Jens Christian Henriksen

Ref: Kilder: sJøO-
Erhverv: Husmand
Far: Henrik Michelsen Bech (1757 - 1831)
Mor: Mariane Jensdatter (1771 - 1858)
 
Født: 1796 Bolle, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Død: 01-04-1886 Nørheden, Hals sogn, Ålborg amt
Boede: (1834/1842) Lund Hede, Ulsted sogn, Ålborg amt
Boede: (1843/1880) Nørhedenshus, Hals sogn, Ålborg amt


I familie med Kirsten Thomasdatter (1790 - 1837)

Vielse: 24-07-1832 Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt
Børn:Maren Kirstine Jensdatter (1832 - 1913)
Thomas Andreas Jensen (1835 - 1835)


Notater
sJøO-: Jens Christian Henriksen er født 1796 udenfor ægteskab i Bolle, Dronninglund Sogn, og han døde den 1. april 1886 på Nørhede i Hals Sogn.
Han blev døbt den 24. april 1796, og faddere var Kirsten Jensdatter fra Sørå, Anne Nielsdatter fra Bolle, Andreas Rasmussen fra Bolle, der var gift med barnets moster, Jens Jensen Trye og Niels Christensen Tolstrup.
Jens Christian Henrichsen blev gift første gang den 24. oktober 1824 i Ulsted Kirke med Else Kirstine Christiansdatter, der ligesom han selv da var 28 år gammel. Som forlovere nævnes Christen Nielsen fra Elsnab og Christian Christiansen, husmand i Ulsted.
Else Kirstine Christiansdatter døde allerede første juledag 1831, 35 år gammel, og Jens Christian Henrichsen blev derpå gift anden gang den 24. juli 1832 i Ulsted Kirke med Kirsten Thomasdatter. Forlovere ved vielsen var husmændene Christen Pedersen Skræder på Lille Heden og Jørgen Jensen i Ulsted. Kirsten Thomasdatter er født 1790 i Ulsted By og Sogn, og hun døde den 13. januar 1837 på Lund Hede i Ulsted Sogn, 47 år gammel. Hun blev døbt den 15. august 1790, og faddere var Johanne Pedersdatter, Johanne Christensdatter, Poul Bødker, Jens Andersen og Jørgen Pedersen, alle fra Ulsted. Kirsten Thomasdatter var i øvrigt ved ægteskabets indgåelse i 1832 enke efter husmand d Ulsted Anders Nielsen, der var afgået ved døden den 7. januar 1832, 56 år gammel, og med hvem hun havde tre børn.
Efter Kirsten Thomasdatters død blev Jens Christian Henrichsen gift tredie gang den 5. oktober 1837 i Ulsted Kirke med Anna Andersdatter, der da var 36 år gammel. Forlovere var gårdmand Christen Christensen fra Gravholt og husmand Niels Christian Larsen fra Rønholts Skovhus. Dette ægteskab kom imidlertid blot til at vare ganske få måneder, idet Anna Andersdatter allerede afgik ved døden den 8. februar 1838 på Lund Hede, hvorefter Jens Christian Henrichsen indgik sit fjer.de ægteskab den 30. december 1838 i Ulsted Kirke med Ane Margrethe Madsdatter. Forlovere var gårdmand Mads IChristensen og husmand og smed Ole Kragh, begge fra Ulsted. Ane Margrethe iMadsdatter er født ca. 1804, og hun døde den 10. februar 1842 på Lund Hede, og Jens
Christian Henrichsen indgik nu sit femte og sidste ægteskab den 9. august 1842 i Hals Kirke med Margrethe Larsdatter, der da var 36 år gammel. Forlovere var aftægtsmand Niels Sørensen fra Hals og bolsmand Lars Sørensen fra Ulsted. Dette ægteskab varede i knapt 25 år, og kirkebogen fortæller, at den 16. februar 1867 døde Jens Christian Henrichsens hustru Margrethe Larsdatter på Nørhede i Hals Sogn, 61 år gammel. Det fremgår af kirkebogen, at hun begik selvmord ved hængning.
Jens Christian Henrichsen fik i sit første ægteskab med Else Kirstine Christiansdatter tre børn, i andet ægteskab med Kirsten Thomasdatter fødtes to børn og i fjerde ægteskab et barn. De seks børn var: Henrich, født den 19. august 1824, Christian, født den 15. maj 1827, Simon Peter, født den 3. juli 1831, Maren Kirstine (ane 3), født den 4. december 1832, Thomas Andreas, født den 27. april 1835, død den 27. maj samme år, og endelig Bodil Kirstine, født den 1. oktober 1839.
I øvrigt medbragte Jens Christian Henrichsens anden hustru Kirsten Thomasdatter fra sit ægteskab med husmand i Ulsted Anders Nielsen ikke mindre end tre børn, nemlig Johanne Kirstine, født 1817, Margrethe, født 1819, og Kirsten Marie, født 1830. Jens Christian Henrichsen, der ved ægteskabets indgåelse 1832 med Kirsten Thomasdatter var enkemand med tre mindreårige sønner, blev således ved samme lejlighed stedfar til tre piger på hhv. 15, 13 og 2 år. Og penge fulgte der ikke med dette ægteskab, for skifteprotokollen fortæller ved Anders Nielsen død, at han intet efterlod sig. Der står således ligefrem: ... " Men da der ingen ting forefandtes, måtte Vi overlade dette saa sandt hjelpe os Gud og hans hellige ord ( til enken)".
Ved første ægteskabs indgåelse i 1824 tjente Jens Christian Henrichsen på gården Elsnab i Ulsted Sogn, utvivlsomt hos den Christen Nielsen, der varforlover for ham. Det første barn fødtes i august 1824 i Christen Bødkers hus i Ulsted, antagelig familie til Jens Christian Henrichsens første hustru, medens barn nummer to fødtes i Rimmenshus i Ulsted Sogn, hvor familien da må have været bosat. Og senest 1831
nævnes Jens Christian Henrichsen som husmand i Ulsted By og Sogn, hvor han ved sin første hustrus død i 1832 sad som ejer af et husmandsted med et hartkorn på 1 skp. 2 fjdkr., altså en ejendom på nogle få tdr. land. Den 23. juni 1832 blev der afholdt skifte efterførste hustru mellem enkemanden og parrets tre børn med formynder Lars Larsen fra Ulsted. Her blev ejendommen med indbo vurderet til 150 rbdlr., men gælden var lidt større. Detfremgår nemlig, atJens Christen Henrichsen hos Christen Nielsen på gården Elsnab havde lånt 125 rbdlr. til køb af ejendommen, som han må have erhvervet allerede i 1828, idet han skyldte renter for fire år med 20 rbdlr. Hertil var lidt løs gæld på 7 rbdlr. samt udgifter til den afdøde hustrus begravelse, hvorfor der intet kunne blive til arv og deling.
Ved folketællingen i 1834 opføres Jens Christian Henrichsen på ejenaommen i Ulsted sammen med sin anden hustru Kirsten Thomasdatter, Jens Christian Henrichsens tre sønner fra første ægteskab, hustruens datter Kirsten Marie fra hendes første ægteskab og fællesbarnet Maren Kirstine (ane 3). Desuden nævnes på ejendommen som lejer den 82-årige Christian Christensen og dennes hustru den 74-årige Karen Jensdatter. Det oplyses om dette par, at de levede af understøttelse fra sognet. Det er muligt, at der har været tale om Jens Christian Henrichsens første hustrus forældre, men den mulighed foreligger jo også, at det er et ældre par, som Jens Christian Henrichsen har taget ind som lejere mod betaling fra sognet.
Umiddelbart efter folketællingen 1834 afhændede Jens Christian Henrichsen ejendommen og købte i stedet en større ejendom på Lund Hede i Ulsted Sogn. Denne ejendom havde et hartkorn på 2 skpr. 2 alb., og det hedder om den, at den var beliggende på Lund vejen. Her opføres Jens Christian Henrichsen i folketællingen 1840 sammen med sin fjerde hustru, sine tre sønner fra første ægteskab, datteren Maren Kirstine fra andet ægteskab og fællesbarnet Bodil Kirstine. To år senere blev der derefter afholdt skifte efter fjerde hustru Ane Margrethe Madsdatter mellem enkemanden og datteren Bodil Kirstine. Boets registrering og vurdering viser, at Jens Christian Henrichsen egentlig klarede sig rimeligt rent økonomisk. Selve ejendommen af hartkorn 2 skpr. 2 alb. blev vurderet til 250 rbdlr., og hertil kom indbo, garderobe, redskaber og besætning. Der var tale om almindeligt pænt indbo omfattende et bord, tre stole, en gammel fyrretræskiste, en ny egetræsdragkiste, alene vurderet til 5 rbdlr., et stueur og en jernbilæggerkakkelovn, sat til 4 rbdlr., samt et par sengesteder med tilhørende sengetøj. Afdødes garderobe var spartansk, men som noget specielt bør nævnes et gevær, sat til 1 rdlr. 2 mk., og en salmebog, så man ma gå ud fra, at familien har kunnet læse. Endelig nævnes besætningen, som blot bestod af to køer, vurderet til hhv. 8 og 9 rbdlr. Boets samlede aktiver androg hermed 292 rbdlr. 2 mk. 6 skil!. Af passiver fandtes imidlertid en første prioritets obligation på 200 rbdlr., udstedt til en Frederik. Johansens enke af Ulsted. Desuden var der en utinglyst obligation på 100 rbdlr. udstedt til Jens Christian Henrichsens halvbroder Jeppe Simonsen i Sørå. Underskuddet i boet var således på ca. 7 % rbdlr., hvortil kom omkostningerne ved skifteforretningens afholdelse på 16 rbdlr., hvilket beløb Jens Christian Henrichsen betalte på stedet.
Kort efter solgte Jens Christian Henrichsen ejendommen, og den 11. juni 1843 ses en Søren Jensen Dahl, husmand i Hals By, derpå til" velagte Mand Jens Christian Hendrichsen fra Ulsted" at have udstedt skøde på en af sælgeren ejet ejendom, kaldet Gammelmarken eller Nørheden og beliggende på Hals Bys Nørremark, med bygninger og jordejendomme af hartkorn 2 skpr. 1 fjdkr. 2 % alb. Overtagelsesdatoen var allerede den 1. maj 1843, og købesummen var på 400 rbdlr. Denne ejendom fik året efter ved 1844-matrikuleringen tildelt matr. nr. 40 og fik samtidig hartkornet væsentligt ændret i opadgående retning til 4 skpr. 1 fjdkr. 2 alb., så noget helt lille husmandssted har der ikke været tale om. Ved folketællingen 1845 opføres Jens Christian Henrichsen her sammen med sin femte hustru og børnene Simon Peter, 14 år, Maren Kirstine, 13 år,
og Bodil Kirstine, 6 år gammel.
I 1859, da Jens Christian Henrichsen var 63 år gammel, besluttede han sig til at afhænde ejendommen til den yngste datter Bodil Kirstine og sammen med sin femte hustru gå på aftægt her. Selve skødet er udstedt den 21. august 1859 og først tinglyst den 27. juli 1860, og det fremgår heraf, at der var tale om ejendommen Gammelmark eller Nørheden, matr. nr. 40, med et nyt hartkorn på 4 skpr. 1 fjdkr. 2 alb. Overdragelsessummen var på 300 rdlr. rigsmønt, hvortil kom en nærmere bestemt aftægt til Jens Christian Henrichsen og Kirsten Thorpasdatter. Aftægtskontrakten er ret omfattende men ganske interessant læsning, hvorfor den bringes her i fuld afskrift:
A. Saalænge vi dermed finder os tilfredse, nyde vi forsvarlig Kost, Pleie, Opvartning, kort sagt alle vore Fornødenheder og Bekvemmeligheder sammen med vor nævnte Datter" eller Husets Eier, men naar vi ikke finder os tilfredse med at forplejes paa denne Maade, er Aftægtsyderen pligtig til efter et halvt Aars foregaaende Varsel at indrette for os en Aftægtsbolig ved at tilbygge det nuværende Vaaningshus (stuehus) 3 Fag, hvert paa 2 % Alen og i samme Bredde og Hoide som Vaaningshuset.
Denne Aftægtsbolig, der er til vor frie Afbenyttelse til vor Død, indrettes paa beqvem og hensigtsmæssig Maade efter vor egen Anvisning til Stue og Spisekammer med IBræddegulv, Køkken med Murstensgulv og Tørverum, Loft over hele Boligen og fornøden Opgang til dette. - Boligen, der opføres med murede Vægge og Straatag, forsynes med de fornødne Vinduer og Døre, Skorsten samt en forsvarlig Kakkelovn, den bliver i det hele taget at sætte i god og forsvarlig Stand, færdig til Beboelse og at vedligeholde saaledes, indtil den Længstlevende af os er afgaaet ved Døden.
Vi forbeholder os endvidere for Livstid fri Brug og Afbenyttelse af et Stykke Jord ved vor Aftægtsbolig til Have, saaledes som dette af os er Kjøberinden paaviist, fri Færdsel til vor Aftægtsbolig saavel som overalt paa Eiendommen og endelig frit Brug og Afbenyttelse af Stedets Brønd, der stedse bliver at vedligeholde.
Naar vi indflytte i denne Aftægtsbolig, udtage vi al det i Huset værende Ind - og Udbo alt, hvad vi efter vort eget Skjøn maatte behøve til Brug i vor Aftægtsbolig, være sig Bohave, Sengeklæder, Kjøkkeninventarium eller andet, Intet undtagen.
B. Til Underholdning leveres os Aftægtsfolk aarligt:
a) 3 Tdr. Rug, 2 Tdr. Byg og 4 Skpr. Malt i gode velrensede Kjøbmandsvarer med Halvdelen til hvert Aars 1 ste Mai og 1 ste November.
b) 3 Lispd. (24 kg.) fedt Mellemflæsk uden Been, % Lispd. godt faaretalg, 1 Skp. Salt, 1 Lispd. Bergensfisk hvilket alt leveres om Efteraaret inden hvert Aars 1ste November.
c) 3 Tdr. gode, sunde Kartofler, som leveres i rette Opgravningstid. d) Til hver af det 3 Hoitider, Juul, Paaske og Pintse 4 Potter (liter) godt 8 graders Kornbrændeviin.
e) Den første Dag i Ugen hele Aaret igjennem % pd. godt nykjernet og velsaltet Smør. f) Daglig hele Aaret igjennem om Sommeren 2 Potter og om Vinteren 1 Pot godt nymalket uforfalsket Mælk. Sommertiden regnet fra 1 ste Mai til1ste November. g) I rede Penge aarlig 5 Rdlr., er Fem Rigsdaler R.M. (Rigsmønt), som betales hver 11. Juni.
Samtlige disse Præstationer leveres os paa vor Bopæl i gode sunde og uforfalskede Varer med forsvarlig Vægt og maal og til de bestemte Forfaldstider.
C. Til IIdebrændsel leveres os aarlig i rette Tørvebjergningstid og i tør og velbehandlet Tilstand 8.000 Stk. Skudtørv af almindelig Størrelse og god Beskaffenhed, og hvilke Stedets Eier er pligtig at hjemføre til Boligen og indbringe og opstable i vort Tørverum.
D. Hustes Eier er pligtig til at fodre og græsse et Faar med Yngel for os lige med sine egne Faar.
E. Husets Eier er pligtig i Sygdoms- og Alderdomstilfælde at yde os en god og omhyggelig Pleie og Opvartning, og skal han besørge Læge og Præst samt Medicin hentet til os, naar vi ønske og begære det paa hans egen Bekostning i enhver Henseende. Han skal besørge vort Korn ført til og fra Mølle, vor Brød baget og vort 01 brygget samt vort Tøi vadsket, alt paa hans,egen Bekostning og til de Tider, vi maatte ønske det.
F. Naar vi ved Døden afgaar, skal Husets Eier lade os hæderlig og anstændig begrave overensstemmende med vor Stand og Egnens Skik og Brug, men' beholder som Vederlag herfor samtlige vore Efterladenskaber, Intet undtaget.
G. Naar den ene af os ved Døden er afgaaet bortfalder af de betingede Aftægtspræstationer 1 % Td. Rug, 1 Lispd. Flæsk og 1 Td. kartofler samt 1 Pot Mælk i Sommermaanederne, men de øvrige Præstationer vedblive uforandrede til den Længstlevendes Død.
H. Skulde vi faa i sine at fraflytte Aftægtsboligen, er Eieren ligefuldt pligtig til at levere os de betingede Aftægtspræstationer paa hvilket Sted i Hals Sogn, vi Begjære det, dog med Undtagelse.af den daglige Præstation af Mælk."
Af hensyn til stempelafgiften på aftægtskontrakten skulle aftægtsydelserne værdisættes, hvilket man dengang altid blot gjorde for en 5-årig periode, skønt aftægtstagerne jo sagtens kunne leve meget længere. I den her situation er de årlige aftægtsydeiser fastsat til en samlet værdi af 80 rdlr. eller for en 5-årig periode til 400 rdlr. Hertil kom indretningen af beboelsen med ,60 rdlr. samt aftægtsfolkenes begravelse, når den tid kom, med i alt 40 rdlr. Datteren Bodil Kirstine købte saledes ejendommen for 30b rdlr., som sandsynligvis har været en første prioritetsgæld samt for denne aftægt, sat til 500 rdlr. I øvrigt blev hun allerede året efter skødets udstedelse gift med en Poul Pedersen, født ca. 1837, og i folketællingen af 1880, hvor ejendommen kaldes Nørhedenshus, figurerer Poul Pedersen og Bodil Kirstine som ejere. Desuden nævnes deres to børn Anton Martinus, 10 år, og Johan Marinus, 4 år. Endelig nævnes på ejendommen den 83-årige aftægtsmand Jens Christian Henrichsen, der altså havde siddet på aftægt i 21 år, heraf de 13 år som enkemand. Endelig nævnes en 49-årig tjenestepige, Mariane Jensdatter.
Den ejendom, som Jens Christian Henrichsen i 1859 afhændede til datteren, må have været i særdeles god drift, når man tager overdragelsessummen, der jo rent faktisk var på 800 rdlr., i betragtning. Poul Pedersen og Bodil Kirstine Jensdatter drev nu ejendommen matr. nr. 40, der i dag er beliggende ,N ø rhedevej 9, i en længere årrække, hvorefter den blev overtaget af sønnen Johan Marinus, der endnu nævnes som ejer i 1930-erne. (sJøO-):

DDD-1834 aalborg, Kær, Ulsted, Ulsted by, , et hus, 73, FT-1834
Jens Christian Henriksen, 38 , Gift, , Husmand, lever af sin jordlod.,
Kirsten Thomasdatter, 43 , Gift, , hans kone.,
Henrik Jensen, 10 , Ugift, , deres barn.,
Christian Jensen, 7 , Ugift, , deres barn.,
Simon Peter Jensen, 3 , Ugift, , deres barn.,
Kirsten Marie Andreasdatter, 4 , Ugift, , deres barn.,
Maren Kristine Jensdatter, 1 , Ugift, , deres barn.,
Christian Christensen, 82 , Gift, , Inderste, almisselem.,
Karen Jensdatter, 74 , Gift, , hans kone, almisselem.,

DDD-1840 aalborg, Kær, Ulsted, Landevejen, , et hus, 51, FT-1840
Jens Christian Henriksen, 44 , gift, , Husmand, lever af sin jordlod.,
Ane Magrethe Madsdatter, 36 , gift, , hans kone,
Henrik Jensen, 16 , ugift, , deres barn,
Christian Jensen, 13 , ugift, , deres barn,
Peter Jensen, 9 , ugift, , deres barn,
Maren Kirstine Jensdatter, 7 , ugift, , deres barn,
Bodil Kirstine Jensdatter, 1 , ugift, , deres barn,

DDD-1845 aalborg, Kær, Hals, Skovshoved, , et hus, 178, FT-1845
Jens Christian Henriksen, 49 , gift, , Ejer af jordlodden., Dronninglund sogn, Hjørring amt.
Magrethe Laursdatter, 40 , gift, , hans kone., her i sognet.
Simon Peter Jensen, 14 , ugift, , deres barn., Ulsted sogn, Aalborg amt.
Karen Kirstine Jensdatter, 13 , ugift, , deres barn., Ulsted sogn, Aalborg amt.
Bodil Kirstine Jensdatter, 6 , ugift, , deres barn., Ulsted sogn, Aalborg amt.

DDD-1850 aalborg, Kær, Hals, Hals, Nørreheden, , et Hus, 164, FT-1850
Jens Christian Henriksen, 53 , Gift, , Husmand, lever af sin Jordlod, Husfader, Dronninglund Sogn, Hjørring Amt
Margrethe Larsdatter, 45 , Gift, , hans Kone, Hals Sogn, Aalborg Amt
Maren Kristine Jensdatter, 18 , Ugift, , deres Børn, Ulsted Sogn, Aalborg Amt
Bodil Kirstine Jensdatter, 11 , Ugift, , deres Børn, Ulsted Sogn, Aalborg Amt

DDD-1860 aalborg, Kær, Hals, Skovshoved By, Nørreheden, , , 190, FT-1860
Poul Pedersen, 23 , Gift, Husmand, Husfader, , Hals Sogn, Aalborg Amt
Bodil Kirstine Jensdatter, 21 , Gift, hans Kone, , Ulsted Sogn, Aalborg Amt
Jens Christian Henriksen, 64 , Gift, Husmoderens Forældre, Aftægtsfolk, , Dronninglund Sogn, Hjøring Amt
Margrethe Larsdatter, 56 , Gift, Husmoderens Forældre, Aftægtsfolk, , Hals Sogn, Aalborg Amt

DDD-1880 aalborg, Kær, Hals, Hals, , et Hus, Nørhedenshus, 131, FT-1880
Poul Pedersen, 43 , Gift, Husfader, Husmand, , Her i Sognet
Bodil Kirstine Pedersen, født Jensen, 41 , Gift, hans Kone, , Ulsted Sogn, Aalborg Amt
Anton Martinus Pedersen, 10 , Ugift, deres Søn, , Her i Sognet
Johan Marinus Pedersen, 4 , Ugift, deres Søn, , Her i Sognet
Jens Chr. Henriksen, 83 , Enkemand, Aftægtsmand, , Albæk Sogn, Hjørring Amt
Mariane Jensen, 49 , Ugift, Tjenestepige, , Her i Sognet
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen