Bodil Madsdatter

Ref: Kilder: KBfvwd-sp1-
Far: Mads Christensen (1689 - 1755)
Mor: Anne Desideriusdatter (1700 - 1741)
 
Født: 1735 Bredholt, Ajstrup sogn, Ålborg amt
Død: 1789 Hellum, Hellum sogn, Hjørring amt
Begravet: 07-12-1789 Hellum, Hellum sogn, Hjørring amt


I familie med Laurs Jensen Øster (1722 - 1777)

Vielse: 08-06-1756 Ajstrup, Ajstrup sogn, Ålborg amt
Børn:Mads Laursen (1757 - 1842)
Gyde Laursdatter (1761 - )
Jens Laursen (1764 - 1766)
Anne Laursdatter (1767 - 1817)
Jens Laursen (1770 - 1772)
Karen Laursdatter (1776 - )


I familie med Jens Nielsen (1748 - )

Vielse: 16-10-1779 Hellum, Hellum sogn, Hjørring amt


Notater
Dåb mangler i kirkebogen for årene omkring 1735. Bgr.1789 d. 7 Decbr Bodill Madsdt af Hellum 54 Aar.

FT-1787 Hellum sogn: Hellum Bye, 3.fam.:
Jens Nielsen 39 gift 1.gang, hosbonde, bonde og gaardbeboer
Bodil Madsdatter 53 gift 2.gang, madmoder
Karen Larsdatter 11, hendes datter af første ægteskab
Christen Laursen 24 ugift, tjenestefolk
Sidsel Jensdt 16 ugift, tjenestefolk.

Bodil Madsdatter var gift 2. gang:
Trolovet i Hallund 1779: Fredagen d 23 april unge karl Jens Nielsen af Hellum Sogn og Enke Boel Madsdatter af Øst. Hebbelstrup. Forlovere Desiderius og Christen Nielsen Smed i Ø. Brønderslev.
Viede Hellum sogn: 1779 Ægteviede Søndagen d 16de Octbr i Hellum Kirke Jens Nielsen og Enke Kone Bodil Madsdatter af Hr Schmidt i Ørum formedelst nogen(?) Svagheds Skyld: Begge af Hellum Bye. Trolovelsen blev forrettet af Hr. Brorson i Øster Brønderslev [trolovelsen indført i Hallund sogns kirkebog!].

Begravet i Hellum 1789 d. 7 Decbr Bodill Madsdatter af Hellum 54 Aar.

sp1- (skifteprotokol for Kjølskegaard): Bodil Madsdatter i Hellum sogn, død 1788, ~Jens Nielsen s.St. (fol. 91)

Skifteforretning efter afgangne Bodil Madsdatter i Hellum.
Anno 1789 den 2 Janu. var paa Skifte forvalterens veigne
Peder Jensen fra Kiølskegaard mødt hos fæsteren Jens
Nielsen i Hellum Sogn og Bye, for der efter hans hustrue
Bodil Madsdatter, som næst afvigte 1 Decembr. sammesteds
ved døden var afgangen at opteigne(?) og vurdere alt hvad
der fandtes efter bemelt afdøde, til videre paafølgende
Skifte og deeling imellem benefnt Enkemand Jens Nielsen
samt den afgangnes efterladte Børn og heel Sødskende, som
var: 1 Søn Mads Laursen gift og boesadt i Kiøbenhaun, 1 datter
Gøie Laursdatter i ægteskab med Laurs Hansen boende i Store
Stapris i Sulsted Sogn vraae gods, en datter Anne Laursd.
22 aar, udi ugift Stand og tienende paa Sønder Elkier, en
datter Karen Laursdatter - 13 aar hiemme hos Stiffaderen. paa
samtlige disse arvingers veigne var mødt her i dag ved
Stærvboet deris moder Broder Sr. Desiderius Madsen
fra Østerhæbelstrup, deris Ræt at i agt tage, som
Testes og vurderings mænd var ogsaa nærværende
Rasmus Nielsen og Gert Nielsen, begge af bemelte
Hellum Bye Knuds Eje gods, ligesom bemelte
Enkemand ogsaa var tilstæde, udi hvis overværelse
der blev saaleedes forrettet, som følger: - [Indbo og værdi opført i fortløbende skrift/linjer, men her gengivet i liste-form]

I dagligstuen R M S
1 gl. fur bord med bielk-foed 4
2 gl. benk fiel - 1 8
3 gl. træe stoele med halm Sæde 9
3 smaae hylde fiel 12
1 Stue viser? Uhr 1
Jern bielægger kachelown paa jern foed 7
4 stk gl. træe melke bøtter 8
6 stk røde dito af leer 12
1 gl fur side? Sængested for tvende Sænge,
med 3 stk gl. røde uldes? og linnets omhæng,
og et stk kappe 2
Paa den Ssæng deraf nest? kachel ovnen:
1 grov og rød stribet olmerdugs overdyne 1
1 hvid gl. bolster(?) underdyne 4
1 hvid vadmels dito 3
1 hovedpude med blaaestribet lærets overtræk 1 8
1 blaae og hvid olmerdugs hovedpude 1
1 rød og blaae stribet dito 2
1 rød og hvid stribet dito 1
1 rød og blaae stribet dito 2
1 rød og hvid stribet dito 1
1 par blaargaarns lagner 2
Paa den anden Sæng:
1 gl. blaae og rød stribet olmerdugs overdyne 2
1 gl graae vadmels underdyne 2
1 rød og hvid olmerdugs hvoedpude, med hvid
lærets overtræk 1 8
1 bolster hoved pude 1
1 gl blaae og hvid olmerdugs dito 1
1 par gl blaargaarns lagner 1 8
1 gl træe smør bøtte med laag 4(?)

I vesterstuen:
1 fur halv Sængested 2
derpaa: 1 rød og hvid olmerdugs overdyne
med gul og hvid taules overtræk 4
1 rød og hvid gl olmerdugsunderdyne 1 8
1 hvid vadmels underdyne 2
2 blaae og hvide bolster hoved pudder 4
1 dito 1
1 gl dito olmerdugs 8
1 par hørlærets lagner 4
et gl. Eege Skienk Skab, med fire Døre og
een? Skienk, samt laas og Nøgel 3
deri fants 2 Messing Lysse Stager 3
1 kobber tragt 1 8
1 Steenkrus hvid og blaae, med Tinn laag 12
1 thin the potte 12
1 par hvide the Kopper 8
1 gl [rif gre??] 2
2de flasker og et øl glas 10
Videre i Stuen 1 liden oval træe æske 6
1 gl. fur bord 1 8
1 gl. Spindrok 3
1 gl. Eege øl tønde 2
1 gl. fur vogn-Skrin 1 8
1 Træe ...? Stoel 8
1 liden Dragkiste med 3 Skuffer 1
1 gl. blaae [vise?] kap? og hynde 3
I et kammer der ved:
2 gl. bøgge fierdinger 10
2 dito ottinger 8
1 halm kubbe og en dito løb 6
1 lidet bøgge kar 6
1 [haspe?] træe 8
1 lidet øl anker 1
1 seggel?? af jern???[næppe] 10
I kiøkkenet 1 Eege bærkar 1
1 dito kar 1 4
2 fur Stripper 8
1 liden fur kierne 4
1 lidet Eege kar 8
1 gl. fur bord 1
1 gl fur hylde 1
2 træe skaale 10
2 gl [jern?? grue??] pander 1
1 jern?? Staal gryde 2
1 dito brødknif 6
2de sk..? kar 1 8

(side 3)

2de trae balier 2
1 gl. bøgge kar 8
2 gl. tre beenet træe Stoele 6
1 [Pistr??] 8
1 liden kobber haand kiedel 4
1 jern Ildklemme 8
Paa Loftet:
1 gl. fur Deigen trug 1 8
1 gl. fur væv med trænd kiste(?) og 5 stk gl. Rør? 2
1 gaarn vinde 8
2de gl. Egge stand tønder 2
1 lidet dito halv anker 8
2 gl. halm løbe 8
1 gl. Spind Rom 1
3de gl. linnets korn Sække 3
1 træe sand? kar 4
1 gl. Pib(e) kurve og en gl. kurve 6
4 stk gl. [haar?] [tyver?] 1 8
1 gl. Sælde? og 2 Solde 1 8
2de gl. lædder hæste? pudder 6
behørig gl. Ræbe? til 2 vogne 3
4 gl. River 1
2 høe krow?? med Skafter 1
1 gl. høe-baar 1 8
1 dito skub borre? [baar] 8

I gaarden:
1 gl. beslagen vogn med et gl. bøgge afsæt 8
1 gl. træe vogn med hamel og Stiert 3 2
2 par Sække 4
gl. fiel til 2 vogne 3
1 liden Slæde 3
1 Slibesten med jern ...? 3
1 gl. Ploug med hiul og tilbehør 2
2 harver med jern tinder 2
Tøj til 4 bæster, bestaaende af
[sivie] Puder lædderkobbel, 2de tømmer ..? 1
3de Træe grebe, deraf toe med Jern Skoe?? 1
2 gl. Skoule 4
1 gl. justeret Skieppe 2
1 Staal stang 1 8
2 Tørve Spader med Skafter 1
1 gl. haand Øxe 10
1 gl. Bue Saug og en [Nafer, Vafer??] 1
1 gl. hammer og en tang 1
1 Spiger bor med Skaft 4
1 gl. baand knifv 8
1 hug? jern 3
1 gl. Ride Sadel med [trendske??] 2
1 hakkelse kiste 2
1 jern fork 8
2 gl. plejler og en kaste skoul 6

I Laden var andres(?) korn, Rug,
Byg og havre udi kierven, som nu ej med vished kunde siges
om det kunde være tilstrækkelig til forestaaende vaar-sæd, og
æde-korn til næste majdag, men? videre kunde det ei blive
kr...??: [mit linjeskift til listeform igen]

1 Sort hæst - 12 aar 12
1 dito 12
1 Sortbrun hæst 3 aar 10
1 Sort øg? - 16 aar 4
1 Sort hielmet koe - 12 aar 6
1 Sort [blisset?] 8 aar 8
1 graa hielmet 5 aar 9
2de Stud Nød et aar 6
2 dito qvier 5
1 tillægs qvie kalv 3
4 stk faar og en væder 5
2de hvide Soe-grisse 2 4

Da der ej fandtes mere, blev Enke-
manden tilspurt, om hand vidste meere denne Stærvbo til
hørende, hand da udi? samme vilde anmelde? der var ikke
videre hannem i saa maade bevidst, thi hvad hans Salg. af-
døde kones gang klæder var angaaende, da hafde hun i levende live
tildeelt hendes efterlevende Pige børn samme. - da ingen melte
sig, som i dag har hafdt videre at erindre, Enkemandens og Børne-
nes Morbroder tillkiende gav ogsaa, at de vilde ved Skrivelse
for det første indhente den fraværende arving i K:haun hans
betænkning, i henseende til dette Skiftes videre Behandling. Saa blev
forretningen for denne gang ophævet og udsat til der bliver
indsændt ovenmelte vedkommendes betænkning, som meldes?
ham?, forinden den igien bliver foretaget, skal blive
vedkommende bekiendt. Saaledes at være tilgangen
og passeret?, bekræfter med hænders underskrift datum

[side 4]

Stærvboet ut supra - Paa Skifte forvalterens veigne. -
Peder Jensen. - Paa samtl. arvingers veigne D.Madsen
Paa egne veigne. - Jens Nielsen. -
Som overværende ved denne forretning og Testes.-
Rasmus Neilsen, Giert Nielsen. -

Anno 1789 den 30 Decembr. blev dette Skifte efter afgangne
Bodil Madsdatter i Hellum Bye af Skifte forvalterens fuld-
mægtig Peder Jensen foretaget hos Enkemanden Jens
Nielsen der selv var tilstæde, i overværelse af Sr. Deside-
rius Madsen af Østerhæbelstrup, der nu ligesom forhen
var mødt paa samtlige arvingers veigne, deris Ræt
under Skiftet at i agt tage. Som Testes var nær-
værende Jens Hansen? og Jens Laursen fra Kiølskeg.
hvor da blev handlet som følger: - Enkemanden
Jens Nielsen tilkiende-gav for Skifte-Rætten, at hand med sin
Svoger Sr. Desiderius Madsen af østerhæbelstrup, der
som melt paa arvingernes veigne var tilstede, var
Forenet? saaledes: at forbemelt hans afdøde kones
arvinger her i boet ikke forlangte nogen arv, efter
deres afdøde Moder, hvorved?? for den Kierligheds Skyld
der hafde været imellem deris Stiffader og dem, som og
for at spare deris Stiffader for udgifter saa vidt
muligt, da de desuden nok vidste der ingen arv
kunde blive, ...? bemelte deris Stiffader, om den
tid skulde komme, at de tvende u-gifte døttre, ved ægteskab
kunde blive forsynet, hand da vilde giøre hver af dem
Bryllup og Trolovelse, ligesom hans Æfne og tilstand paa
den Tid kunde taale, da de ikke forlangte, hand derved
skulde sætte sig i armod, og paa saadan tilstaaelse af Jens
Nielsen vilde Sr Desiderius indestaae for, at skaffe
afkald fra alle vedkommende[,?] at alle dette Skiftes vedkommende
derved kunde være fuldkommen sikkre og betryget, saavidt(?)
arvingernes pretentioner her i boet kunde strække sig,
naar?? husbunden?? saa? nu? for tiden ikke vilde paastaae?
udledt?? for sine fordringer - Skifte Rætten tilspurte
Desiderius Madsen om det i alle deele forholdt sig saaledes,
som oven er melt, at hand [nemlig??] ...? skulde indestaae
for hvad der i anledning dette Skifte kunde fra arvingernes
side enten nu eller i Tiden møde??, og derfor holdt Skifte Ræt
ten anger og krav[sfløj??] i alle optenkelige?? maader.
Hvortil hand sagde ja! derfor vilde hand nu her
indestaae. - Endskiønt Enkemanden saaleedes
med sin Salh.kones arvinger var foreenet, lod Skifte
forvalterens fuldmægtig, dog med nærværende trende
mænd giøre et overslag paa Boets udgifter, for deraf
omtrent at see?, hvorvidt Indtægt og udgift kunde balancere
og deraf videre skiøne, om her i Stærvboet kunde have
faldt nogen arv, eller ikke. -

[punktopstilling min egen]
1) huusene blev efterseet og anslog? til sammes reparation at behøve følgende: -
a. Raalings huuset i alt - 7 gulve og trende?? (tvende??) fasker??, samt en qvist, til Tømmer, tag etc: ansaaes fornøden a) faget? 2 d?[længdeang.?] -16d[aler]
b) lade og Stald i en Lengde - 6 gulve a 3 ..?[længdemålsforkortelse?] 18d[aler] -
c) et Fæe-huus sønden i gaarden a 1 [længdemål?] ager??? 6 gulve - 6d[aler?] -

2) til Stædets drift behøvendes 4 bæster a 20 d[aler] - [=] 80 dl -

3) Vogn, Ploug og harve, samt videre til aflingens drift henhørende Redskaber = 20d

4) hr Kiøbmand Hillerup i Aalborg havde tilgode efter Reigning 8d 10s

5) Enkemandens begravelse med? sin kones = 4d[aler?]

Tilsammen 152 d - 10 s.

Boets registrerede og vurderede Effecter
var i alt = 136d, overgaar saaledes udgiften indtægten
16d-10s. Foruden dette Skiftes bekostning, Paa
den maade som her er anført, og uden [nei? nu??] fra
hosbondens side, for hans fordringer at forlange nogen
udlæg her i boet, blev herefter ligesom forhen Enke-
manden udi besiddelse af garden og det vurderede,
for deraf, paa ..? tilladelig maade at benytte sig,
ligesom hans andre Creditorer her til Enkemanden,
for deres til ham havende loulige fordringer, forbeholder
ald loulig ræt, og denne sig til ham at henvende. -
og som ingen(?) videre, efter paaraab melte sig, der hafde
meere her at erindre, og Enkemanden ønskede tillige
at dette? Skifte nu maae sluttes og være afhandlet, blev
ogsaa her ved dette Skifte, efter afgangne Bodil Madsdatter
herved paa Enkemanden og Sr Desideriuses begiering
sluttet og tilendebragt. - Datum Stærvboet i Hellum
utsupra. - Paa Skifte forvalterens veigne Peder Jensen
Paa egne veigne tilstæde ved denne forretning, underskriver - Jens Nielsen. -
Paa samtlige arvingers veigne. - Desiderius Madsen
Som overværende til vitterlighed og Testes
Jens Hansen, Jens Laursen.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen