NN Hansdatter Eg

Ref: Ægteskabsforbindelse usikker! Kilder: KS2-CK6-
Far: Hans Andersen (Bonde) Eg ((14--) - )
Mor: ukendt NN
 
Født: (14--)
Boede: Kornumgård, V.Brønderslev sogn, Hjørring amt


I familie med Jens Andersen Kjærulf ((14--) - )

Vielse: (???)
Børn:Anders Jensen Kjærulf (1500 - 1569)
Vogn Jensen Kjærulf (1500 - )
Hans Jensen Kjærulf (1500 - )
NN Jensdatter Kjærulf (1500 - )


Notater
Jens Andersen Kjærulf skal Ifølge Dyrskjøt have ejet "stort gods I Jersleff Herridt i wester Brøndersleff och fliere Sogner".
Det er nærmere omtalt [i Indledningen til "Kjærulfske Studier"], at Dyrskjøt ansaa Kjærulferne for adelige, "af Edelstand"; han bemærker ogsaa dette om den her nævnte Jens Andersen, der var Søn af Herredsfogden Anders Andersen Kjærulf i Kjær Herred (Fogedgaard i Vadum), men Dyrskjøt havde en noget anden Opfattelse af Begrebet Adelstand end Nutidens Genealoger, idet han f.eks. regnede Afkom af ufri Mand med adelig Kvinde for at være "af Edelstand". (...).
Om Jens Kjærulfs Hustru siger Dyrskjøt: "Hans Hustrus Naffn weed jeg icke, dog vaar hun Edelstand och beholdt deris Gods frij", nemlig efter Klementsfejden. Da det Gods, der omtales, bl.a. var en Del af Selvejergaarden Kornumgaard i V.Brønderslev Sogn, maa det antages, at Jens Kjærulfs Hustru var Datter af Hans Andersen, som 1506 besad Kornumgaard, og som vel var Søn af Anders Bonde eller Anders Eg (jydsk Ieg), der 1446 og 1459 var Herredfoged i Jerslev Herred og 1470 nævnes som boende i Kornumgaard. Peder Dyrskjøt siger ogsaa om Anders Eg, at han var af Adelstand, skønt han efter Betegnelsen "Bonde" maa antages at have været Selvejebonde, og der er saaledes god Samklang mellem Dyrskjøts Udsagn, at Jens Kjærulfs Hustru var af Adelstand, og den Antagelse, at hun var Datter af Anders Bondes Søn, Hans Andersen i Kornumgaard.
Sandsynligvis har hun siddet Enke paa Grevefejdens Tid, og dette kan være en naturlig Aarsag til, at Familiens Besiddelser ikke kom til at dele Skæbne med saa meget andet Bondegods - at blive forbrudt til Kronen efter Klementsfejden.
Jens Kjærulf og Hustru havde Ifølge Dyrksjøt mange Børn, "mens jeg finder Icke fliere neffnet vden 2 Sønner 1 Dotter", men jeg mener dog at kende 3 Sønner og 1 Datter. Vogn, Hans og Anders Jensen Kjærulf, og NN Jensdatter Kjærulf. (KS-).
I CK6- angiver Carl Klitgaard uden forbehold Jens Andersen Kjærulfs hustru som værende en datter af Hans Andersen Bonde (Eg).<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen