gården til Godske Vognsen. Jesper Tordsen oplyste hertil, at han havde lovhævd på samme gård samt andre beviser, som han dog ikke havde fået bragt med sig, hvorfor rettertinget tildømte Godske Vognsen gården, indtil den med rette kunne fravindes ham igen.
Den 12.juni 1574 ses kongen at have udstedt en befaling til Christoffer Valchendorf om at "afkorte" de 175 rdl.., som Niels Jonsen, lensmand på Hald, og Fru Mette Madsdatter Viffert, Jesper Tordsens enke, under syvårskrigen havde lånt kronen.(sMø).
På den ovenfor nævnte ligsten over Jesper Thordsen og hans 2. hustru Mette Madsdatter Viffert, står at læse:
Her ligger begraven erlig og velbørdige mand
Jesper Torsen til Hørbylund som døde år 1526
med sin Kiere høstru, -erlige og velbørdige frue, -
fru Mette Matzdatter, -Mats Ionsens dater thel
Thorstedlund som år 1566 døde. Gud give dem
erfud ppstandel(se) Och ivod erlig og velbørdige
mand Niels Ionsen tell torstedlund
(sidste linje ulæselig).

Kongens Retterting (www.djoef-forlag.dk/images/pdf/8757401624/ps0162_bd2.pdf):
Nr. 62 • Ålborg 20.04.1537
Dombog 1, Fol. 68V-69R
Ålborg Helligåndshus (Ålborg) mod Jesper Tordsen
(adel • Hørbylund, Hørby S., Dronninglund H., Hjørring
A.)
Hævd og besiddelse – jordegods (ejendom, kirkegods)
• Kongen fraværende; 18 fraværende fra rådet
• 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne krævede
tre gårde tilbage, da der ikke længere blev læst
sjælemesser.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen