Laurs Ovesen Hansen Mørk

Ref: Kilder: CK10-
Far: Hans Laursen Mørk (1510 - 1593)
Mor: Bodil Laursdatter (- 1564)
 
Født: (15--)
Boede: 1594 Mellerup (V.), Jerslev sogn, Hjørring amt
Død: omkring 1626


I familie med Karen Pedersdatter Munk ((15--) - )

Børn:Hans Laursen Mørk (1600 - 1676)
Johanne Laursdatter Mørk (1600 - 1640)
Peder Laursen Mørk (1610 - )
Laurs Laursen Mørk (1615 - )


Notater
Lars "Ovesen" Hansen Mørk, var født før 1565, og døde o.1626. Boede 1594 i Vester Mellerup i Jerslev Sogn, da han deltog i Striden om Arven efter Faderen, og nævnes ligeledes her 1606, 1622 og 1625 som Deltager i Arveprocesserne. Var gift med Karen Pedersdatter Munk, antagelig af lavadelig Afstamning og sandsynligvis Søster til Ridefogeden til Gettrup Christen Pedersen Munk, d. 1626, og Oluf Pedersen Munk i Attrup i Hammer Sogn, d. o.1624, hvilke Brødre stammede fra Hardsyssel og var gift med 2 Søstre Porsdatter Børialsen fra Kastrup. Disse Brødre var antagelig Sønner af Peder Pedersen Munk (af Havbro) til Staby Kærgaard i Ulfborg Sogn og 3. Hustru Karen Christensdatter Munk af Ørnhoved.
4.Aug. 1631 fremstod paa Jerslev Herreds Ting Inge Jensdatter fra Kalum og tilspurgte den tilstedeværende Menighed, om nogen vilde paasige hende noget utilbørligt. Da ingen fremkom, lagde hun sin Haand paa Tingbogen og ønskede saa mange Djævle i sig, som der var Bogstaver i Bogen, om hun til nogen Uære havde haft noget at gøre med nogen af Karen Munksdatters Sønner i Mellerup. Denne Pige var Datter af en af Egnens ansete Mænd Jens Tøgersen i Kalum og Anne Mørk, og Sagen slaar i Forbindelse med, at da de kejserlige Tropper faldt ind i Jylland i Efteraaret 1627, havde Jens Tøgersen overgivet en Del Penge, Sølvtøj med mere til Karen Munk, som skulde have det i Forvaring. I Høbjergningen 1628 kom imidlertid den tyske Mønsterskriver, der havde Kvarter i Jerslev Præstegaard, samt en Korporal, og de brød Loftsfjælene op til et lille skjult Kammer uden Indgang og tog baade Jens Tøgersens og Karen Munks Gods, og 1631 førte Jens Tøgersen saa Proces mod Karen Munk for at faa Erstatning, og da er der vel kommet Rygter frem om Forhold mellem Karen Munks Sønner og Jens Tøgersens Datter 16. Feb. 1632 tilsagde Karen Munk ved sin Søn Peder velb. Anders Friis til Vrej1ev Kloster sin Tjeneste af Vester Mellerup og deraf at rette med Skyld, Landgilde, Ægt og Arbejde, som de havde gjort deres forrige Husbond velb. Henrik Holst (dvs. Holsteneren Henrik v. d. Wisch, som havde ejet Vrejlev Kloster og 1632 ejede Aas i Taars Sogn). Men allerede 14. Juni stævnedes Karen Munk af Husbonden til Forbrydelse af Fæstet, fordi hun havde været ulydig og ikke havde ladet sin Plov komme til Vrejlev Kloster for at pløje.
Lars "Ovesen" Hansen Mørk og Karen Pedersdatter Munk havde 4 Børn. (CK10)<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen