Laurs Christian Jensen

Ref: Kilder: KBfv-KnK-KV7-NHe-
Erhverv: Gårdmand
Far: Laurs Christian Jensen (1841 - 1906)
Mor: Kirsten Kolding Laursdatter (1839 - 1919)
 
Født: 09-10-1864 Brøndens Mark (Brøndlund), Dronninglund sogn, Hjørring amt
Død: 1927 Attrup, Hammer sogn, Ålborg amt
Boede: (1893/1906) Ravnstrup (Ny), Ørum sogn, Hjørring amt


I familie med Ane Kirstine Jensdatter (1867 - 1904)

Vielse: 14-02-1890 Ålborg Budolfi sogn, Ålborg amt
Børn:Marie Augusta Jensen (1891 - 1978)
Laura Jensine Jensen (1893 - )
Helga Petrea Jensen (1896 - )
Else Katrine Jensen (1898 - 1900)
Jens Peter Jensen (1900 - )
Elsine Kathrine Jensen (1902 - )


I familie med Maren Christensen (1880 - )Notater
Født 9/10 1864, døbt 26/12 i Dronninglund: Indsidder Lars Chr. Jensen og Kirsten Kolding på Brøndens Mark. Faddere Aftægtskone Else Marie Christensen ..? Ll. Blæsbjerg, Grethe Marie Jensen i Stagsted, Gaardmand Lars Christensen i V.Hassing, Aftægtsmand Søren Jensen af Ll. Blæsbjerg.

Ses ej konfirmeret i Horsens 1877-82.

Viet i Ålborg Budolfi 1890: Ungkarl Arbejdsmand Lars Christian Jensen, født i Dronninglund Sogn 1864, 25 Aar. Pigen Ane Kirstine Jensen født i Hasseris 1867, 22 Aar. Forlovere Arbmd. J P Jensen, Småkører? C. Andreasen. Viet 14. Februar 1890 i Kirken.

Lars Christian Jensen blev efter sin første hustrus død i 1904 gift med Maren Christensen (født 1880, død 1942, begravet i Ørum).

Lars Christian Jensen var karl på Vestergård i Lyngdrup (Horsens), inden han blev forpagter af Abigailsminde i Ajstrup sogn. Abigailsminde er et nyere navn på gården Milbakken, der var udskilt, vist nok i 1840'erne, fra godset Ny Vrå i samme sogn. Gården havde forskellige ejere, indtil den i 1863 købtes af proprietær P.C.F.Hald, som efter sin første hustru gav den navnet Abigailsminde. I 1889 købte Lars Christian Jensen Abigailsminde af proprietær Hald ved mageskifte, men solgte året efter til en legatstiftelse. Han må dog være fortsat som bestyrer af gården, idet han ved sin første datter Augusta Maries dåb den 18 Apr 1892 i kirkebogen kaldes bestyrer på Abigailsminde. I 1910 fik gården af daværende ejer sit oprindelige navn Milbakken tilbage. Efter skiftende ejere udstykkedes gården i 1922 i 38 husmandsbrug, og hovedbygningen med tilhørende have og plantage købtes af Sulsted-Ajstrup kommune, der indrettede skole her (nedlagt 1939). (jf TrHj-).

I 1908 var Abigailsminde en gård på 368 tdr.land (1908), hvoraf de ca. 130 var eng, græsgang og haver og plantager. Den havde en besætning på 90 køer, 50 ungkvæg og kalve, 3 tyre, 12 heste, 16 plage og føl og 9 får. Folkeholdet bestod af 1 fodermester, 1 forkarl, 2 røgtere, 6 karle, 4 piger samt 3 daglejere.

Efter tiden som bestyrer på Abigailsminde flytter Lars Christian Jensen og hustru til Nørretranders, hvor deres anden datter Laura Jensine fødtes den 13 Sep 1893. I efteråret dette år flytter familien til Ørum sogn, hvor Lars Christian Jensen havde købt gården Ny Ravnstrup. På et billed (tegning) af gården, uden årstal, ses under den ene af ladebygningens 3 kviste noget af en indskrift: "..TB" og nedenunder "..85" (må være årstallet 1885); under en anden kvist ses indskriften "CBTB" og nedenunder årstallet "1898". Både hoved- og avlsbygninger fremstår idag (1999) i en helt anden skikkelse end dengang. Ny Ravnstrup brændte i 1906, og han solgte den da til Søren Peter Aagaard. Lars Christian Jensens hustru Ane Kirstine døde på Ny Ravnstrup i 1904, og blev begravet fra Ørum kirke. Ny Ravnstrup var på Lars Christian Jensens tid på 170 tdr.land (hvoraf 30 tdr.land eng), og der var på gården 40 køer, 40 ungkreaturer, 2 tyre, 6 heste, 10 plage og føl og 10 får. Til at passe driften var der 1 fodermester, 1 forkarl, 2 karle, 2 piger og 2 daglejere.

Lars Christian Jensen var 1902-1904 formand for Ørum Mejeri, der var blevet oprettet i 1898. (KnK1-).

Efter Ny Ravnstrup købte Lars Christian Jensen i 1906 Faurholt i Lyngdrup, Horsens sogn. Faurholt var dengang på 250 tdr.land, hvoraf de ca 100 var eng, kær og mose. Den havde omkring 1908 en besætning på 50 køer, 40 ungkreaturer, 4 tyre, 10 fedekreaturer, og 8 heste og 12 plage og føl, foruden 10 får. På gården var ansat 1 fodermester, 1 forkarl, 5 karle, 3 piger og 2 daglejere. Lars Christian Jensen afhændede Faurholt i 1916.

Faurholt er opført i 1550. Fra omkring 1784 boede her som fæster Jacob Jensen og Johanne Jensdatter, senere Thomas Nielsen, og derefter (fra omkring 1829) Jens Larsen Kjællingbro. Gården var fæstegård helt frem til starten af 1850'erne, hvor den købtes til selveje af Mouritz Trap Friis. Han afhændede 1853 gården til Carl August Rather Bie. Kr. Værnfelt skriver om denne og hans hustru Clara Grandjean, at de "følte sig som proprietærfolk, og til egnens selskaber mødte fruen i hvide handsker. Hun omtalte Lyngdrup (der var nabogårde til Faurholt) som "Bøndergårdene her østenfor", hvilket morede de jævne bønderfolk i Lyngdrup særdeles, eftersom Faurholt var den mindste af gårdene." Efter forskellige ejere købtes Faurholt i 1948 af Isak Bastholm, søn af Christen Bastholm i Elsnab ved Ulsted.

Ifølge Kr. Værnfelts artikel om Lyngdrup og Faurholt i Horsens sogn (K7-) købte Lars Jensen Faurholt i 1906, men ifølge TrAa- var Lars Christian Jensen ejer af Attrupgård "omkring 1900". Denne angivelse synes ikke at passe med at han i 1906 skulle have købt Faurholt (med mindre han da har ejet begge gårde på samme tid).

Om Attrupgård skriver Niels Hedin i bogen Hammer Bakker (1931): "Attrupgaard (...) antages at være af tidlig Oprindelse, idet den efter Navnet at dømme hører til den Gruppe Bebyggelser, der under Betegnelsen "Torp" grundlagdes som Udflyttere fra Adelbyen og regnes for at høre den tidlige Middelalder til. Disser Torper fik i Regelen vedføjet et Kendemærke, oftest, som også her, Navnet på den Person der flyttede Stedet ud; Attrup er "Attes Torp", "Attes Udflyttergaard udflyttergaard". (...) Skønt ofte i ældre Tider ejet af Adel opnåede Attrup aldrig at blive beboet af Adel, og den har således aldrig været nogen adelig Sædegård eller Hovedgård eller haft Privilegier af nogen Art".

Jf. Trap Danmark (Ålborg Amt) ejedes Attrupgård 1552 af fru Eline Gøye. I 1623 skødede Mette Hardenberg til Skovsbo (død 1629) halvdelen af Attrupgård til Sophie Stensdatter Brahe (død 1659), og det næste hundrede års tid ejedes den af medlemmer af slægterne Brahe, Høg (Banner), Mule og Holst. I 1715 ægtede ridefogden på Vrå Engelbrecht Jensen gårdens enke Maren Pedersdatter Holst (død 1748); Engelbrecht Jensen solgte den i 1727 til forpagteren af gården, Peder Hauch. Gården var da på 18 tdr. hartkorn, og med 15 tdr. hartkorn tilhørende fæstegods, men i 1765 var fæstegodset vokset til 33 tdr. hartkorn. Peder Hauchs efterkommere havde gården indtil 1802, hvor Peder Marqvor Ilum overtog den. Denne besad gården til sin død i 1862, hvorefter flere skiftende ejere kom til, heriblandt Lars Christian Jensen, der omkring 1900 ombyggede og grundmurede gårdens bygninger. Hans enke Maren Jensen solgte den omkring 1942, og den nye ejer lod den udstykke.

Lars Christian Jensen døde i 1927, og han blev begravet i Ørum kirke, hvor hans første hustru var blevet begravet i 1904. Gravstenen over parret henstår stadig (1996) ved kirkehegnet ved indgangen til kirkegården.

FT-1901 Ørum sogn, Ny Raunstrup, kaldet. Matr. 2b[? b'et ligner "le"]:
Lars Christian Jensen, født 9/10 1864 i Dronninglund sogn. Flyttet til Ørum sogn 1893 fra Nr.Tranders. Husfader, Gårdejer. Gift 1890, 4 børn og 2 døde.
Anna Christine Jensen født 21/12 1867 i Budolfi Landsogn. Flyttet til Ørum 1893 fra Nr.Tranders. Husmoder.
Maria Augusta Jensen født 20/9 1891 i Ajstrup sogn
Laura Jensine Jensen født 13/9 1893 i Nr.Tranders sogn
Helga Petrea Jensen født 19/3 1896 i Ørum sogn
Dreng født 4/11 1900 [u/fødesogn]
Jens Peter Jensen ?/1827 [sic], ugift [sic! fejl for gift], født Sulsted sogn, bopæl i Ørum siden 1900, før da i Aalborg. Fader til Husmoderen. Aftægtsmand.
Else Maria Jensen født 3/11 1826 i Lyngby sogn, Ålborg amt. Bopæl i Ørum sogn siden 1900, før da i Aalborg. Moder til husmoderen.
9 tjenestefolk (3 piger, 6 karle).

FT-1906 Ørum sogn (Dronninglund herred, Hjørring amt): Ny Raunstrup:
Lars Christian Jensen, født 9/10 1864, Enke, Husfader
Maria Augusta Jensen, født 20/9 1891, Ugift, Barn
Laura Jensine Jensen, født 18/9 1893, ugift, Barn
Helga Petrea Jensen, født 13(?)/3 1896, ugift, Barn
Jens Peter Jensen, født 4/11 1900, ugift, Barn
Elsine Katrine Jensen, født 22/1 1902, ugift, Barn
Maren Christensen, født 16/? 1880, ugift, Husbestyrerinde
Katrine Kirstine Christensen, født 1/3(?) 1886, ugift, Tjenstetyende
Krestine Marria Christensen, født 19/3 1886, ugift, dito
Bertine Chrestine Maria Simonsen [eller Sørensen?], født 17/1 1887, ugift, Tjenestetyende
Anders Peter Sørensen(?), født 18?[10?]/2 1882(?), ugift, Tjenestetyende
Johan Lundorf Hansen, født 12/1 1887(?), ugift, dito
Jakob Chrestian Aagaard, født 10/3 1890?, ugift, dito
Bertel Jørgensen, født 9/? 1890(?), ugift, dito
Jens Michaelsen, født 14/10 1885?, ugift, dito
Jesper Johannes Jesbersen??, [fødselsdato ej angivet], gift, [stilling ej angivet].
(AO63-)

FT-1911 Horsens sogn: Lyngdrup, matr. 1 [må være Faurholt]:
Lars Chr. Jensen landmand født 9-10-1864, enkemand, hertil fra Ørum 1906.
Maren Christensen husbestyrerinde født 19-07-1880 i Svendstrup, Hjørring A. Flyttet hertil fra Ørum 1906.
Laura Jensine Jensen datter, født 13-04-1893 i Nr.Tranders.
Helga Petrea Jensen datter, født 19-03-1896 i Ørum.
Elsine Kathrine Jensen datter, født 22-01-1902 i Ørum.
Jens Peter Jensen søn, født 04-11-1900 i Ørum.
Samt 6 tjenestekarle, 1 daglejer, 2 piger.

FT-1916 Horsens sogn: Matr. N. 1 Lyngdrup By, Faurholt.
Lars Chr. Jensen født 9-10 1864, enkemand, Husfader, Landmand. Indkomst 4500, Formue 39000, Statsskat 136,15, Kommuneskat 150,85
Laura Jensine Jensen født 13-9 1893, ugift, datter, Husbestyrerinde. Indkomst 150, Formue 0, Statsskat 0, Kommuneskat 3,90
Jens Peter Jensen født 4-11 1900, ugift, Søn
Elsine Katrine Jensen født 22-1 1902, ugift, Datter
Lydia Gjærild født 8-7 1898, ugift, Tjenstepige, Husgjærning
Mine Pedersen født 17-5 1901(?), ugift, do, do
Anton M. C. Rauthe født 21-2 1869, Separeret, Arbejdsmd, Jord(?)arbeidsmand
Jens Chr. Sørensen født 31-10 1857, Separeret, Haandværker, Tækemand
Jens Pedersen født 1-2 1897, ugift, Tjenestetyende, Landarbeide. Indkomst 475, Formue 0, Statsskat 0, Kommuneskat 12,73
Jens Fr. M. Christensen født 29-4 1894, ugift, do, Landarbeide. Indkomst 350, Formue 0, Statsskat 0, Kommuneskat 9,45
Jens P. Aagaard Christensen født 11-5 1898, ugift, do, Landarbeide
Johanne Christiansen født 4-11 1898, ugift, do, Landarbeide
Jakob Christiansen født 16-1 1900, ugift, do, Landarbiede.
(AO15-)

J.Jespersen: Danske gaarde i tekst og billeder (Århus 1924), bd. 2 s. 489, om Faurholt bl.a.:
Faurholt, Matr. 1a mfl.. Ejer 1923: N. Chr. Thuen. Købte den 1923 af Th. Torp, der i 1917 havde købt den af Lars Jensen, Attrup, som havde købt den i 1906 af Ole Jensen. Ejendomsskyld 123.000, jordværdi 102.700. HK 6-1-3-0, samlet areal 124½ hektar.

J.J.Hansen: Større danske landbrug (Kbh. 1935), bd 6-7 Ålborg og Hjørring amter:
Faurholt: Matr 1a Lyngdrup og 1c Ørum. Samlet areal 124,7 ha. Hartkorn 7-7-3-0. Ingen elektriske installationer på gården. Bie afhændede F. i 1884 til F.Møller, der 1896 solgte til Ole Jensen; han solgte i 1900 til Lars Chr. Jensen, den var da på ca. 135 ha med ca. 8½ td. hartkorn. Han solgte den i 1917 til Th. Torp, af hvem den nuværende ejer N.C. Thuen købte den 1923; samme år frasolgtes 7.7 ha til et husmandssted uden statslån.

J.B.La Cour: Danske Gaarde (Århus 1908), bd 2:
Ny Ravnstrup, matr. 2 mfl. Hartkorn 7-3. Ejer Søren Peter Aagaard, som købte den 1906 af Lars Jensen. (...). Lars Jensen købte ejendommen af Bredstrup der havde bygget og oprettet gaarden. 170 tdl. ialt.

J.J.Hansen: Større danske landbrug (Kbh. 1935), bd 6-7 Ålborg og Hjørring amter:
Ny Ravnstrup: Matr. 2 af Nr. Ravnstrup. Udskiltes i sidste halvdel af 1800-tallet fra Nr. Ravnstrup af J.H. Bredstrup. Han solgte ca. 1898 Ny Ravnstrup til Lars Jensen,d er havde været bestyrer af gården. Efter branden 1906 solgte han Ny Ravnstrup til Rasmussen, tidligere St. Rugtved, som 1906-9 delvis udstykkede gården. Hovedparcellen ca 65 ha solgte Rasmussen 1909 til Søren P. Aagaard, der opførte nye bygninger. Han solgte den o. 1915. Ejer fra 1920 Jacob Jørgensen.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen