Anne Jensdatter Seefeld

Ref: Kilder: DA1905-Roh-VFr-
Far: Jens Thomsen Seefeld (- 1487)
Mor: Christine Michelsdatter Tornekrands (- 1487)
 
Boede: Visborggård, Visborg sogn, Ålborg amt


I familie med Jens Madsen Munk (- 1501)

Vielse: før 1461
Børn:Maren Jensdatter Munk (1500 - )
Julien Jensdatter Munk (- 1502)


Notater
Om Jens Madsen Munks hustru, Anne Jensdatters herkomst:

Hvem var liden Anna?
Hun er Allerkjæreste min.
Så glad rider Jens Madsen mod sin Jomfru.
(Den gl. Kæmpevise om Jfr. Karen og Erik Styggesen).

Men hvor red nu Jens Madsen hen i sine unge Dage, når han vilde gjæste sin Fæstemø? Klevenfeld angiver, at han tog Vejen ad Mejlgård til, idet hans Udkårne var den ærlige og velbyrdige Jfr. Anne Iversdatter af Medelgård; - men det passer uheldigvis ikke.
På ovennævnte Ligsten findes to Våbner, hvoraf det ene er Vinranke-Munkernes, et andet Sted siges, at der i hendes Våben kan findes en Tværbjælke. Herefter bliver man ikke synderlig klog på den Slægt hun tilhørte, der bliver adskillige at vælge imellem, thi Tværbjælken har været ført af Familierne Brock, gl. Munker, Krabber med Sølv-Tværbjælken, Kirt, Roed og Sommer, hvoraf enhver for sig næsten kunde være lige nær til at komme i Betragtning, thi disse Familier vare mest Jyder. Klevenfeld har ikke kjendt hendes Våben, og alt hvad han ved om Jens Madsen er iøvrigt kun, at han 1460 gav Gods til Viborg Kirke, og at han "levede 1477, og da forfulgte Lundkjær til Lås". Hans Hustru har han først kaldt Anne Styggesdatter (hvilket altså ikke angiver nogen Slægt); men senere har han rettet det til Anne Skernov. Dette bemærker man har havt sin Grund i, at han et Steds har funden, at Hr. Anders Munk til Brusgård skulde være Munk Jensen til Visborgs Moders Morbroder. Da denne Anders Munk kun havde en Søster, Mette Munk, som først var gift med Jep Axelsen Thott og senere med Iver Andersen Markvardsen (d.e. Skernov), så er domina Anna bleven gjort til en Datter af Mette Munks andet Ægteskab. Men hvor forkert dette er, fremgår alene deraf, at Jep Thott døde c. 1470, efter den Tid skulde altså først Fru Anna til Visborg være født, men dengang havde hun levet så mange År, at hun måske endog havde - Børnebørn! Hendes Fader kan heller ikke have havt Navnet Iver, da hun hed Jensdatter, thi således nævnes hun i Originaldokumenter. År 1460 skjænker således Hr. Jens Madsen og Fru Anne Jensdatter to bøndergårde i Haubro til Kirken samme Steds, ligeledes kaldes hun Jensdatter i (...) Diplom fra 1501. Iøvrigt er det jo næsten overflødigt at gjøre opmærksom på, at hendes Våben på Ligstenen heller ikke har den mindste Lighed med Skernovernes (Murstenshob); af sidstnævnte Grund har man derfor også i nyeste Tid stillet sig noget tvivlende over for denne "Anne Skernov". Heller ikke er der nogen Mulighed for, at hun kunde være Datter af Mette Munks første Ægteskab: Våbnet passer ikke, ligesom hun så også havde hedt Jep- eller Jakobsdatter ligesom Jep Thotts andre Børn.
Iblandt hendes Efterkommere er der imidlertid tvende, der have efterladt sig Anetavler, nemlig hendes Datterdatter, Fru Karen Lykke, og hendes Datterdatterdatter, Fur Else Sten, begge med Aner i 4de Led. Førstnævntes pragtfulde Gravminde findes i Nørrelydelse Kirke i Fyen, og sidstnævntes i Sebber Klosters Kirke.
Sammenholdes nu disse derpå udhuggede Våbner, kunde det rigtignok ved første Øjekast se ud, som om Jens Madsen havde været gift en 2-3 Gange, thi hans Hustrus Våben er her angivet forskjelligt. Ifølge førstnævnte var hun en Seefeld, ifølge sidstnævnte en Sparre-Kås, og tager man så hendes eget Våben på Ligstenene i Mariager med i Betragtning - og det er tilmed det vigtigste, - så har man et Udvalg af over en halv Snes forskjellige Familier at vælge imellem! Ved nøjere at undersøge Fru Else Stens Anetavle er det oplyst, at hendes Oldemødre på fædrene Side næppe kan være rigtige, og her kan vi da videre supplere dette med, at det er sikkert nok, at tvende af hendes Oldemødre på mødrene Side ere forkert angivne. Var det rigtigt, at Jens Madsens Hustru var af Slægten Kås med Sparren, da havde hun været en Datter af Jens Kås til Kås (1408-25) og Maren Løvenbalk; men at hun ikke er det, fremgår af, at hendes Dattersøn, Erik Lykke, var gift med en Sønnedatter af samme Jens Kås. Anne Jensdatter hører derfor ikke til denne Slægt, thi der var ingen anden Jens Kås end ovennævnte, der kunde være hendes Fader.
Fru Else Stens Moder hed Ingeborg Lunov og hendes Forældre vare Jesper Lunov og Maren (Marine) Munk af Visborg; når nu Jesper Lunovs Moder på denne Anetavle angives at være en Seefeld, da er dette den samme Fejl, som findes på Stamtavlerne, nemlig at hans Fader, Otte Lunov, var gift med Jøllin Seefeld; thi nu viser det sig, at hvis dette havde forholdt sig så, så havde Jesper Lunov og Maren Munk været beslægtede i anden Grad, og deres Ægteskab altså en Umulighed; thi hans foregivne Moder, Jøllin Seefeld, og Anne Jensdatter til Viborg vare nemlig Søstre, - men Beviset herfor skylder vi ganske vist endnu.
Når nogle i hendes Våben på Ligstenene kun kan se en Tværbjælke og andre derimod ser en vinranket Bjælke, så er det ifølge det alt oplyste ikke for dristigt at hævde, at dette Våben er Seefeldernes, i hvilket Søbladene i Bjælken i Tidernes Løb så godt som ere udviskede, så at det af nogle er overset, at der findes noget i Bjælken, medens andre skimte nogle Blade, som fejlagtigt angives for en Vinranke, istedetfor at det må være Seefeldernes tre Søblade.
Jøllin Jensdatter Seefeld var heller ikke gift med Otte Lunov, men med Lars Lunov, Forstander i Ring Kloster, omkring 1492 (Fru Jøllin var Enke 1503), og det viser sig således, at det Seefeld Våben, der gives Jesper Lunovs Moder, ikke passer, men på den anden Side er det heller ikke grebet ud af Luften, thi det er kun en Forbyttelse af disse to Oldemødres Våbner, der er sket: Seefeld Våbnet skulde anbringes ved Munk, og hvis der er noget rigtigt i Sparre-Kås Våbnet, skulde det altsaaea anbringes ved Lunov.
Det ses således, at disse tre Hjælpemidler, der er anvendt for at oplyse Fru Annas Slægt, lader sig forklare, så de alle blive overensstemmende, og derfor sige vi:
Liden Anne er på Dalsgård,
Hun leger med røde Guld-neste.
Så glad rider Jens Madsen mod sin Jomfru.
Det har altså kun været en ubetydelig lille Sviptour, Jens Madsen i sine unge Dage har behøvet at foretage sig for at komme til sin Fæstemø.
Hendes Fader var Jens (Johannes) Thamesen til Dalsgård, en gammel og i fordums Tid anselig Herregård tæt ved Mariager Fjord (Vive Sogn). (...). (VFr-).
Anne Jensdatter Seefeld angives i DA1914- at være gift med Jep Hegedal.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen