Jørgen Jensen

Ref: Kilder: KBfvd-sJo-sØl-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Jens Jensen (1671 - 1738)
Mor: Anne Christensdatter (1683 - 1737)
 
Født: 1708 Ravnstrup (Sdr.), Ørum sogn, Hjørring amt
Død: 1777 Krabdrup, Hellevad sogn, Hjørring amt
Begravet: 27-04-1777 Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring amt


I familie med Mette Ottosdatter (1707 - 1737)

Vielse: 11-01-1733 Ørum, Ørum sogn, Hjørring amt
Børn:Anne Jørgensdatter (1734 - )
Johanne Jørgensdatter (1737 - 1737)


I familie med Lisbeth Sophie Jensdatter (1719 - 1778)

Vielse: omkring 1737 Dronninglund, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Børn:Jens Jørgensen (1738 - 1739)
Jens Jørgensen (1740 - 1808)
Peder Jørgensen (1743 - 1791)
Jacob Jørgensen (1746 - 1812)
Christen Jørgensen (1748 - 1837)
Jens Jørgensen (1750 - 1755)
Simon Jørgensen (1753 - 1840)
Mette Marie Jørgensdatter (1755 - )
Maren Jørgensdatter (1758 - 1841)
Anne Jørgensdatter (1761 - 1831)


Notater
KB-: Døbt Festo Joh: Baptist: i Ørum Jens Jensen og Anne Christensdts barn af S.Ravnstrup, Jørgen. Faddere: Søren Jacobsen af Trøgdrup, Poul Christensen i S.Ravnstrup, Michel Jensen ib., Anne Holstes af L.Kraghede, Maren Christendt af V.Kraghede.

Nævnt i skifte 1768 (sp2a- fol.139) efter søster Johanne, da i Krabdrup. KB-: Begr. Jørgen Jensen af Krabdrup, 69 år.

Jørgen Jensen var fæstegårdmand i Krabdrup under Kølskegård Gods i Hallund sogn. Krabdrup var i starten af 1700-tallet nærmest øde pga misvækst og kvægpest. C. Klitgaard beskriver tilstandene i VÅ1935 (Trange Tider. Misvækst og Kvægsyge) i 1710: "... i Hellevad Sogn stod Klokkerholm Møllegaard, Holskov, Krabdrup, 3 Halvgaarde i Lem og 1 Halvgaard i Allerup ubeboet og delvis med udyrket Mark"

Jørgen Jensen døde i 1777, og skiftet efter ham er indført i Kølskegaards Gods skifteprotokol 1776-1835:

"Skiftehandling 20. Maj 1777 efter afgangne Fæstegaardmand Jørgen Jensen i Krabdrup mellem hans efterladte Enke Elisabeth Sophie Jensdatter og hans tvende Kuld Børn, som var af første [må være sidste] Ægteskab: 1 Søn, Jens Jørgensen, boende i Hollensted By, Hallund Sogn, 1 Søn, Jacob Jørgensen, boende i Stensholt i Skæve Sogn, Knudsejes Gods, 1 Søn, Chresten Jørgensen, 25 Aar, 1 Datter Mette Marie, 22 Aar, 1 Datter Maren, 18 Aar, begge hos Moderen i Krabdrup, 1 Datter Anne hos Broderen, Jens Jørgensen i Hollensted. Enkens Lauværge var Jens Nielsen, Trøderup.
Indboet blev derefter registreret og vurderet.
Af Besætning var der 6 Heste, 6 Køer, 8 Ungnød, 14 Faar med 10 Lam, 1 Væder, 4 Svin, 2 Gæs med 10 Unger. Alt vurderet til en Sum 130 Rigsdaler 5 Mark.
Enken erklærede at ville blive ved Gaarden paa hendes salig Mands Fæstebrev, som hun ville holde sig efterrettelig.
Den 1. Juli 1777 var der atter Skifte i Boet, og Børnene var efter Tilsigelse mødt, og der blev gjort Rede for Boets Udgifter og Gaardens Brøstfæld. Der manglede 5 gode Plovbæster a 10 Rigsdaler. 50 Rigsdaler. Gaardens Huse blev efterset.
Stuehuset i en Længe paa 7 Fag, Lade 8 Fag, Fæhus øst i Gaarden, 7 Fag, som i alt repareres for 45 Rigsdaler. Boets Indtægt 130 Rigsdaler 5 mark, Udgiften 156 Rigsdaler.

Udgifter og gæld (fra skifteprotokollen Jørgen Jensen, folio 24): [citat]: (---) Enken, som 1. Angav at Stærvboen var skyldig til Madamme Laursen i Aalborg for Jern og hør? 4d 2. ligesaa boet skyldig for en Jern Kakkel Ofn kiøbt paa auctionen i Rafnstrup 8d 3. Angav at hendes Sl. mands Begravelse med tieneste i Kirken af Præst og Degn hafde kostet ialt 10d. 4. paa Hos?bondens Veigne fordret efter Forordningen, til gaardens Besætning 5 forsvarlige Ploug Bæster a 10d - 50d. til Vogn, Ploug og Harver samt videre til auflingens Drift henhørende Reedskaber ...? 24d 5(s?) 5. ligesaa ansættes fornøden Ædekorn indtil den kand saaes af auflet paa marken, s...? det? paa ---? find..de? til Indtægt er bereignet, der i ringest bliver 5t Rug af 10m - [=] 8d 2m, 2t Byg a 7m, er 10d 4m 6. huusenes Bygfæld blev dernæst af --? 2de mænd efterseet og eragtede de til sammes nogenleedes istandsættelse, at vilst??? behøves følgende: a. Raalingshuuset i een Længde 7 gulve og 2de Tasker [smêa udbygninger, redskabskur ell.lign. især i gavlen], dertil ansættes til det fornødne og manglende Tømmer, saasom Bielker, Stolper, Sparrer, Lægter, Rimmer etc. efter giort overslag a gulvet 1d [=] 7d, til begge Tasker 2d, 6 læs?? Bøg til Staver? og Foed?? Træe a 3m [=] 3d., 12 læs?? Tag af 4m [=] 8d, er [ialt] 20d. b. Ladehuuset 8 gulve og een Taske dertil behøves: 2 stk Dobbelt 12 alh?[alen?] til Stopler 4?m?, 8 Tylte? Lægter a 5m er 6d 4m, Jeg?/Bøg til Staver Fodtræer etc. 1d 3m, 10 Læs(?) Tag a 4m [=] 6d 4m er 15d 3m. c. Det? for? Huus øster i Gaarden bestaaende af 7 Fag, som findes een Stoer deel Brøst fældig, dertil ansættes til fornødenhed Tømmer, saasom Stolper, Bielker, Rimmer etc a Fag 3m [=] 3d 3m, 4 Tylt Lægter af 3m [=] 2d, 4 læs Bøg a 3m [=] 2d, 1 Tylt halv?? Bord?? til Døre??? 4m, Tag 3 læs a 4m [=] 2d, er 10d [ialt for pkt.c]. Summa Huusenes Bygfæld ialt ? 45 d 3m, haandværks Folkenes Løn bliver denne sinde med Reservation forbiegaaet. (---). Udgifter og gæld (fra skifteprotokollen, folio 24b): 1. den ved første Skifteforsamling anmeldte Gield og fordrede Begravelses(?) bekostning 22d 2. Gaardens Besætning 74d 3. det fornødne Ædekorn 10d 4m 4. Huusenes Bygfæld 45d 3m 5. tilføres dette Skiftes Bekostning med stemplet Papier og Skriver løn 4d. Vurderings mændene betales aparts(?) Ialt udgift 156d 1m. [citat slut]

Lisbeth Sophie Jensdatter døde året efter, den 15. juli 1778, 60 år gammel. Citat fra skiftet (fra folio 35b, linje 15):
... hvorpaa blev ført Boen til Last følgende: 
1. blev udtaget og fordret i Stærvboet efter Fordringer: 5 Stk. Ploug Bæster, a Stk 10 d. [rigsdaler] = 50 daler, 
2. ligeleedes fordret paa Hosbondens Veigne, til Vogne Ploug og Harver, samt til Auflingens Drift henhørende Reedskaber i ringest 24 d, 
3. Resterende Skatter for 1778 Juli Qtl: et (at?) fa..?-penge 1-5-8, May, Juny og Juli Extraskatter af 5 Personer 1-1-8, Juli Termin Folkeskat af 2 Karle, 3 Piger 0-3-8, Aug. og Sept. Extraskatter 4m ..? = 2m 8s (? passus'en utydelig), 
4. angav Arvingen Simon Jørgensen at Peder Laursens Enke i Aalborg hafde tilgoede i Stærvboen for bekommen?? glar? etc. 4d, 
5. ligesaa fordres i Stærv boet for holdt Skifte her paa Stædet efter afgangne Jørgen Jensen 4d, 6. hæfter ogsaa paa Stærv boen Auctions Penge for kiøbt Vogn i Hellum sidste Foraar 5d 15s,
7. anføres Folkenes Lønne anstundende? Michaeli saaledes: Tieneste karlen Anders Hansen et Aars Løn 6d 4m, Drengen Christen Andersen 1d-4m-8s
8. Huusenes Bygfæld bliver efterseet af Mændene og til Sammes Istandsættelse eragtedes følgende:
a. Raalingen i en Længde - 7 Fag og toe(?) Tasker dertil, saasom Tømmer, ...?Lægter, Vinduers Reparation[,?] Haandværks folkenes Arbejdsløn etc. a 2d er? - 14 d, 12 Læs Tag a 1d [=] 12d, 
b. Laden 8 Gulve og een Taske dertil ?? a Fag 2d er 16d
c. det østre huus 7 Fag a 3m? 03d? 3s er Huusenes Bygfæld = 45 d 3s.
Og siden ej Videre var at erindre, blev over Stærv Boens Indtægt og Udgift giort følgende bereigning: 
1. Ind..? det registrerede og Vurderede beløb sig til 133d-2m-1s, 
2. Udgifter 
1. Stædets Besætning var efter 1 og 2 post 74d, 
2. Kongl. Skatter der var 4d-2m-8s
3. Madame Laursens Fordring i Aalborg 4d
4. Resterende Auctions Penge og for Skiftet 9d 15s
5. Tieneste Folkenes Lønne 8d-2m
6. Huusenes Bygfæld 45d-3m
7. Endelig tilføres dette Skiftes Bekostning saaledes: 3 Stk Stemplet Papier 4m-8s, dets Beskrivning paa 6 Ark 3d er 3d 4m 8s, Summa Udgift 149d-15s.
[citat slut].

Boets Udgifter er over 25 Rigsdaler mere end Indtægten, hvorfor der ikke bliver noget at arve efter Jørgen Jensen, men Boet blev overdraget Enken, da hun som forhen meddelt ønskede at blive ved Gaarden."
Efter Lisbeth Sophie Jensdatters død 1778 afholdtes skifte, der også er bevaret i Kølskegaards skifteprotokol:
"Skifte blev afholdt d. 16. Juli 1778 efter Jørgen Jensens Enke, Elisabeth Sophie Jensdatter, til Skifte og Deling mellem Enkens 5 Sønner og 3 Døttre af hvilke den ældste Søn, Jens Jørgensen i Hollensted og den yngste Simon Jørgensen, samt alle tre Døttre, var tilstede.
Efter at Indboet var registreret, blev Besætningen efterset og vurderet.
Der var 6 Heste og 1 Føl, 5 Køer, 5 Ungnød, 9 Faar, 8 Lam, 1 Væder, 1 So med 4 Grise.
Den 15. August 1778 var der atter Skifte, og det oplystes, at Boets Indtægt efter Vurderingen var 133 Rigsdaler 2 Mark, og Udgiften til Gæld og Brøstfæld var 149 Rigsdaler 15 Skilling, og da der var Underskud i boet, blev der intet til Deling.
Den yngste Søn, Simon Jørgensen, der beholder Gaarden til fri Raadighed, fik denne overleveret, da ingen af de andre Arvinger har noget derimod. Simon Jørgensen lovede at gøre sine 3 Søstres Trolovelse og Bryllup til sin Tid, og desuden vilde han give dem Udstyr og hver af dem en Ko og 2 Ungnød.
Hermed var alle tilfredse og Skiftet blev sluttet". (NOTE kilde)

Af skifteprotokollen efter Jørgen Jensens død i 1777, hvor al efterladt ejendom og løsøre er noteret, får vi et indblik i hvordan indretningen har været på Krabdrup midt i 1700-tallet:

Daglig Stuen:
Et Fur Bord med Skuf under, aaben Foed (fyrretræsbord med skuffe, 2 mark)
To Fur Bænk Fiell (fyrretræs bænke-brædder, 6 skilling)
Tre stk. Hylde Fiell med List og en dito uden List (brædde-hylder 12 skilling)
En Jernbie Lægger Kakelovn (jern-billægger kakkelovn, 8 rigsdaler)
Tre Stk. Træe Stoele med Halm Sæde (12 skilling)
Et gammelt Fur Mælke Skab (fyrretræs mælkeskab, 1 mark)
Et gammelt ditto med 2 døre, 1 skuffe, lås og nøgle (1 mark)
Et gammelt Vogn Skrin (brugtes til småting/værdigenstande under vognkørsel, 8 skilling)
En gammel Garn Vindel (2 skilling)
Et gammelt Sold og en Haar Tims (håndsigte til mel) (4 skilling)
To Stk. Røde Steen Fade og seks Stk. Træe Talerkener (8 skilling)
Seks Træe Mælke Bøtter (1 mark 2 skilling)
Et gammel Fur Sengested med 4 gamle Hvergarns Omhæng (forhæng af uldgarn med tråde af hør eller lign.) og en Kappe (2mark). Heri var: En blaa og hvid Olmerdugs Overdyne (4 mark), En hvid Bolster Underdynevaar (3 mark), En gammel Hovedpude, blaa og hvidstribet (12 skilling), Et Par Hørlærreds Lagner (2 mark).
Stoer Stuen:
Et Lang Fur Bord paa aaben Foed (2 mark 8 skilling)
To Bænke Fiell paa Pæel (6 skilling)
En dito Forsæt (?) (6 skilling)
En Fyhr Hylde Fiell(4 skilling)
En Blaae mahlet Ege Kiste med Jern Hængsler Laas og Nøgel (2 rigsdaler 4 mark)
Fire Stk. røde Sten Fade (8 skilling)
Et halv fur Sengested med fire blaae og brandgul taulet (ternet) Hvergarns Omhæng og en Skamle (4 mark). I sengestedet var der: En rød og grøn stribet Olmerdugs Overdyne (1 rigsdaler), En brandgul stribet bolster Under dito (5 mark), Et Par blaargarns Lagner (3 mark 8 skilling).
Et halv Fur Sengested med fire Stk. Tavlet Omhæng. Heri En blaae og hvid stribet Olmerdugs Overdyne (4 mark), En gammel blaae og hvid stribet bolster Hovedpude (12 mark), Et Par blaargarns Lagner (8 skilling).
I et Udskud Kammer (sidekammer) i Nørside af Stuen:
Et gammelt Ege Skab uden Laas og Nøgel (1 mark)
Et Fur Deigne Trug (til dej-æltning) (12 skilling)
Tre stk. Ottinger (kar der rummede 1 otting (ca 161/2 liter øl, eller ved smør ca. 14 kg) (12 skilling)
Et Ølanker (1 mark).

Udi en Udskuds Seng (dvs seng i et sidekammer) fandtes: En blaa og hvidstribet Olmerdugs Overdyne (3 mark), En gammel hvid Bolster underdynevaar (1 mark), En blaae og hvid stribet Bolster Hovedpude (1 mark), Et Par Hørlærreds Lagner (2 mark).

I Brøgger Huuset (bryggers, hvor ølbrygning, bagning, vask mm foregik):
En gammel Kobber Brøger Kjædel (4 rigsdaler)
Et gammel Ege Brøger Kar (2 mark)
Et dito mindre (6 skilling)
En gammel Halm Sælde (si) og 2 Skind Solde (1 mark 8 skilling)
En Bøgge Bær Kar (bøgetræs bærekar, 4 skilling)
En gammel Strip (malke-spand af træstaver) og Spand (6 skilling).

I Ilderset (køkkenet):
En Jern Gryde (3 mark)
Et gammelt Bord Blad paa Pæl (bordplade) (4 mark)
En gammel Jern Rist og en dito Brad Pande (12 skilling)
En Jern Kiedel Ske og en dito Ildklemme (2 mark).

I et lidet Kammer ved Kiøkenet:
En liden gammel Ege Øltønde og en dito Tragt (12 skilling)
En gammel Fur Kierne (smørkærne) og en dito Flød Bøtte (8 skilling)
Seks gamle Korn Lin (hør-) Sække (1 rigsdaler)
En Spind Rok (1 mark 4 skilling).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen