Niels Christensen

Ref: Kilder: KBvwd-sp21-VÅ01-
Erhverv: Gårdmand
 
Født: omkring 1738
Død: 1807 Damsgård, Ørsø, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Begravet: 26-03-1807 Dronninglund, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Boede: (1788/1807) Damsgård, Ørsø, Dronninglund sogn, Hjørring amt


I familie med Anne Christensdatter (1720 - 1786)

Vielse: omkring 1770


I familie med Kirsten Hansdatter (1756 - 1829)

Vielse: 02-03-1788 Dronninglund, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Børn:dødfødt NN (1789 - 1789)
Christen Nielsen (1790 - 1846)
Hans Nielsen (1792 - )
Anne Nielsdatter (1796 - )


Notater
Herkomst uopklaret.

Viet 1. gang senest 1774, hvor han som "Niels Christensen af Damsgaard" er nævnt som fadder for Rasmus Christensen og Karen Christophersdts barn Anne i Glindvad. Hans første vielse ses ikke i Dronninglund sogns kirkebog, der har en lakune i vielser for årene 1759-1776.

Viet 2.gang 1788 i Dronninglund: Fastelavns Søndag d 3de Februari Enkemand Niels Christensen i Damsgaard og Pigen Kirsten Hansdtr i Ravnholt. Ses ikke trolovet i Dronninglund 1786-88 (selvom trolovelses- og vielsesindførsler er ført jævnsides).

Begravet 1807 i Dronninglund: Skiertorsdag d. 26de Martii Gaardmand Niels Christensen fra Damsgaard, 72

(fp7-): 286, Damsgård, Niels Christensen, 10. juni 1773, 6-2-1-2 tdr. Alt for højt ansat, svarer af 4 tdr.

FT-1787 Dronninglund sogn, Damsgaard, 1ste Fam.:
Niels Christensen 49 enkemand efter 1. ægteskab, hosbonde, bonde og gaardeboer
Christen Sørensen 31 ugift, børn af første ægteskab
Maren Sørensdatter 29 ugift, børn af første ægteskab
Maren Hansdatter 24 ugift, tjenestefolk
Anne Hansdatter 16 ugift, tjenestefolk
Peder Pedersen 12 ugift, tjenestefolk.

FT-1801 Dronninglund sogn, Damsgaard:
Niels Christensen, 61, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer,
Kirsten Hansdatter, 40, Gift, hans Kone, -,
Christen Nielsen, 10, Ugift, deres Barn, -,
Hans Nielsen, 8, Ugift, deres Barn, -,
Anne Nielsdatter, 5, Ugift, deres Barn, -,
Christen Sørensen, 44, Ugift, Tjenestekarl, -,
Povel Madsen, 21, Ugift, Tjenestekarl, national Soldat,
Margrethe Christensdatter, 23, Ugift, Tjenestepige, -,

Skifte efter Niels Christensen 1807 (sp21-):
(folio 360): Anno 1807 den 4de Maj, som 30te Dagen efter at det var anmeldt, at Gaardmand Niels Christensen i Damsgaard ved Døden er afgangen, indfandt sig i Stærvboet Skifte forvalterens fuldmægtig Procurator Bang med sin Skriver Nicolaj Høst fra Dronninglund med tiltagne Vitterligheds og Vurderings Vidner Lars Nielsen fra Kistrupholt og Christen Olesen paa Haugen i Ulsted Sogn, for at foretage en lovlig Registrerings og Vurderings forretning imellem den Afdødes efterladte Enke Kirsten Hansdatter, og de i deres Ægteskab sammenavlede Børn som var a. en Søn Christen 17 Aar, b. en Do Hans 15 Aar, c. 1 Pige Anne 12 Aar, som formynder deres morbroder Niels Hansen fra Store Løgtved, og i deres Overværelse blev forretningen begyndt som følger:

I Daglig Stuen
1. gl. fyhr Bord paa Kryds food
etc.
Stor stuen, et Sove kammer, et lidet Kammer ved Stoer Stuen, Kiøckenet, Bryggerset, Vognhuuset, Gaarden.
- Mere vidste de tilstedeværende ikke at opgive Stærboen til Indtægt at beregne, ligesom de og erklærede at være fornøjet med den passerede Vurdering, med dette Skiftets fremme henstaaer til videre indtil der over Gaardens Bygninger er bleven taget lovligt Syn. - Det passerede bliver herved med hænders Underskrift stadfæstet.
Damsgaard den bemeldte 4de Maj 1807. - N. Høst
Enken Kirsten Hansdatter
Som Laugværge. Anders Laursen af Bredholt
Som formynder for de umyndige
Niels Hansen af St.Løgtved.
Vitterligheds og Vurderingsmænd
Laus Nielsen [egen underskrift] af Kistrupholt, Christen Olesen [egen underskrift]

(folio 381):
Continuation af Skiftet efter Gaardmand afdøde Niels Christensen af Damsgaard, begyndt pag. -360-.
Anno 1807 den 16 December, blev Skiftet efter afg. Niels Christensen i Damsgaard foretaget til Slutning paa Dronninglund Skriverstue af forvalter Bang med tiltagne tvende Testes, Ved skifte var tilstede Enken med Laugværge Niels Hansen af St. Løgtved, som formynder for de umyndige i hvis overværelse Skiftet saaledes blev fremmet. -
Skifteretten fremlagde til? Protocollaat? P... den den 24de Juni sidst afholdte Syns og Taxations Forretning, over Stærvboe Gaardens Bygning, Besætning etc, ifølge hvilken hosbonden fordrede
for manglende Bygfæld 36 Rdl
for leverede Besætning 224 Rdl
og for modtagne Inventarium 37 Rdl 3 M.
Ialt 297 Rdl 3 Mk

for hvilken hosbonden fordrede forlods Udlæg i Stærboens eiendele, og til den ende var Retten ...? begiæret; hvorfore Skifteretten aftraadte, og overleverede Protocollen til Stædets Dommer. - Stædets ordinaire Dommer som med Skiftet tilstæde giennemgik med Enken og Værge samt formynderen den fremlagte og den 25de Juli afhiemlede Synsforretning, hvilken de i alle maader erklærede sig fornøjet med, med hensyn til den Afdødes fæste, Thi blev derfor eragtet [fremhævet] at hosbonden Hr. Justitsraad Markussen(?) og med intresenter, bør for deres Fordring 297 Rdl 3 M være prioriteret i Boens Eiendeele og i samme nyde fordrede? Udlæg fremfor andre Boets Creditorer.
Hvorefter Protocollen igien(?) til Skifteholderen blev overladt.
Skifteretten ballancerede dernæst Boens Ind og Udgield saaledes: Boerup [underskrift]
Stærvboens Beløb efter Registrerings og Vurderingsforretningen 229 Rdl 1 M? 5?
Dens Udgivt derimod:
Hosbondens Fordring efter forestaaende ..? 297 Rdl 3 M
hvilken Udgivt holdt mod Indtægten viiser at intet kan blive at arve, ligesom og vedkommende erklærede, og ..? at vide Boet til Indtægt at beregne, hvorfor Enken erklærede med Værge at ville vedblive sit mands fæste og være hosbonden ansvarlig for sit kram samt betale hvad under Gield der maate hæfte paa Boet, og for saadan i ..? holde Skifteretten Anger og kravsløs, imod at Boen hende til Raadighed blev overladt. - Skifteretten ifølge saadan Declaration overlod Enken Stærvboets Eiendeele til ...hed og indtil videre betroede hende hosbondens Fordring(?), og bliver da dette Skiftets Omkostninger saaledes at beregne:
(ialt 10 rdl 5M 1S)
hvorefter Skiftet saaledes blev sluttet og med underskrivt stadfæstet.
Dronninglund den bemeldte 16de December 1807. - Bang
Enken Kirsten Hansdatter formynderen
som Lauværge Niels Hansen
Til Vitterlighed
Jens Jensen. - N. Høst. -

VÅ01- (s.122): To bønder, der begge gjorde hoveri til Dronninglund, Jens Hansen, Sudergård og Niels Christensen, Damsgård, gjorde rede for hovedgårdsmarkernes drift og det dertil udkrævede hoveri: "... "

Publique absolverede 1754: Dom. 2da Advent: Johanne Rasmusdatter fra Ørsøe for begangen Leyermaal med Land-Soldaten Christen Jensen Damsgaard. - Han absolveret i juni samme år.

Publique absolverede 1756: Dom. 7. p. Trin. d 1? August: Ingeborg Nielsdatter fra Damsgaard for begangen Leyermaal med Land-Soldaten Christen Pedersen ibid. NB Dette Leyermaal blev medlt høyædle og velbaarne Hr Obrist-Liutenant Loutzow ved Skrivelse dateret d 2 August:

Konfirmeret 1776 1. Søndag efter Paaske: Thomas Christensen(,) Damsgaard.

Damsgaard: Begravede Dronninglund:
Onsdagen d 23 Februar 1718 Jens Jensen af Gammeldal, fød i Damsgaard 1640 af JENS Jensen og Gærtrud Christensdatter. Været i ægteskab 1. med Johanne Thomasdt 12 aar, uden børn(?), 2. med Mætte Nielsdt i 35 aar, med hende aflet 4 sønner og 1 datt. død ao. æt. 78a. (KB-).

FS-: fødte Niels Christensen i Dronninglund:
N.C. fd About 1738 Of Damsgaard, Dronninglund Death 1807 Father Christen Sorensen Spouse Kirsten Hansdatter After 1786.
N.C. db 24/6 1733 Dronninglund. F: Christen Nies [sic] i Hjallerup og Anne Jensdatter (kun dette ene barn).
N.C. db 6/3 1735 Dronninglund. F: Christen Mortensen/Maren Christensdatter.
N.C. db 5/8 1736 Dronninglund. F: Chr.Larsen/Maren Nielsdatter (børn: Mads 1733, Niels 1736, Giessel 1739).
N.C. db 4/9 1740 Dronninglund. F: Christen Simonsen/Mette Jensdatter.
N.C. db 7/2 1740 Dronninglund. F: Christen Askersen/Anne Nielsdatter.

Døbt i Dronninglund 1717 Dom. 4.Adv. Christen Sindalsen og hans kone Maren Christensdt i Glindvad deres barn Dorothea. Faddere Sindal Jensen ibdm, Jens Olesen i Dorfsgade, Peder Nielsen, Anne Eriksdt i Ll.Bjørnlund og Maren Jens Pedersens kone i Bjørnlund. (KB-).
Er Maren Chrdt datter af Christen Nielsen og Dorthe Rasmusdt i Torsholm? Og er Christen Nielsen i Glindvad den samme som Christen Nielsen i Torsholm?

FT-1801 Dronninglund, Bredholt, , -, -:
Lars Hansen, 80, Gift, Huusbonde, Gaardbeboer og Skovfoged,
Mette Larsdatter, 70, Gift, hans Kone, -,
Anders Larsen, 40, Ugift, deres Barn, Har fæste paa Stedet,
Christen Larsen, 28, Ugift, deres Barn, -,
Johanne Marie Christensdatter, 25, Ugift, Tjenestepige.

Vurderingsmænd ved skiftet var Lars Nielsen i Kistrupholt og Christen Olesen fra Haugen i Ulsted sogn. Vedr. sidstnævnte:

FT-1801 Ulsted sogn, Uldsted Bye, , ingen, Familie 21:
Christen Olesen, 52, Gift, huusbonde, bonde og gaardbeboer samt lægdsmand,
Bendict Nielsdatter, 60, Gift, hans kone,
Berte Nielsdatter, 29, Ugift, hendes datter,
Søren Laursen, 19, Ugift, tjenestedreng.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen