Jens Pedersen

Ref: Kilder: CK5-CK9-CK10-
Far: Peder Jensen
Mor: ukendt NN
 
Født: (15--)
Død: 1615 Burholt, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Boede: (1594/1606) Kølskegård, Hallund sogn, Hjørring amt
Boede: (AFT ER 1606) Burholt, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt


I familie med Kirsten Hansdatter Mørk (1550 - )

Børn:Niels Jensen ((15--) - 1645)
Anders Jensen ((15--) - 1617)
Christen Jensen ((15--) - 1653)
Mette Jensdatter ((15--) - )


Notater
Jens Pedersen boede 1594 og frem til 1606 som forpagter på Kølskegård (Hallund sogn), hvor han var født. 1606 efterfulgte han sin farbror Clemen Jensen som fæster af Burholt i Ø.Brønderslev sogn.
Jens Pedersen synes at have overtaget den halve Vester Hebbelstrup-gård (Hallund sogn) efter børn og arvinger efter dens forrige ejer Anders Jensen Kjærulf (død o.1550). (jf. CK5-).
Jens Pedersen var Søn af Herredsfogeden Peder Jensen i Kølskegaard, og o.1606 flyttede han til Burholt, hvor han døde 1615, begravet i Ø.Brønderslev Kirke, hvor der i Skbiets Midtergang er Gravtræ over ham. Han var gift med Kirsten Hansdatter Mørk, Datter af Herredsfoged i Hvetbo Herred Hans Laursen Mørk i Saltumgaard og første Hustru Bodil Laursdatter.
Jens Pedersen synes at være blevet forgjort, thi 1624 forefaldt der i Hallund en Trolddomssag i hvilken Anders Thomsen i V.Hebesltrup som Formand for de 12 Kirke-Nævninger med øvrige Nævninger svor den anklagede Niels Laursen Neffue (Neve) skyldig i Trolddom, og denne Kendelse blev af Styge Høg til Vang indanket til Landstingets Paakendelse. I Retten her fremlagdes en 24 mands Vidne af Børglum Herred om Niels Neves Rygte for Trolddom og 24 Mands Vidner fra Vennebjerg, Jerslev og Kær Herreder om det samme. Endvidere hans egen Bekendelse om, at han for 40 Aar siden paa Skagen laa hos Store Ingers, hvor der laa nogle Katte ved Kakkelovnen, og hen paa Natten kom nogle Skagbokvinder ind og tog hver sin Kat og red ud paa. Henimod Dag kom Kvinderne ind igen, hver med sin Kat, og de var i stadselige Klæder, og derefter spiste de. Så dansede de og slog sammen med Rumpene nogle Gange.
Aaret efter i Holt (Serreslev Sogn?) saa han, at en Mand kørte i en vild Kilde, og otte Aar efter var han i Øster Brønderslev, hvor der var tvende Kvinder Barbra og Helvig Biugs (Bygs), der brugte adskilligt Spøgeri.
Christen Jensen i Burholt, Søn af ovennævnte Jens Pedersen og Kirsten Hansdatter Mørk, havde vidnet, at Hr. Laurids (Lauridsen), Præst i Ø.Brønderslev, havde sammen med to Mænd været i Jens Sørensens Hus i Linderup, og da kom Neve til dem, og Hr. Laurids begærede, at han skulle kvæde med paa sidste Kvad, og derefter var han nær kommet i Ulykke. CHr. Jensen vidnede yderligere, at Jens Pedersen (hans Fader) skulde have nægtet Neve Vejen med en Økse og en Greb, og Neve havde da lovet, at Jens Pedersen skulde faa andet at tage Vare paa end at jage ham, og derefter blev Jens Pedersen syg og døde og beskyldte Neve for sin sygdom.
Niels Tøgersen havde udtalt sig ligesom Jens Pedersen og havde ydermere sagt, at Neve klagede over, at han næsten havde faaet Hug af Jens Pedersen, der var efter ham med en Økse, og Neve havde sagt, at dersom han kom Jamlingsdag (dvs om et Aar), skulde Jens Pedersen vel lade ham gaa. Straks derefter var Jens Pedersen gaaet tilsengs og faldt i stor Sygdom, og medens han laa, klagede han paa Neve og døde saa. Søren Jensen - maaske den afdødes Søn, sigtede derfor neve for Jens Pedersens Død.
Endelig fremlagdes i Retten et Vidne, hvori Hr. Niesl Christensen, Præst i ?, udtalte, at Neve havde bekendt for ham i Fængselet, at han ikke turde bekende Sandheden, fordi der var tvende Kvinder, og fik de det at vide, kom der Ondt deraf, men hvis Bødlen skulde pinge ham, var han nødt til at bekende.
Anklagen mod Neve bestyrkedes ogsaa med andre Vidneudsagn og Stokkenævn af adskillige Herreder, og selv havde han jo bekendt, at han havde omgaaedes dem, der brugte Spøgeri, havde vedgaaet at være rømt (red fra Fængslet) og havde tilstaaet, at han endnu ikke havde brugt Sakramentet.
Da Landstingets Dombog for 1624 ikke er bevaret, kendes Dommen ikke, men efter det foreliggende er der vel næppe Tvivl om, at Neve er blevet brændt.
Fra Jens Pedersen kom denne halvdel af V.Hebbelstrup til præsten Laurids Lauridsen i Øster Brønderslev [der var gift med Jens Pedersens datter Karen]. (CK5-).<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen