Christen Jensen

Ref: Kilder: EJ1-tb01-
 
Født: (16--)
-: (NæVNES 1641/1656) Tamstrup (St), Torslev sogn (Dronninglund herred), Hjørring amt


I familie med Else Pedersdatter ((16--) - )

Børn:Palle Christensen ((16--) - )


Notater
tb01- 29/6 1641: ** Christen Christensen i Halbjerg stævnede Niels Nielsen i lille Tamstrup, Christen Jensen i store Tamstrup, Christen Tomasen på Engen for klage. opsat 3 uger.

tb01- 7/9 1641: ** Svend Jensen på Jens Nielsens vegne i Lyngdrup stævnede Christen Jensen i stor Tamstrup og Niels i lille Tamstrup for synsmænd at tage af tinge til Tamstrup skov.

tb01- 14/9 1641: ** Jens Nielsen i Lyngdrup på ---- vegne stævnede Christen Jensen i Tamstrup og Niels Nielsen i lille Tamstrup for syn at afhjemle, og synsmænd afhjemlede efterskrevne syn på skovhugst.

tb01-: ** Jens Nielsen i Lyngby stævnede Christen Jensen i Tamstrup og Niels Nielsen i lille Tamstrup for dom, anlangende hvis skovhugst, som er hugget i Tamstrup skov, og Christen Jensen forpligtede sig at stille husbonden tilfreds for samme skovhugst.

tb01-: ** Jens Nielsen i Lyngdrup på sin husbonds vegne et vidne, at Niels Nielsen i Tamstrup fremlagde efterskrevne opskrift på hvis han og Christen Jensen i Tamstrup har hugget i Tamstrup skov.

tb01-: ** Niels Nielsen i Tamstrup stod inden tinge og tog i hånd til forpligtede sig at være i hans husbonds minde for hvis træer, han har hugget i Tamstrup skov.

tb01- 21/9 1641: ** Christen Christensen i Ålborg et vidne, at Niels Nielsen i lille Tamstrup til forpligtede sig at være i hans husbonds minde for hvis skovhugst, han har hugget i Tamstrup skov.

tb01- 16/11 1641: ** Christen Jensen i stor Tamstrup stævnede Jens Hansen i vester ----, Jens Jensen sst, Peder Mortensen i Broens mølle, og forbød dem at komme i Tamstrup endels mark med drift, grøft eller anden brugelighed.

tb01- 28/2 1654: ** Morten Kiul stævnede Niels Nielsen i Tamstrup for vidne, og efterskrevne vidnede, at forganget år havde han 24 svin, som gik ubrændt på hans husbond Laurs Bildes fællesskov.

tb01-: ** Morten Kiul stævnede Niels Nielsen i Tamstrup og hans søn Hans Nielsen for syn at afhjemle, og synsmænd afhjemlede syn og taksering af kornskade, som var gjort i Peder Jensens korn.

(23)

tb01-: ** Morten Kiul stævnede Hans Nielsen i lille Tamstrup for vidne, og efterskrevne vidnede, at de tog Niels Nielsen i Tamstrup hans heste af det korn, som synsmændene har om hjemlet, og da kom Hans Nielsen og tog hestene fra dem med magt.

tb01- 7/3 1654: ** Niels Mortensen i Ravnstrup på Lage Billes vegne stævnede Hans Nielsen i lille Tamstrup for ransnævninge at opkræve deres rette tov at gøre over ham for 3 heste, han skal have taget fra Christen Jensen i Tamstrup.

tb01-: ** Niels Mortensen på Lage Billes vegne stævnede Niels Nielsen i Tamstrup for dom, anlangende nogle svin, som han ubrændt har haft på Lage Billes skov. sagen blev opsat 6 uger.

tb01- 14/3 1654: ** Morten Kjærulf i Ravnstrup stævnede Hans Nielsen i lille Tamstrup for bogsed at binde, anlangende 3 heste, han har taget uden minde fra Christen Jensens hustru Else Pedersdatter, og Christen Jensen i Tamstrup vidnede, at Hans Nielsen ranede hans hustru 3 heste fra, som hun havde taget i deres korn.

tb01- 21/3 1654: ** Morten Kjærulf i Ravnstrup stævnede Hans Nielsen i lille Tamstrup for vidne og Niels Nielsen sst for vidne, og efterskrevne vidnede, at Hans Nielsen er født i lille Tamstrup, og har haft hans værelse og tilhold sst både forgangen sommer og vinter og til denne dag og søgt sakramente i Torslev kirke.

(36)

tb01-: ** Morten Kjærulf stævnede Hans Nielsen i lille Tamstrup for fylding på ransnævninge og ransnævninges ed, anlangende 3 heste, han skal have ranet fra Christen Jensens hustru Else Pedersdatter i store Tamstrup, og stævnede efterskrevne ransnævninge, og Morten Kjærulf fremlagde et vidne her af tinget 28/2 forleden, hvorefter Hans Nielsen fremlagde hans skriftlige svar, at Christen Jensen og hans hustru har vidnet i deres egen sag, og nævningene er ikke så lovligt tilfulgt, som det sig bør, underskrevet Hans Nielsen egen hånd, hvorefter fremkom ransnævningene og svor Hans Nielsen kvit for ran.

(37)

tb01-: ** Morten Kjærulf stævnede Niels Nielsen i Tamstrup for vidne, og efterskrevne vidnede, at han havde på Lage Billes skov til store Tamstrup 20 svin og flere, efter de forrige, som tilforn er vidnet om.

tb01- 18/4 1654: ** Niels Mortensen i Ravnstrup på Lage Billes vegne med en opsættelse her af tinget i dag 6 uger stævnede Niels Nielsen i Tamstrup for dom, anlangende svin, som han ubrændt har haft på Lage Billes skov, og fremlagde vidner her af tinget 28/2 og 21/3 forleden, hvorefter blev afsagt, at Niels Nielsen bør stille Lage Bille tilfreds for hvis svin, han i så måder har haft på den gode mands skov.

tb01-3/10 1654: ** Christen Jensen i Tamstrup gav efterskrevne varsel, og lod dem fordele for KM skat, samt for deres drenges skat, som de bør efter KM brev.

tb01- 4/11 1656: ** Niels Mortensen i Ravnstrup på sin husbond Lage Bille til Dybæk hans vegne med en opsættelse i dag 6 uger stævnede Riborg Frandsdatter i lille Tamstrup og Hans Nielsen sst for dom, for de på Tamstrup mark har overfaldet Christen Jensen og hans børn, og han fremlagde efterskrevne syn sigtelse og vidne af Vrejlev birketing 19/9 forleden, hvor efterskrevne vidnede, at Riborg Frandsdatter og hendes sønner Hans Nielsen og Niels Nielsen kom til Christen Jensen, og Riborg Frandsdatter sagde, han var en tyv og skælm, og hans gamle far Jens Mortensen i Skærum hede lige så, og sagde, at hendes sønner skulle slå hans pande sønder, hvorpå de overfaldt ham med tyrkølle økse og jerntyv, og Riborg Frandsdatter slog Peder Jensens søn Palle Christensen med en stav, og Christen Jensen gav dem ingen årsag til samme parlament, og andre vidnede, at de så Christen Jensens børn i store Tamstrup Christen Christensen og Tomas Christensen vogtede deres fars fæ på store Tamstrup ager, og da kom Hans Nielsen i lille Tamstrup med en kølle i hånden og samlede Christen Jensens kvæg og jog det ud ad skoven, og sagde, der skulle fare djævlen i Christen Jensen, hvortil Hans Nielsen lod fremlægge sit svar, at han havde bopæl i Vor sogn i Bøgeskovhale, og skyder sig til Vorgårds birketing, Hans Nielsen egen hånd, dertil fremlagde Niels Mortensen et vidne af Sæbygårds birketing 13/9 forleden, hvorefter blev afsagt, at Ribold Frandsdatter og hendes sønner bør efter loven deres bøder at udlægge, men hvad belanger den æreskælden hun har skældt Peder Jensen og hans far, hvilket ære angår, da skal det påkendes af sin tilbørlige dommer.

tb01- 5/3 1661: ** Laurs Mortensen i Ravnstrup på sin fars husbond Lage Billes vegne stævnede efterskrevne, der iblandt salig Christen Tomasens hustru Else Pedersdatter i Tamstrup for dom, anlangende deres skyld og landgilde, de med rester for 1657-1660, og fremlagde efterskrevne restants, som skulle betales til Laurs Mortensens far Morten Kjærulf i Ravnstrup, og fremlagde Lage Billes skrivelse, at bønderne må være efterladt den halve landgilde for 1657-1659, som de mest med store kontributioner til en og anden har været betynget, men for 1660, nu Gud ske lov er fred, skal al landgilden påfordres, hvorimod Niels Poulsen i Ørslev irettelagde deres skriftlige svar, at der er givet af sønder Ørslev 1659 til oberst Friises folk og andre, som lå i Hjørring 96 daler, og nu til KM folk, hvorfor det er de fattige folk umuligt at svare så mange års landgilde, dersom de skal blive ved hus og hjem, men husbondens gods at blive stående øde, ej heller andre gode adel her i landet begærer landgilde af deres tjenere mere end for et år, og somme ikke uden et halvt år og somme slet intet, og forhåber deres husbond ikke begærer mere af sine tjenere end andre god adel i den bedrøvelige og besværlige tid, som så længe holder, hvorefter Christen Tordsen i Hestvang fremlagde sit svar, at da Morten Kjærulf i Ravnstrup på hans husbonds vegne har tiltale til ham for stedsmål af Ørslev, som Peder Nielsen til ham og sin datter har opladt, så er hans svar, at 8 år før han har gjort samme stedsmål, er han kommet fra ham med hans medhavende, og det bortgivet til Peder Nielsens datter Mette Pedersdatter, og han har ikke nogen arv efter hans salig søn Tord Christensen bekommet, dateret Hestvang 5/3 1661, og derefter fremlagde Tord Christensen i Ørslev hans gavebrev, at eftersom Gud har hjemsøgt mig med en stor sygdom, da skal hans efterladte og kæreste fæstemø Mette Pedersdatter beholde alt hvis, han har til samme gård ført, rørende eller urørende, uden hans klæder, dem skal hans brødre Jens og Helli have, dateret Ørslev 29/6 1659 Tord Christensen egen hånd, hvorefter blev afsagt, at for så vidt den gode mand ikke vil hans tjenere af medynk efterlade, så turde eller kunne dommeren ikke anderledes kende, ---- derfor lide indvisning, og da Christen Tordsen i Hestvang ingen arv efter hans salig søn har bekommet, så kan han ikke dømmes til indvisning.

tb01- 12/3 1661: ** ----, borger og prokurator i Hjørring, på Kirsten Jensdatters vegne af Hjørring stævnede Else Pedersdatter i Tamstrup og hendes børn Morten Christensen i Skærum hede, Jens Christensen, Palle Christensen, Christen Christensen, Laurs Christensen, Tomas Christensen, Margrete Christensdatter og Anne Christensdatter for dom for hvis rigtig registrering vurdering og skiftebrev efter hendes salig far Jens Mortensen, som boede og døde i Skærum hede, eftersom salig Christen Jensen i Tamstrup var hendes rette værge og bror, på det, som hun kunne tilfalde efter hendes salig far, efterdi der var ingen andre arvinger end hun og hendes salig bror Christen Jensen, og i rette lagde et vidne af Hjørring byting 12/2 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at de 2/1 var i stor Tamstrup med en skriftlig æskning angående registrering efter hendes salig far Jens Mortensen, dertil svarede Else Pedersdatter, at når tiden bliver bedre, vil hun fly Kirsten Jensdatter det, der restede, og derefter fremlagde et vidne af samme ting 12/1 1661, hvor efterskrevne vidnede om hvis efterskrevne, som fandtes efter salig Jens Mortensen i Skærum hede, og derefter fremlagde Kirsten Jensdatters skriftlige indlæg, som blandt andet indeholder, at hendes salig bror Christen Jensen har ladet sin søn Morten Christensen indsætte i deres salig fars uskiftede bo i Skærum hede, hvori hun har en søsterlod at fordre, hvorimod blev fremlagt et vidne af Sæby byting 20/2 1661, hvori Christen Andersen, tjenende i Skærum hede, vidnede, at 1658 3.pinsedag kom salig Christen Jensen i Tamstrup i Torslev sogn og Kirsten Jensdatter i Hjørring i Skærum hede og der skiftede dem imellem alt hvis de kunne tilfalde efter deres salig far Jens Mortensen, som boede og døde i Skærum hede, og da tilfaldt Kirsten Jensdatter efterskrevne. sagen er frafaldet og forligt.

tb01- 8/10 1661: ** Morten Kjærulf på sin husbonds vegne stævnede Niels Nielsen i stor Tamstrup, og tilsagde ham, at han skulle tage vare på Tamstrup skov, at der intet ulovligt bliver hugget i den skov.

tb01- 8/10 1661: ** Morten Kjærulf i Ravnstrup på sin husbonds vegne stævnede Peder Laursen i Gydeje, Peder Nielsen i Ørslev, Niels Pedersen og Peder Tomasen sst, og Niels Nielsen i stor Tamstrup for syns afhjemmelse til husbondens skove i Torslev sogn, og synsmænd afhjemlede deres syn på hvis, der ulovligt var hugget deri.

tb01- 1663 [u/dato]: ** Morten Kjærulf i Ravnstrup på sin husbonds vegne stævnede Peder Laursen i Gydeje, Niels Nielsen i Tamstrup, Niels Pedersen i Ørslev for ulovlig skovhugst, og synsmænd afhjemlede syn på samme.

tb01- 9/2 1669: ** Laurs Mortensen Kjærulf i Ravnstrup på sin husbonds vegne stævnede Peder Laursen i Gydeje, Niels Nielsen i Tamstrup, Niels Pedersen i Ørslev for dom for deres efterskrevne skyld og landgilde, som de blev tildømt at betale.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen