Jørgen Jacobsen

Ref: Kilder: KBfvd-sØl-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Jacob Jørgensen (1746 - 1812)
Mor: Kirsten Nielsdatter (1746 - 1815)
 
Født: 1782 Allerup, Hellevad sogn, Hjørring amt
Død: 08-02-1845 Bastrupdal, Hellevad sogn, Hjørring amt
Begravet: 16-02-1845 Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring amt
Boede: (1811-) Bastrupdal, Hellevad sogn, Hjørring amt


I familie med Tove Stefansdatter (1786 - 1818)

Vielse: 13-04-1810 Hjørring, Hjørring amt
Børn:Inger Marie Jørgensdatter (1811 - 1886)
Elisabeth Marie Jørgensdatter (1813 - 1903)
Kirsten Marie Jørgensdatter (1816 - 1889)


Notater
Døbt 01.04.1782 i Hellevad: Jacob Jørgensen og Kirsten Nielsdt i Allerup, Jørgen. Faddere: Johanne Larsdt af Krabdrup (bar), Mads Mogensen af Allerup, Jens Vestergaard sst., Christen Jørgensen af Steensholt i Skæve sogn og Johanne Jensdt af Allerup. (KB-). Ses ej konf. i Hellevad.

Viet 1810 i Hjørring: 1810 Den 13de martii meldte sig til Ægteskab Ungkarl Jørgen Jacobsen af Badstrup i Hellevad Sogn og ugifte Pige Tove Stephansdatter tienende Sr. Capitain Uttermöhlen i Hiøring. Som Forlovere underskriver: [med egen hånd] Søren Jacobsen [med præstens hånd] af Wandsted, [med egen hånd] Christen Jacobsen [med præstens hånd] fra Hellevad Sogn Ægteviede 13 April s.A.
(Vielsen først indført i Skt. Hans sogns kirkebog: 1810 Den 13de Martii meldte sig til Ægteskab: Jørgen Jacobsen af Badstrup i Hellevad Sogn /:med forevist Ægteskabs-seddel fra Pastor Rømer:/ og ugifte Pige Tove Stephansdt af Aastrup Mølle. Da Pigen tiener for tiden i Hiøring, henføres dette Bryllup til Hiøring Sogn. Vide: pag: 108.

Begravet 1845 i Hellevad: død 1845 Februar 8de, begravet Februar 16de, Jørgen Jakobsen Badstrup. Enkemand og Aftægtsmand i Lemb Søndergaard, men han døde paa det vestre Sted i Krabdrup hos hans Svigersøn Johannes Simonsen. 63 Aar. Han havde boet i Badstrup og døde af Brystsvaghed.

Jørgen Jacobsen boede i april og 31 maj 1810 (fadder), 1811 og 24.april 1812 (forlover) i Katholm (Hellevad sogn) da hans første datter blev døbt. Efter faderens død i 1812 overtog han dennes gård Bastrup (eller Bastrupdal) i Hellevad sogn. I 1834 afstod han den til sin svigersøn Jens Peter Thomasen i Øster Landvad, og købte i stedet Søndergaard i Lemb, hvor han bor i 1840 (FT) som enkemand sammen med en husholderske. I 1845 boede han iflg folketællingen alene på gården i Lemb. Han døde i februar samme år hos svigersønnen Johannes Simonsen i Krabdrup.

Jørgen Jacobsen var 20.juli 1835 fadder i Hellevad, og var da af Lemb Vestergaard. (Johanne Marie Sørensdatters dåb).

FT-1787 Hellevad sogn: Allerup Bye, fam. 1:
Jacob Jørgensen 41 gift 1.gang, husbonde, bonde og gaardbeboer
Kirsten Pedersdt [sic?] 41 gift 1.gang, madmoder
Christen Jacobsen 14, søn af 1.ægteskab
Jørgen Jacobsen 5, søn af 1.ægteskab
Lisbeth Jacobsdatter 11, dt af 1.ægteskab
Segnr. Niels Meiling 56 ugift, inderste og nyder ophold
Lars Christensen 26 ugift, tjenestekarl.

FT-1801 Hellevad sogn: Badstrup, 1.familie:
Jacob Jørgensen 56 gift 1.gang, mand, gaardfæster og bonde
Kirsten Nielsdatter 52 gift 1.gang, kone
Jørgen Jacobsen 19, deres ægtebørn
Maren Jacobsdatter 15, do
Laurs Hansen 20 ugift, konens broder søn, tjener
Anne Kirstine Christensdt 21 ugift tjenestepige.

FT-1834 Hellevad sogn, Badstrup, en Gaard:
Jørgen Jakobsen 52 ugift, enkemand og gårdmand
Elisabet Marie Jørgensdatter 21 ugift, hans datter
Kirsten Marie Jørgensdatter 18 ugift, hans datter
Niels Kristian Kristensen 25 ugift, døvstum, tjenestekarl og mandens brodersøn
Lars Kristian Kristensen 19 ugift, tjenestekarl
Poul Kristian Jensen 12, tjenestekarl
Kristen Nielsen 86 ugift, enkemand, almisselem
Inger Thomasdatter 65 gift, inderste.

FT-1840 Hellevad sogn, Lemb By, Søndergaard:
Jørgen Jakobsen 59 enkemand, gårdmand
Maren Kristensdatter 60 ugift, hans husholderske
Lars Kristian Pedersen 15 ugift, tjenestedreng.

FT-1845 Hellevad sogn, Lemb By, en gaard:
Jørgen Jakobsen 63 enkemand, gårdmand, født i Hellevad sogn.
Skødet fra 1834 for overdragelsen af Bastrup lyder således (afskrevet fra sØl-):
"Jeg underskrevne Jørgen Jacobsen tilstaaer og herved vitterliggjør, at have solgt til min Svigersøn Jens Peter Jensen af anmeldte Store Landvad (dvs Øster Landvad) i Dronninglund Sogn, med Curator, hans Fader Thomas Jensen af anmeldte Landvad, min eiende og iboende Gaard, Bastrup i Hellevad Sogn, Hjørring Amt, af Jordskyldshartkorn 4 Td. 5 Skp. 3Fkr. 1 Album, skriver fire Tønder, fem Skjepper, tre Fjerdingkar og et Album Hartkorn, med paastaaende Bygninger, som ere assurerede i Landets almindelige Brandkasse for den Summa 620 Rbd. Sølv alt med sit rette Tilliggende af Ager og Eng, som jeg over i 20 Aar har eiet Samme, og er mig overdraget fra mine Forældre, ifølge Testamente af 10. September 1810 og Skiftebrev af Dato 16. mai 1812. Endvidere har jeg tilkjøbt min Gaard tvende Engparceller, ifølge Skjøde af Dato 8. September 1814, af Thorupgaards Eiendomme, bestaaende af Hartkorn 3 Skp. 2 Fkr. 21/2 Album, skriver tre Skjepper to Fjerdingkar og to1/2 Album Hartkorn, og bemeldte Bastrup Kirke-, Korn- og Qvægtiende, ifølge Skøde af Dato 18. Juni 1819, som begge Dele i samme Handel overdrages bemeldte min Kjøber med alle Rettigheder og Byrder. - Ligeledes har jeg paa min Gaards Hedeland ladet bygge et Huus, og bortleiet Samme til Peder Jensen Lille-Landvad paa Livstiid, imod at svare til Gaardens Eier aarlig 10 Rbd., siger og skriver ti Rigsbankdaler Navneværdi, det Halve til 1ste Mai og ligeledes 1ste November, og at han derimod nyder den Eiendom, som ieg til ham har udvist og udmærket med Skjel. - Af Gaardens Eiendom haver jeg overladt i Leie til Peder Hansen saalænge han lever Stedet Laden, et lidet Stykke Hede og Kjær efter umærket Skjel, imod at leieren aarlig betaler til Eieren 4, siger og skriver fire Rigsbankdaler Navneværdi, til hvert Aars 1ste November og at Leieren for egen Regning indhegner og vedligeholder dette, uden mindste Bekostning for Eieren. - Ligeledes følger med Gaarden i samme Kjøb den nedlæggende Rugsæd, Besætning af Bæster, Fæhøveder, Faar og Sviin, Avlsredskaber af alle Slagt, Ind- og Udboe af alle mulige Dele, iberegnet Kobberkjedelen og den ene Kakkelovn, tilligemed alle muur- og nagelfaste Ting, dog med Forbeholdenhed af en ny beslagen Vogn og Reisetøiet til 2de Heste, 3de Køer og en hvid graahovedet Kvie 2 Aar, 2de Qviekalve graabrogede, 6 Faar og 2 Aarsgimmer med deres Lam, og Galten. - Af Indbo udtager jeg til min Datter Kirsten Marie, 2de Sengs-Klæder, og til mig selv 2de ditto, men paa Gaarden bliver fem Sengs Klæder til Aflevering. Ligeledes udtager jeg en Hølee med Drag, 3de River, 2de Kornsække, 2de Skabe, 1 Klæder Kiste, en Drag Kiste, et Dosin Tintalerkener og 2 Fade, 2de Stole, en Rok og et Par Karter, en Øltønde og et Anker, samt Sølvkanden, en Reisekappe og Hynde, 2de Messing Lysestager, 2de Sølvtheskeer, 2de Par Knive og Gafler, en Høfork og en Kornfork, som jeg alt medtager som min Eiendom, naar jeg bortflytter, den 1ste mai 1835. - Alt det her forbenævnte Solgte leveres min Kiøber næstkommende første Mai, tillige med Sædhavre 30 Tdr, siger tredive Tønder, Sædebyg 4 Tdr, skriver fire Tønder, og til Sommerføden 7 Tdr rug og 5 Tdr Byg, skriver 7 Tønder Rug og fem Tønder Byg. - Min Svigersøn bestyrer Gaardens Drift fra idag at regne, og jeg, Sælgeren bekoster Huusholdningen til bemeldte 1ste Mai og betaler til samme Tid alle Skatter, Tiender og afgivter, samt Folkeløn, kort sagt, ingen Udgivter for Kiøberen før at regne fra 1ste Mai 1835, hvorimod Sælgeren afbenytter og raader for Avlen, som nu er indhøstet og forsvarlig overføder alle Kreature. - Og da førbemeldte Kjøbesumma 600 Rbd. N.V., siger og skriver sex hundrede Rigsbankdaler Navneværdi, for alle forbenævnte Ting og Eiendele, saa overdrager jeg og tilskjøder ham disse Eiendele, fra 1ste Mai 1835 at regne, med samme Rettigheder, Pligter og Byrder, som jeg Samme eiet haver, ifølge Skjøder og Adkomstbreve, som overleveres min Kjøber paa disse Eiendomme - fra mig og Arvinger, fri og frelst fra hver Mands Tiltale. Herved bemærkes, at Bankhæftelsen hæfter på denne Eiendom, og at Kjøberen af de 2de Engparceller udreder til Dronninglund Sogns Skoler ifølge Prindsesse Sophie Hedevigs Fundats. - Skulde der imod Formodning skee nogen Indsigelse mod min Ret til at afhænde og bortskjøde disse Eiendomme, saa tilforpligter jeg mig og Arvinger at holde forbemeldte Kjøber skadesløs i alle optænkelige Maader, bære de deraf flydende Omkostninger og oprette min Kjøber Jens Peter Thomsen og hans Arvinger, alt det Tab, der maatte flyde deraf. Til Forsikring om alt det Foranførte har jeg, i Overværelse af Sognefoged Anders Laursen af Røgelhede og Møller Yde af Klokkerholmsmølle, egenhændig underskrevet og forseglet dette Skjøde. Bastrup d. 20de September 1834. (Underskrevet) Jørgen Jacobsen. (L.S.)". (sØl-).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen