Jørgen Olesen

Ref: Kilder: sJøO-
Erhverv: Husmand, daglejer, tjenestekarl
Far: Ole Jensen (1787 - 1864)
Mor: Bodil Marie Jacobsdatter (1789 - 1827)
 
Født: 08-08-1823 Skiveren ved Gandrup, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Død: 25-03-1882 Hals, Hals sogn, Ålborg amt
Boede: (1860/1870) Sandhuset, Østerheden, Hals sogn, Ålborg amt
-: (1880 TJENESTEKARL) Østerheden, Hals sogn, Ålborg amt


I familie med Maren Kirstine Jensdatter (1832 - 1913)

Vielse: 19-08-1855 Hals, Hals sogn, Ålborg amt
Børn:Marie Kirstine Jørgensdatter (1855 - )
Oline Jensine Jørgensdatter (1857 - )
Niels Christian Jørgensen (1859 - )
Jens Christian Jørgensen (1862 - )
Ole Peter Jørgensen (1864 - )
Anne Margrethe Jørgensdatter (1866 - )
Peter Christian Jørgensen (1869 - )
Julius Peter Jørgensen (1869 - )
Ansine Kirstine Jørgensen (1871 - )


Notater
sJøO-: Jørgen Olesen er født den 8. august 1823 i Skiveren, V. Hassing Sogn, og han døde den 25. marts 1882 i Hals By og Sogn.
Ved dåben i V. Hassing Kirke i 1823 blev han båret af møller Espen Pedersens hustru Ane Jensdatter fra Ulsted Mølle. Pigen Johanne Thomasdatter fra Skrold stod hos, og som faddere nævnes Thomas Andersen fra Skrald, husmand Anders Gotfredsen fra ø. Hassing og smed Peder Sørensen fra Ulsted.
Jørgen Olesen blev gift den 19. august 1855 i Hals Kirke med Maren Kirstine Jensdatter. Som forlover for brudgommen optrådte en person, der blot betegnes Hansen, medens" brudens far var forlover for hende.
Jørgen Olesen og Maren Kirstine Jensdatter tjente begge ved giftermålet på den store proprietærgård Bløden ved Limfjorden i Hals Sogn, tidligere kaldet Grønlandslykke. Året efter erhvervede Jørgen Oles n imidlertid et lille udflyttet husmandsbrug på Hals østre Hede ved Strandgården. Der var tale om en lille ejendom, Sand huset matr. nr. 53a, med et jordtilliggende på blot 1 3/4 alb., vel svarende til nogle få tusinde kvm. I forbindelse med købet ses den 28. juli 1856 (tinglyst 12. december) udstedt en pantobligation af Jørgen Olesen, "Selveier udflytter Huusmand, boende paa Hals østre Hede" til bolsmand Anders Knudsen på Hals Nørhede på 100 rdlr. " med første Prioritets Panterettighed i mit efter Ski øde af Dags Dato eiende Huus med tilhørende Jord­Eiendomme beliggende paa Hals østre Hede...",
I folketællingen 1860 er Jørgen Olesen opført på ejendommen sammen med hustruen og parrets tre førstefødte på hhv. 5, 3 og 1 år. Om Jørgen Olesen hedder det, at han var husmand og daglejer, og det mest sandsynlige er, at han fortsat har tjent på proprietærgården Bløden, hvor han endnu nævnes som daglejer i folketællingen 1870. Han boede da ikke hjemme i Sand huset men på gården, hvor han tjente, medens hustruen beboede huset sammen med syv børn, hvoraf den ældste var 12 og de to yngste, et hold tvillinger, knapt 1 år. Den ældste datter, født 1855, boede da ikke længere hjemme men må have været ude at tjene.
I alt fik Jørgen Olesen og Maren Kirstine Jensdatter i deres ægteskab ni børn, nemlig I. Marie Kirstine, født 1855, II Oline Jensine, født 1857, III Niels Christian, født 1859, IV. Jens Christian, født 1862, V. Ole Peter, født 1864, VI. Ane Margrethe, født 1866, VII. Peter Christian, født 1869, VIII. Julius Peter, født 1869 og Ansine Kirstine, født 1871. Disse børn og deres efterkommere er nærmere behandlet i bogens andet afsnit.
At der har været små kår i Sandhuset på Hals østre Hede kan der nok ikke herske megen tvivl om, og det var mange børn, der skulle have føden. Efterhånden gik det galt med ægteskabet, og en måned efter, at parret havde fået deres yngste barn, mødte de op på Stiftamtskontoret på Aalborghus Slot" til verdslig Mægling i Anledning af tilsigtet Separation i Henseende til Bord og Seng kunde blive foretaget. Den geistlige Mægling var efter fremlagt Attest forgjæves prøvet af Pastor Lange i Hals... den verdslige Mægling forblev frugtesløs, idet begge ægtefolkene med Bestemthed fastholdt Ønsket om Separation, og bleve de da forenet om at leve separerede,paa følgende Vilkaar:
1. Formuefælledskabet mellem dem hæves.
2. Konen beholder det dem tilhørende Huus med det Indbo, som findes deri, imod at betale den paa Huuset hvilende Gjield af 50 rdlr.
3. Af deres 7 uconfirmerede Børn overtager Konen Omsorgen for det ældste og de 3 yngste og Manden for de øvrige.
4. Manden betaler et Underholdningsbidrag til Konen og de hos hende værende Børn af 20 rdlr. for det første Aar og 25 rdlr. for de følgende. Bidragene regnes fra 1. Dec. næstkommende og udredes 2 gange aarlig, d. 1. Juni og d. 1 Decb., hver gang med det halve.
Mødet blev derpaa hævet og det passerede bekræftet med Underskrifter."
Såvel Jørgen Olesen som Maren Kirstine Jensdatters underskrifter er foretaget af "med ført pen", hvilket vil sige, at de ikke selv har kunnet skrive, men at en anden har ført deres hånd med pennen.
Ni år senere, nemlig ved folketællingen 1880, er Jørgen Olesen opført som 56-årig tjenestekarl på gården Østerheden i Hals, som ejedes af en Niels Rasmussen. På gården tjente da desuden Jørgen Olesens ældste datter Marie Kirstine (I.) og sønnen Ole Peter (V.). Herefter er Jørgen Olesen sikkert blevet syg, for da han 2 år efter afgik ved døden, oplyses det om ham, at han var almisselem og altså på understøttelse af sognet.
For Maren Kirstine Jensdatters vedkommende gælder, at hun året efter separationen indledte et forhold med en husmand Simon Nielsen Tvilling, der var enkemand og 62 år gammel. Forholdet fik følger, og den 15. september 1873 fødte hun i Sandhuset en søn, der døbtes med navnet Lars Peter. Som udlagt barnefader nævnes Simon Nielsen Tvilling, der i øvrigt ses at være afgået ved døden den 19. marts 1894 i Hals Fattiggård, 84 år gammel. Sønnen Lars Peter Nielsen ses at være blevet gift den 18. november 1902 i Ulsted Kirke med en Marentine Marie Andersen fra Dronninglund Sogn, og parret bosatte sig i Hals, hvor han nævnes som fisker. Den 27. augtJst 1903 fik de en datter Kathrine Kirstine Nielsen, men herudover ses ikke født flere børn i sognet.

DDD-1845 aalborg, Kær, Vester Hassing, Gandrup by, , en gaard, 127, FT-1845
Ove Jensen, 55 , gift, , Gaardmand., Øster Hassing sogn, Aalborg amt.
Ane Pedersdatter, 21 , gift, , hans kone., her i sognet.
Ane Kirstine Ovesdatter, 8 , ugift, , deres datter., her i sognet.
Jens Sørensen, 29 , ugift, , Tjenestekarl., Øster Hassing sogn, Aalborg amt.
Jørgen Olesen, 22 , ugift, , Tjenestekarl., her i sognet.
Johanne Kathrine Christensdatter, 23 , ugift, , Tjenestepige., her i sognet.

DDD-1850 aalborg, Kær, Hals, Hals, Vesterheden, , en Gaard, 163, FT-1850
Peder Christian Christensen, 42 , Gift, , Gaardmand, Husfader, Jerslev Sogn, Hjørring Amt
Ane Kirstine Knudsdatter, 28 , Gift, , hans Kone, Hals Sogn, Aalborg Amt
Lauritz Pedersen, 5 , Ugift, , deres Søn, Hals Sogn, Aalborg Amt
Elisabeth Cathrine Rasmusdatter, 22 , Ugift, , Tjenestefolk, Hals Sogn, Aalborg Amt
Jørgen Olesen, 27 , Ugift, , Tjenestefolk, Vesterhassing Sogn, Aalborg Amt
Søren Peter Jensen, 12 , Ugift, , Tjenestefolk, Vesterhassing Sogn, Aalborg Amt
Ane Marie Jensdatter, 19 , Ugift, , Tjenestefolk, fraværende paa Sygehus, Hals Sogn, Aalborg Amt
Knud Mikkelsen, 84 , Gift, , Husfaders Svigerforældre der af ham forsørges, Hals Sogn, Aalborg Amt
Mette Andersdatter, 65 , Gift, , Husfaders Svigerforældre der af ham forsørges, Hals Sogn, Aalborg Amt

?=DDD-1855 aalborg, Kær, Hals, Grønlandslykke, , en Gaard, 204, FT-1855
Mikkel Jensen Als, 38 , Gift, Gaardeier, Husfader, , Skibsted Sogn, Aalborg Amt
Petrine Adamine, født Sand, 29 , Gift, hans Kone, , Hals Sogn, Aalborg Amt
Ane Kirstine Caroline Als, 5 , Ugift, deres Børn, , Hals Sogn, Aalborg Amt
Hans Martin Johan Als, 3 , Ugift, deres Børn, , Hals Sogn, Aalborg Amt
Mikkel Skibsted Als, 14 , Ugift, Plejesøn, Husfaderens Brodersøn, , Svenstrup Sogn, Aalborg Amt
Jens Als, 74 , Enkemand, Husfaderens Fader, der af ham forsørges, , Als Sogn, Aalborg Amt
Jørgen Olesen, 32 , Ugift, Tjenestefolk, , Østerhassing Sogn, Aalborg Amt
Niels Olesen, 29 , Ugift, Tjenestefolk, , Østerhassing Sogn, Aalborg Amt
Anders Vulfsen, 32 , Ugift, Tjenestefolk, , Hals Sogn, Aalborg Amt
Andreas Bertelsen, 22 , Ugift, Tjenestefolk, , Hals Sogn, Aalborg Amt
Jens Peter Jensen, 14 , Ugift, Tjenestefolk, , Hals Sogn, Aalborg Amt
Marie Jensen, 30 , Ugift, Tjenestefolk, , Ulsted Sogn, Aalborg Amt
Maren Kirstine Jensen, 23 , Ugift, Tjenestefolk, , Ulsted Sogn, Aalborg Amt
Thrine Jensen, 23 , Ugift, Tjenestefolk, , Skjæve Sogn, Hjørring Amt

?=DDD-1870 aalborg, Kær, Hals, Hals, , -, 387, FT-1870
Jørgen Olesen, 46 , gift, husfader., Daglejer., Øster Hassing sogn, Ålborg amt.
Hans Jensen, 38 , gift, husfader., Skipper., Farup sogn, Ribe amt.
Hans Christian Sørensen, 27 , ugift, -, Styrmand., Hou by, Hals sogn, Ålborg amt.
Niels Jørgen Jensen, 19 , ugift, -, Sømand., Hals sogn, Ålborg amt.
Niels Johan Andreas Christensen, 20 , ugift, Barn., Sømand., Hals sogn, Ålborg amt.
Frantssiska Christiane Georgia Hornemann, 20 , ugift, datter af Eric ? Hornemann, -, Asminderød sogn, Frederiksborg amt.

?=DDD-1880 aalborg, Kær, Hals, Østerheden, , en Gaard, 1, FT-1880
Niels Rasmussen, 40 , Gift, Husfader, Gaardejer, ,
Ane Kjerstine Rasmussen, født Jensen, 35 , Gift, hans Hustru, ,
Karoline Rasmussen, 14 , Ugift, deres Børn, ,
Jens Rasmussen, 12 , Ugift, deres Børn, ,
Mariane Rasmussen, 10 , Ugift, deres Børn, ,
Mine Rasmussen, 5 , Ugift, deres Børn, ,
Frederik Rasmussen, 3 , Ugift, deres Børn, ,
Laurits Rasmussen, under 1 Aar , Ugift, deres Børn, ,
Jacob Rasmussen, 18 , Ugift, Maler, Logerende for længere Tid, ,
Lars Peter Hansen, 20 , Ugift, Tjenestefolk, ,
Niels Christian Nielsen, 21 , Ugift, Tjenestefolk, ,
Ole Peter Jørgensen, 15 , Ugift, Tjenestefolk, ,
Jørgen Olesen, 56 , Fraskilt, Tjenestefolk, ,
Marie Christine Jørgensen, 24 , Ugift, Tjenestefolk, ,
Ane Magrete Pedersen, 16 , Ugift, Tjenestefolk, ,
Johanne Marie Jensen, 15 , Ugift, Tjenestefolk, ,
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen