Laurs Pedersen

Ref: Kilder: FTf-KBvd-fp9-
Erhverv: Gårdmand, ladefoged
Far: Peder Justesen (1713 - 1805)
Mor: Gertrud Laursdatter (1715 - 1796)
 
Født: omkring 1748
Boede: 1787 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Død: 1793 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Begravet: 31-05-1793 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt
-: (ELLER FøDT) Hjallerup, Dronninglund sogn, Hjørring amt
-: (MULIGVIS FøDT) Kinderup, Horsens sogn, Ålborg amt


I familie med Else Olesdatter ((17--) - )

Børn:Christen Laursen (1768 - )


I familie med Else Marie Christensdatter (1752 - 1832)

Vielse: 29-09-1778 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Børn:Christen Laursen (1779 - )
Peder Laursen (1782 - )
Anders Laursen (1784 - )
Gertrud Marie Laursdatter (1786 - )
Anders Laursen (1788 - )
Jens Laursen (1790 - )


Notater
Begravet 1793 i V.Hassing: ditto [Mai 31] Lars Pedersen af V.Hassing, 42 aar.

Laurs Pedersen er jf. folketællingen 1787 født omkring 1745, men jf begravelsesindførslen omkring 1751. Søsteren Anne Marie er døbt i september 1743 i Horsens sogn, søsteren Maren i maj 1745 i Dronninglund. Så sandsynligvis er han født enten i Horsens sogn før maj 1745, eller også er han født i Dronninglund sogn efter maj 1745. Ifølge Aalborg Hospitals fæsteprotokol for 1778 var Laurs Pedersen dog født i Kinderup i Horsens sogn. Men hans dåb ses ikke i Horsens sogns kirkebog for årene 1733-1748, og ikke i Dronninglund sogns kirkebog 1744-1757 (dog mangler døbte for sidste halvår af 1748 (sidste indførsel Dom. 3tia [post Trinitiatis], og indførslerne ses ikke fortsat noget steds i kirkebogen).

Moderen Gertrud Laursdatter var 1737 (8.april) "af Kinderup", da hun var fadder hos Jørgen Andersen og Johanne Pedersdts barn Peder af øst.Kinderup. Og 1739 (6.sept) hos Søren Christensen og Birgitte Jensdatters barn Chresten af Lyngdrup.

Fra Margit Nørgård, maj 2006: Oplysning fra Dronninglund Gods 1753:
"Dend eene af disse Sønner er hos hans Svigermoder Lars Thomsens Enke i Kinderup paa Langholts Gods, er nu kuns 5 Aar, men bør indføres paa Godset, at hand her kand fylde sine 9 Aar" (af hensyn til Stavnsbåndet). Det må være Laurs Pedersen der henvises til og forklarer, hvorfor det er oplyst at han er født i Kinderup.

Trolovet 1778 i V.Hassing: d. 24 Novembr. Bleve Lars Pedersen af Hiallerup Kroe og Else Marie Christens Daatter i Westerhassing trolovede. 1778 Die Steph. Bleve bemeldte trolofvede Personer copulerede. Forloverne: Hans Jørgensen af Westerhassing og Just Nielsen af Gryderlund.

DDD-1787 aalborg, Kær, Vester Hassing, Vester Hassing Bye, , ingen, 17, FT-1787
Lars Pedersen, 42 , Gift, Hosbonde, Bonde og gaardbeboer,
Else Marie Christensdatter, 35 , Gift, Madmoder, ,
Christen Larsen, 7 , Ugift, deres barn, ,
Peder Larsen, 5 , Ugift, deres barn, ,
Gjertrud Marie Larsdatter, 1 , Ugift, deres barn, ,
Thomas Larsen, 28 , Ugift, Tjenestekarl, ,
Johanne Christensdatter, 26 , Ugift, Tjenestepige, ,
Ole Johansen, 16 , Ugift, Tjenestekarl, ,
Ane Cathrine Johansdatter, 71 , Enke(mand), madmoderens moder, nyder undertægt af stædet,

fp9-: 1 sted - hartkorn 6-7-2-0. 20 november 1778. Laurs Pedersen, Vester Hassing - 97. Født i Kinderup på Langholt Gods med fripas fra Langholt fæster det sted, som afgangne Christen Kiærs enke Anne Cathrine Johannesdatter hidtil har beboet, men nu til ham godvillig har afstået mod at han 1. ægter bemeldte enkes datter Else Marie Christensdatter. 2. at han hendes livstid forsyner hende med behøvende husholdning, varme og pleje, således som hun bor med familien i stedet, men om hun ved sin tiltagne alderdom synes sig bedre tjent med at holde sin egen husholdning, da skal fæsteren være pligtig efter den med hende indgåede accord at indrette hende ved stedet 2 a 3 binding stuehus, årlig 2 tønder rug og 2 tønder byg, græs og foder til 1 ko og 2 får . . . . .

Skifteprotokol (afskrift fra Margit Nørgård):
Anno 1793 Mandagen den 24de Junii indfandt sig S.T. Her. Justice Raad og
Hospitals Forstander Trap i Aalborg hans Fuldmægtig Jens Melcen fra
Ibdem. med antagne Vitterlighed og Vurderingsmænd Hans Jørgensen og Lars
Jensen Krogh begge boende i Vester Hassing Bye, udi Stervboen samme
steds 30de Dagen efter afgangne Gaardmand paa Aaborg Hospitals Gods Lars
Pedersen, for at tage under behørig Registering og Vurdering hans og
efterlevende Enkes Else Marie Christensdatter fælleds Boe til
paafølgende Lovlig Skifte og Deeling i mellem Arvingerne som ere paa den
eene Side bemeldte Enke Else Marie Christensdatter og paa den anden
hendes med den afdøde i et Lovligt ægteskab auvlede 5 umyndige Børn,
nemlig 1. en Søn Christen Larsen 13 Aar, 2. en Dito Peder Larsen 11 Aar,
3. en Dito Anders Larsen 5 Aar og 4 en Dito Jens Larsen 2 Aar samt 5, en
Datter Gjertrud Marie Larsdatter 7 Aar gammel. For disse umyndiges Ret
og Tarv under Skiftet at paasee og iagttage var mødt deres Farfader og
Fød værge efter Loven Peder Justesen fra Hiallerup Kroe. Ligesom ogsaa
som Laugværge for Enken, var mødt hendes Svoger Just Nielsen boende i
Grydelund i Vester Hassing Sogn. I hvilkes Overværelse da blev begyndt
med Registering og Vurdering som følger:
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen