Henrik Michelsen Bech

Ref: Kilder: sJøO-
Erhverv: Podemester, gartner
 
Født: 1757 Bækken, Tranum sogn, Hjørring amt
Boede: 1801 Vandgyden, Ålborg Budolfi sogn, Ålborg amt
Død: 06-04-1831 Ålborg Budolfi sogn, Ålborg amt


I familie med Mariane Jensdatter (1771 - 1858)

Vielse: 12-10-1800 Dronninglund, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Børn:Jens Christian Henriksen (1796 - 1886)


Notater
sJøO-: Henrich Mikkelsen Bech er født 1757" ved Bæchen" i Tranum Sogn i Han Herred, og han døde den 6. april 1831 i Aalborg Budolfi Sogn. Han blev døbt den 3. juli 1757; Ingeborg Nielsdatter fra Mølgård bar ham til dåben, og faddere var Gertrud Jensdatter fra Stranden, Erich Bertelsen, Peder Laursen og Christen Sørensen.
Henrich Mikkelsen Bech fik i 1796 sønnen Jens Christian (ane 6) udenfor ægteskab med Mariane Jensdatter, oprindeligt døbt Marianna, og parret blev aldrig gift med hinanden. (...)
Henrich Mikkelsen Bech fødtes som nævnt i bebyggelsen "ved Bæchen", som bestod af en halv snes huse i Tranum Sogn. Forældrene var flyttet hertil i begyndelsen af 1750­erne efter i en årrække at have boet i Brovst, og det må formodes, at faderen har været fæster under herregården Bratskov, der ejede størsteparten af Brovst Sogn og dele af Tranum Sogn. På Bratskov har Henrich Mikkelsen Bech da sikkert som ganske ung lært gartnerfaget. I hvert fald ved vi, at han senest 1793 dukkede op i Aalborg, hvor han søgte borgerskab som podemester. Det hedder nemlig i Aalborg Borgerskabsprotokol den 20. september 1793: " fremkom for Retten på Aalborg Rådstue Henrich Beck, barnføed i Tranum Sogn i øster Han Herred udi Alborg Stift, og begierede at vinde borgerskab som Podemester her i Aalborg, hvilken hands begiering blev ham af Magistraten bevilliget, og derpaa aflagde han sin borgerlige Eed og betalte i borgerskabs Penge 5 Rdr."
Henrich Mikkelsen Bech var gift første gang med Øllegård Jensdatter Østergård, men hvor tidligt dette ægteskab er blevet indgået og hvor, ved vi ikke. Det fremgår imidlertid, at hun døde 1795 i Aalborg Buqolfi Sogn og blev begravet den 16. oktober, 35 år gammel. Begravelsen foregik på Set. Jørgens Kirkegård, og det var professor Pontoppidan, der prædikede. Af Aalborg skifeprotokol1782-1800 fremgår i øvrigt, at den 11. oktober 1795 anmeldte" Borger og Podemester Henrich Beck, at hands Hustrue Ølgård Jensdaater 0stergaard ved Døden var afgaaet ... Afdødes Fader Jens Jensen østergaard som i nogle Aar haver nydt sin Underholdning hos bemeldte hands Daatter og Sviger Søn Henrich Beck og i saadan Henseende samt i betragtning af den Godhed og Kiærlighed, med hvilken han og Hustrue i Dæres Alderdom var bleven omgaaet, herved deklarerede og erklærede, at han icke forlangte noget udi Arv efter hands nu afdøde Datter". Forklaringen på denne indførsel i skifteprotokollen er, at Henrich Bech og Øllegård Jensdatter Østergårds ægteskab var barnløst, hvorfor hendes forældre skulle have arvet hende, hvilket de altså afstod fra. I øvrigt ses hendes forældre at være blevet boende hos Henrich Mikkelsen Bech, hvor de endnu nævnes ved folketællingen 1801.
Som nævnt fik Henrich Mikkelsen Bech året efter en søn udenfor ægteskab med Mariane Jensdatter, og studerer vi datoerne nærmere, må vi konstatere, at sønnen Jens Christian (ane 6) blev døbt den 24. apri/1796 og således må være blevet undfangeUør Henrich Mikkelsens Bechs hustrus død i oktober 1795, men hvor han og Mariane Jensdatter har truffet hinanden, melder historien intet om. Henrich Mikkelsen Bechsad nu som enkemand i 1 % år, hvorpå han blev trolovet den 9. februar 1798 og gift den 30. marts samme år i Aalborg Budolfi Kirke med Anne Cathrine Jensdatter Søegård, der døde den 23. december 1845 i Aalborg Budolfi Sogn, 78 år gammel. I dette ægteskab fødtes fire børn, nemlig Henrich, født 1799, Johan Peter Michael, kaldet Jens, født 1800, død 1842 i Aalborg, Christian, født 1803, død 1872 i Aalborg, og Mette Kirstine, født 1807, død 1889.
I folketællingen 1801 er Henrich Mikkelsen Bech og anden hustru opførtmed adressen Vandgyden (Skolegades Vandgyde) beliggende nær den nuværende Sankelmarksgade mellem Budolfi Kirke og banegården. Nævnte år er parret opført med deres to ældste sønner samt en 24-årig tjenestepige og den 11-årige lærling Engelbreth Larsen, der må have gået Henrich Mikkelsen Bech til hånde i podemesterjobbet. Desuden boede på adressen som tidligere nævnt Henrich Mikkelsen Bechs svigerforældre fra første ægteskab. I øvrigt er det nok værd at bemærke, at der nævnte år i Vandgyden boede yderligere en podemester.
Ved den ekstraordinære folketælling for Aalborg i 1818 er Henrich Mikkelsen Bech opført under nr. 342 i Vandgyden sammen med hustruen, de tre sønner, datteren, en tjenestekarl og en tjenestepige. Henrich Mikkelsen Bech betegnes nu som gartner, og ved sin død kaldes han for handelsgartner i Aalborg. Der ses da den 6. og 7. april 1831 at være blevet holdt skifte efter ham i huset nr. 342, litra A, i Vandgyden ved Skolegaden. Som arvinger nævnes foruden enken parrets fire børn. Det fremgår af skiftet, at afdøde ikke var ejer af hblset, der var ret stort og indeholdt et par stuer, et sovekammer, sønnernes kammer, pigens kammer, køkken, spisekammer og bryggers, og til huset var en have. Af effekter i stuerne kan nævnes et par mindre borde, et gammelt vingebord, et 24-timers standur, en brun dragkiste, fire stole, en reol med skuffer, en kuffert, som indeholdt seks duge og seks servietter, et gammelt chatol, hvori fandtes afdødes garderobe, en lille dragkiste, tre spejle, tre skilderier, et barometer, en stenkagle, to par messingvægtskåle og et sæt malmlodder. I sovekammeret nævnes to sengesteder med omhæng samt diverse møbler bestående af et skab, et bord, en gammel stol og en reol. Endelig nævnes i pigenl; kammer og i sønnerneskamre et par sengesteder. Om afdødes garderobe hedder det, at den.'bestod af seks forskellige veste, en pels, en gammel frakke, en sort kjol med tilhørende vest og bukser, seks skjorter, fire kraver og fire halstørklæder. Endelig kan nævnes, at der i haven fandtes diverse redskaber bestående af fem spader, en havesaks, fem river, fire skuffer, fire hyppejern, to jerngrebe, to trillebøre, to økser, to save, en hammer og en knibtang. Desuden var der i haven fire mistbænk-vinduer med rammer.
Boets samlede aktiver blev opgjort til 99 rdlr. 2 mk. 4 skiiI., og blandt de dyreste effekter var chatollet, dragkisten og stueuret, der hver sattes til4 rdlr., samt de seks duge, der ligeledes vurderedes til 4 rdlr. Boet blev i øvrigt overladt arvingerne uden angivelse af eventuelle passiver.
Om Henrich Mikkelsen Bechs fire børn ved vi, at datteren Mette Kirstine ca. 1832 blev gift med Gødert Christian Sørensen fra Alrø, der fra 1829 og indtil sin død i 1855 var skolelærer i Hørdum i Thy, medens sønnerne Johan Peter Michael, kaldet Jens Peter, og Christian, begge var handelsgartnere i Aalborg. Den ældste søn Henrich som er født 1799, er nærmere behandlet i Dansk Biografisk Leksikon. Det fremgår heraf, at han i 1828 blev gift i København med Hedevig Elisabeth Meyer, født 1806 i København som datter af biskop Peder Krog Meyer og hustru. Denne Henrich Bech dimitteredes i 1818 fra sin fødeby Aalborgs skole og kastede sig derpå med iver over zoologiske, botaniske og geologiske studier. I 1823 vandt han universitets guldmedalje for en systematisk fortegnelse over Danmarks sommerfugle. Fra universitetet i Gottingen i Tyskland opnåede han diplom som Dr. Phil., og han blev nu ansat som inspektør ved prins Christian Frederiks Partikulær-Konkyliekabinet. Desuden blev han først assistent og derpå inspektør ved Det Kongelige Naturhistoriske Museum samt assistent ved universitetets naturalsamling, men svigtende helbred tvang ham til at søge sin afsked i en alder af ca. 50 år. I Dansk Biografisk leksikon hedder det om ham, at han sikkert nok var en velbegavet mand, der sad inde med en betydelig naturhistorisk viden, og at han i sine yngre år arbejdede med stor flid, men at han synes at have manglet energi til at fuldføre sine arbejder, hvorfor hans bidrag til litteraturen er ret ringe.
På de tider var provst Casper Schade i Nykøbing på Mors en kendt topografisk forfatter, og i denne egenskab var han involveret i en omfattende korrespondance. En række breve til ham er offelltliggjort i "Jyske Samlinger", tredie række, fjerde bind, 1904-1905, og her er bl.a. offentliggjort to breve til ham fra Henrick Beck. Det første brev er dateret Aalborg den 7. september 1817 og det andet Aalborg den 10. august 1821. Det står imidlertid ikke helt klart, om begge breve er skrevet af Henrich Mikkelsen Bechs søn Henrich, eller om faderen har skre et det første brev og sønnen det andet. Sagen er nemlig den, at håndskriften er temmelig forskellig, ligesom tonen og indholdet i det første brev fra 1817 ikke rigtig passer sig for en skolediscipel, og på det tidspunkt var lHenrich Mikkelsen Bechs søn Henrich blot 18 år. Imidlertid henviser denne i brevet fra 1821 til en korrespondance, som han skal have haft 3-4 år forinden med provsten. Alligevel er det nærliggende at antage, at det er vor Henrich Mikkelsen Bech, der har skrevet det første af de to breve, nemlig brevet fra 1817. Heri skriver han, at han allerede for længe siden burde have g ivet provsten nogle informationer, men en sygdom i fingrene havde forbudt ham at skrive. Fra provsten havde han modtaget nogle bøger 001 planter og insekter, "der vare mig særdeleso jærkomne". Han vedlagde nu sit brev 30 rbdlr., som han håbede var tilstrækkelig betaling for bøgerne, men skulle "Deres IloIøiærværdighed ei være tilfreds dermed, da skal jeg uopholdelig skaffe dem omvexlede liTIed Sølv, naar derom gives mig Underretning". Sammen med brevet og pengene sendte Henrich Bech provsten en samling af insekter på 21 stk. samt en række planter som et lille bidrag til provstens samling. (sJøO-).<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen