Jørgen Christian Jacobsen

Ref: Kilder: sJJJ-
Erhverv: Husmand
Far: Jacob Laursen (Krogh) (1779 - 1850)
Mor: Maren Jørgensdatter (1787 - )
 
Født: 18-01-1818 Vestbjerg, Sulsted sogn, Ålborg amt
Boede: (1852/1854) Vesterhalne, Vadum sogn, Ålborg amt
Boede: (1854/1881) Knæpholt, Vadum sogn, Ålborg amt


I familie med Else Marie Jensdatter (1817 - )

Vielse: 04-06-1852 Vadum, Vadum sogn, Ålborg amt


Notater
sJJJ-: Ved giftermaalet med Else Marie Jensdatter blev Jørgen Christian Jacobsen saaledes fæstehusmand i V. Halne. Familien blev dog kun her indtil 1854, da de flyttede til Knepholt, Vadum sogn, hvor Jørgen Christian Jacobsen aaret forinden af Niels Christian Christensen Juel havde købt ejendommen matrikel nr. 23b af hartkorn 4 skpr. 11 alb. Købesummen var paa 400 rdr., hvoraf Jørgen Christian Jacobsen betalte de 200 rdr. kontant, medens de øvrige 200 rdr. stod som fast laan i ejendommen. Herudover forpligtede han sig imidlertid til at yde aftægt til enken Ane Margrete Andersdatter, der indtil da havde beboet ejendommen, og som fortsat skulle have fri bolig paa livstid i et værelse som var tilbygget stuehuset specielt til det formaal. Til at leve for skulle hun have 1 td. rug, 1 td. byg og 1 td. kartofler om aaret, leveret med 1/4 hver kvartal, ligesom hun aarligt skulle have to læs skudtørv og to læs sandtørv til brændsel. Fra 1. maj til 1. november skulle Jørgen Christian Jacobsen endvidere dagligt levere hende en potte nymalket mælk, medens hun den øvrige del af aaret skulle have en halv potte nymalket mælk daglig. Endelig skulle han i sygdomstilfælde pleje og opvarte hende, samt ved hendes død bekoste hende en hæderlig begravelse.
Den 31. januar 1865 optog Jørgen Christian Jacobsen et laan hos gaardmand Jens Poulsen i Knepholt paa 300 rdr. mod pant og sikkerhed i ejendommen i Knepholt, hvis jordtilliggende i mellemtiden var blevet formindsket, idet Jørgen Christian Jacobsen havde frasolgt 2 skpr. 12 alb., saaledes at jordtilliggendet var blevet halveret.
Tre aar efter, nemlig den 4. december 1867, solgte Jørgen Christian Jacobsen derpaa den resterende del af ejendommen formedelst 800 rdr. til kornhandler Peder Christensen i Lindholms Borhus [PLJ: dvs Brohus?].
Om han derefter har købt en anden ejendom, vides ikke, men i hvert fald blev familien boende i Knepholt, hvor Jørgen Christian Jacobsen fortsat betegnes som husmand. Den 18. december 1870 ses han saaledes af gaardejer Jens Poulsen i Knepholt at have lejet en halv skp. land i Knepholt for aarene 1870-1918 mod en aarlig afgift paa 1 rd., og endnu i 1881 i forbindelse med sønnens vielse nævnes han som husmand i Knepholt. Imidlertid har det ikke været muligt at finde hverken han eller hustruen døde i Vadum sogn, hvorfor det maa formodes, at de efter 1881 er fraflyttet sognet.
Jørgen Christian Jacobsen og Else Marie Jensdatter havde i deres ægteskab blot datteren Andersmine Martine, født 1852,isamt sønnen Jens Jacob, født 1854. (sJJJ-)<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen