Jens Madsen Laursen

Ref: Kilder: sACS-CK4-tb04-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Laurs Ovesen Jensen (1550 - 1638)
Mor: Anne Bertelsdatter Kjærulf (1556 - 1641)
 
Født: (15--)
Boede: (1606/1655) Kraghede (Ll.), Ørum sogn, Hjørring amt


I familie med NN Christensdatter ((15--) - )

Børn:Bertel Jensen (1637 - )
Anne Jensdatter ((16--) - )
Dorthe Jensdatter ((16--) - )
Jens Jensen (Brødland) ((16--) - 1698)


Notater
sACS-: "Navnet på hans hustru kendes ikke".

Jens Madsen Laursen synes at have været gift med en datter af Christen Nielsen i Stenbjerggaard i Børglum sogn; Hvis det er rigtigt, som KV3- (side 62f) anfører, at Jens Madsen Laursens søn Jens Jensen er identisk med Jens Jensen (Kjærulf) i Brødland i Hammer sogn, så var Jens Madsen Laursens hustru en søster til Niels Christensen i Øster Mejlsted i Tolstrup sogn, jf Jerslev herreds tingbog (tb04-) den 30/7 1663:
** Jens Jensen i Brødland på egne såvel som på umyndige søskende deres vegne med 6 ugers opsættelse 18/6 stævner Christen Christensen i øster Mejlsted for dom angående skifte og registrering efter Jens Jensens sl morbror Niels Christensen, som boede og døde i øster Mejlsted, hvor han havde afstået sin gård til Christen Christensen, mod at han skulle forsørges sin livstid, og da han er død, bør der holdes skifte Christen Christensen fremlægger tingsvinde 15/7 1663 af Vrejlev birketing, at følgende stævnes: Jens Jensen i Brødland Bertel Jensen i Promperhede Peder Pedersen i Krogsgård i Tise Christen Pedersen Anne Pedersdatter sst Christen i Ingstrup Anne Laursdatter og Christen Laursen i Skøttrup Maren Jensdatter i Vejby Else Christensdatter i Vrensted Anne Pedersdatter i Torup Anne Jensdatter i Tømmerby (husbond Christen Andersen) tingsvinde fortsat. følgende arvinger og svogre var tilstede ved begravelsen: Peder Pedersen i Krogsgård i Tise Christen Pedersen og Anne Pedersdatter sst Niels Steffensen i Torup Jep Jensen i Stenvad Christen Jensen i Grønderup Jacob Bertelsen i Vejby Christen Andersen i Tømmerby Christen Laursen i Skøttrup Anne Laursdatter sst og Else Christensdatter i Vrensted, som var den sl mands søster tingsvinde fortsat. registrering tingsvinde fortsat. deling (...) sagen på begge sider frafaldet. (tb04-)

CK4- side 228f: Lille Kraghede, matr. nr. 4, ogsaa kaldet Pramperhede kom ved Reformationen med Hundslund Kloster under Kronen og blev 1581 forlenet til admiral Peder Munk til Hammelmose m.m. 1606-55 boede her Jens Madsen Laursen, søn af Lars Ovesen Jensen i Nørhalne i Biersted sogn og Anne Bertelsdatter Kjærulf, og Jens Madsen efterfulgtes som fæster af sin søn Bertel Jensen, der nævnes her 1660, da gaarden var bygfældig for 30 Rdl. Men allerede 1630 var gaarden blevet delt i 2 brug, hvoraf det ene kaldtes Lille Kraghede og det andet Kraghedelund eller "Østen Jerslev Bro og endnu1662 stod de for samlet hartkorn 5-5-1-1 og regnedes for en enestegaard under Aalborghus; den havde god græsning og godt tørveskær, og der kunde bruges lidt fiskeri i Ørum Aa, hvis fæsteren vilde anvende bekostning paa det 1663 skødede Kronen bolet Lille Kraghede til rentemester Mogens FFriis til Favrskov, der nogle maaneder senere, 18. jan. 1664, solgte gaarden til forpagter paa Burholt Hans Andersen Holst.
(...) 1. september 1652 havde han [Jens Madsen Laursen] i Niels Andersens hus i Kjærsgaard, antagelig i Hellevad sogn, tilsagt Anders Nielsen i Jerslev sin datter Anne til hustru i overværelse af Lars Nielsen Kjærulf i Røgelhede, Anders Nielsen i Kjærsgaard og den anden Anders Nielsen samme sted, og i medgift lovede Jens Madsen at give Anders Nielsen følgende, hvilket han tog ham i haand for: 1 par 2 aars foler, 2 "ustraffelige" øg, 4 af hans bedste køer, 4 plovfærdige stude, 4 andre ustraffelige nød, 1 opredt seng, 1 dug, 1 haandklde, 1 par lysestager, 1 skovhjulsvogn og 2 sæt ustraffeligt hestetøj, 8 faar med lam, og til afgørelse forærede han Anders Nielsen en 3 aars kvie og lovede at fæste en gaard til ham for 100 speciedaler. Denne medgift tyder jo paa, at Jens Madsen var en "holden mand"; men et er jo at love, et andet at holde løftet, og 1655 kom det til retssag mellem parterne. Anders Nielsen sagde, at der af det lovede endnu manglede 3 nød, 1 dug, 1 skovhjulsvogn, 2 sæt hestetøj, 2 faar, 1 par lysestager og 100 Rdl. Jens Madsen vilde ikke erkende, at han havde lovet alt dette og sagde, at de forøvrigt allerede ved Kyndelmissetid 1654 var blevet forligt i sagen. Da de i retten fremlagte tingsvidner ikke var overensstemmende, hensvistes sagen til Landstingets afgørelse, men den synes at være blevet forligt forinden den kom dertil. (CK4-)

Kilden til den omtalte medgifts-sag er Jerslev herreds tingbog (tb04-), hvori bl.a. under datoen 19/7 1655 læses følgende:
** Anders Nielsen i Jerslev et vinde. Laurs Nielsen i Røgelhede Anders Nielsen i Kærsgård anden Anders Nielsen sst vidnede, at de 1/9 1652 var tilstede i Niels Andersens hus i Kærsgård, da Jens Madsen i lille Kraghede tilsagde Anders Nielsen i Jerslev sin datter Anne Jensdatter til sin ægte hustru og han lovede ham en anselig medgift (opregn) og 100 rdl i penge, hvoraf han restede med noget (opregn)
** Anders Nielsen i Jerslev stævner Jens Madsen i lille Kraghede for dom angående den medgift, han lovede ham 1/9 1652 i Niels Andersens hus i Kærsgård med sin datter Anne Jensdatter. Jens Madsen svor, at han intet lovede ham og intet skyldte ham. opsat 6 uger.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen