Hans Olufsen Sæby

Ref: Herkomst formodet. Kilder: sHo-TÅ3-
Erhverv: Præst
Far: Oluf Jørgensen (1550 - 1615)
Mor: Maren Christensdatter ((15--) - )
 
Født: omkring 1580
Død: 1645
Boede: (1603-) Øsløs sogn, Thisted amt


I familie med ukendt NN

Børn:Hans Hansen Øsløs (1600 - )
Marie Hansdatter Øsløs ((16--) - )
Mette Hansdatter Øsløs ((16--) - )
Oluf Hansen Øsløs
Vibeke Hansdatter Øsløs
Jens Hansen Øsløs (- 1651)


Notater
Vedr. en feldberederslægt Sæbye i Thisted og Aalborg, se ABl-

Hans Olufsen (Sæbye) var præst for Øsløs, Vesløs og Arup menigheder. Den 22 Nov 1621 oplyses i et kongeligt missive til Hartvig Bille, at han skulle foranledige, at en søn af præsten Hr. Hans i Øsløs blev optaget på Sorø Skole.
Den 7 Apr 1630 nævnes Hans Olufsen (Sæbye) sammen med Poul Jensen Holst i Søndergård på herredstinget i anledning af , at degnen Henrik Madsen havde krævet et tingsvidne om, at det fjellehus, som han havde fået tildelt, end ikke havde tilstrækkelig jordtilliggende til, at der kunne avles en skæppe korn. På tinget fremstod sognets ældste beboere, heribland Nis Svendsen fra Bisgård, og bevidnede, at der fra gammel tid havde været degnebolig i Palle Pedersens gård der i byen.
Hans Olufsen af Sæby var mulig en søn af præsten Oluf Jørgensen i Sæby, som døde 1615. Hans Olufsen, som altså blev præst i Øsløs 1603, skal have haft følgende børn:
1. Oluf Hansen, som blev faderens eftermand i Øsløs.
2. Maren Hansdatter, gift med Bertel Laursen Kjærulf i Ø.Aslund, Kær herred, i hans 3die ægteskab. [hun kaldes i andre kilder Marie]
3. Mette Hansdatter, gift med den ovennævnte Bertel Kjærulfs søn, Niels Kjærulf, som 1654 boede i Nørholm, Biersted sogn (Kær herred).
4. Vibeke, gift med Peder Nielsen Kjærulf i Hebbelstrup i Hallund sogn. Hun blev enke 1669. Hendes mand hørte dog ikke til samme linie af slægten Kjærulf som hendes to søsteres mænd.
5. Jens Hansen, død før 1651.
6. Måske endnu en tredie søn: Hans Hansen, der var kapellan i Nykøbing, Mors. Han beskyldtes for at have besovet en kvinde, men beskyldningen toges dog tilbage igen. Kvinden havde lagt barnet i Sulsted kirkes våbenhus, og svogeren Bertel Kjærulf forfølger sagen mod hende på Hr. Hans's vegne.
Af en præsteindberetning fra 1625 får vi lidt mere at vide om Hans Olufsen. Han fortæller selv deri, at han kan så 6 tdr. rug, 5 tdr. byg og 5 tdr. havre i sin præstegårdsjord. Endvidere: "Præstens Anpart Korntiende af alle 3 Sogne, som gives på Skæppe og udi Kierven, tilsammen beregnet efter som Avlingen giver her hos os: Rug ½ Læst, Byg 3½ Læst 1 Td., beregnet 24 Tdr. i Læsten, Havre 12 Tdr." "Haver Præsten i Arup en Gaard, som skylder aarligen: Byg 6 Tdr., Skovsvin 1, Smør 1 Pd., Gæsthavre 3 Tdr.; nok en Gaard i Vesløs, som skylder: Byg 6 Tdr., Svin 1, Smør 1 Pd., Gæsthavre 3 Tdr.; nok samme Sted et Bol skylder: Byg 4 Tdr., Svin 1, Smør 1 Pd., Gæsthavre 2 Tdr."
Offeret af de to sogne, Øsløs og Vesløs, udgør på hver højtidsdag 4 sletdaler, og undertiden noget mere, "naar velbyrdig Mand Niels Krabbe (til Vesløsgaard) mig noget forærer". Offeret af Arup går derimod til medtjeneren. Denne medtjener, som hans Olufsen af en eller anden grudn måtte holde i flere år, hed Lauritz Nielsøn.
Hr. Hans klager også over, at hans sogne ligger i en hård og slet egn uden græsgang og engbjerring, hvorfor hans kvægtiende af alle tre sogne kun kan blive 4 lam og lidt penge.
Han er en gældbunden mand, siger han, "anlangendes stor Udgift. Først holder han aarligen en gift mand til Medtjener til Kost og Løn og Hus, hvorved mange Aaringer den ene Annekse Korntiende spenderis".
Dernæst har han en stor børneflok, 11 ialt, "af hvilke foruden de, han holder til den danske Skole, han holder 3 udi latinske Skole, som er en i Lund, en i Roskilde og en i Thisted Skole for sin egen Pung, hvorpaa maa i denne hede Tid anvendes stor Omkostning". Og endelig for det tredie bor han på en alfarvej "frem og tilbage over Bygholms Vejle ikke uden stor Gæsterie". Tilsidst anfører han , at han endvidere må svare 2 speciedaler i gæsteripenge til Aalborg Slot. han har således nok at klage over, og som det synes ikke heller helt uden grund.
Hans Olufsen døde 1645. (TÅ3-).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen