Aksel Jensen

Ref: Kilder: KBfk-sp3b-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Jens Akselsen (1730 - 1781)
Mor: Anne Michelsdatter (1726 - 1786)
 
Født: 1760 Melholt, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Boede: Melholt (Ø.), Dronninglund sogn, Hjørring amt
Død: 02-01-1795 Melholt, Dronninglund sogn, Hjørring amt


Notater
Konfirmeret 1778 i Dronninglund: Axel Jensen i Meelholt.

DDD-1787 Hjørring, Dronninglund, Dronninglund, Øster Melholt, , , ,:
Axel Jensen, 27, Ugift, Bonde, Gaardbeboer,
Michael Jensen, 23, Ugift, Hans søskende, ,
Karen Jensen, 24, Ugift, Hans søskende, ,
Peder Axelsen, 70, Ugift, Farbroder, ,

Skifte i Vraa Gods Skifteprotokol 1795 efter Aksel Jensen (sp3b-):
(Fol. 219): Skifte efter Axel Jensen i Meelholt. Anno 1795 den 4de Januar efter at det var anmeldt at Axel Jensen i Meelholt sidste Fredag ved Døden var afgangen, mødte paa Skifteforvalterens Vegne i hans Stervboe Forvalteren Poul Uttermøhlen fra Wraae med tiltagne Vitterligheds mænd Lars Clemmensen og Niels Hansen begge boende i bemeldte Meelholt for at tage hans efterladte Boe og Effecter under behørig Registrering til paafølgende nærmere Skifteholdelse imellem hans efterladte Arvinger som var: en Broder navnlig Mikkel Jensen og en Søster Karen Jensdatter, begge paa Stervboe-Stædet, saa vel? Kreditorerne. Og blev da i fornævntes Overværelse befundet og forrettet som følger: [opregning af indbo, siderne meget svagt læselige; opregningen gentages i fol. 221-223 hvor det er lettere læseligt].

(Fol. 225): Continuation af SKifteSlutning efter Axel Jensen i Meelholt. fra denne Protocoll Pagina 219, 220, 221, 222, 223 -.
Anno 1795 den 4 Martii blev dette skifte efter ... og ... tagne Beslutning og giort bekiendtgiørelse for samtlige vedkommende, igien foretaget til endelig Slutning om mueligt udi Sterfboen af underskrevne Skifte Forvalter poul Utterhøhlen fra Vraae, med tiltagne 2de Viterligheds mænd naunlig: Hans Sørensen Syndergaard i Meelhotl og Simon Jepsen Langtved fra uslted Sogn, udi end videre Overværelse af den sal. afdødes efterladte Arviger nemlig Broderen Mikkel Jensen og Søsteren Karen Jesndatter, for hvilken Sidste hendes Arve-Ret her under Skiftet medbørlig at iagttage (siden forbemeldte hendes Broder formodentlig faaer Sterfboe Stedet udi Fæste og siden de sdiste Skifte Samling udi saadan andledning antagne Tilsyns Værge og formynder Søren Jensen af Meelholt formedelst anden lovlig Forfald var hindret fra møde udi dag) nu efter hendes Begiæring som Tilsyns Værge og formynder af Skifte Retten blev antaget, Lars Klemmensen Kiæret af ... bemeldte Meelholt der og var nærværende. derpaa fremstoed Arvingerne Mikkel Jensen og hans Søster Karen Jensdatter 30 Aar gammel og erklærede at de ikke forlangte videre Skiftehold, end allerede skeedt var, da de ... begge i den Alder at hver for sig kunde iagttage og paaskiønne deres eget Beste, var blevne indbyrdes foreenede med hinanden i at hun Søsteren som desuden er meget svag af helbred og skrøbelig af Lemmer, forbliver hos Broderen som har faaet Stedet i Fæste imod at hun i Stædet paa hendes Livstiid faaer hendes Værelse i nordre Ende af det østre huus, hvor der af Broderen indrettes til hende en Stue med et lidet Kiøkken og Skorsteen, samt giver hende til føden aarlig Rug 1 Tønde og Byg 1 Tønde, skiæres og hiemagges for hende ligeleedes aarlig 10 læs Split eller Sand-Tørve, forundes desuden fire Kiørsel med Stedets heste og Wogn til Kirken naar hendes helbred og ondt Føre ikke tillader hende at gaae. Videre tager hun med sig af Boet hendes kiste og Gang klæder saa og en skikkelig Sænge klæder, 1 Rokke, 1 Stoel, 1 Spand, 1 Strippe, 1 Ildklemme, 1 Jern Gryde af 3 R[igsdalers] Værdie. Værelserne indretter og istandsætter Broderen paa hans egen bekostning uden udgift for Søsteren saafremt de ikke længere kan komme overeens med hinanden at være sammen i Gaardens Hususholdning, hvilket for nærværende Tiid dog ... Og i overensstemmelse hermed begiærede fæsteren Mikkel Jensen sig [Boet] extraderet siden han saaleedes var blevet enig med hans Søster og hvorved hun samt Værge erklærede dem fornøyet. Og han(?) fæsteren ved indgaa... Fæste Conditioner med høye herskabet var blevet sadt i stand til at opfylde hvad han her foran har lovet sin Søster hvorfor han erklærede at ville betale Sterfboets Giæld til Creditorerne som blev angivet at være saaleedes:
Peder Axelsen fordede som han havde tilgoede hos den afdøede deels laante Penge og deels Løn for forrettet Arbeide 20 R[igsdaler]
Niels Hansen ibdm 10 R
Poul Svendsen fra uldsted 16 R
Gregers Svendsen i Hov 6 R 3 M[ark] 10 S[killing]
Kiøbmand Ole ...? i Aalborg 5 R 2 M 7 S.

Foruden hvad høye herskabet ved endelig afregning kan faae til Goede og ligeleedes forbandt hand sig til at betale dette Skiftes Bekostning samt afgiften til Revisions Controiret 3M 13S. Fremdeeles erklærede fæsteren at aflevere til Stedet den udfordrende Besætning af Bester, Vogn Plov harve samt ovrøige Inventarier og Gaards Redskaber, tilsvare Brøstfæld paa Sterfboets Bygninger samt Sæde- og Tære-Kornet der alt er indberegnet i Boets forhen Specificerede og Vurderede ting og hvori høye herskabet haver og bliver Prioriteret indtil høysammes Fordringer i den henseende er fyldestgiort. Paa grund eraf, i henhold til den passerede forretning imellem Arvingerne med Karen Jensdatters Værges Samtykke kunde Skifte Retten ikke andet end Biefalde ders forlangende om at extradere fæsteren Boet hvorimod hand bliver Pligtig at opfylde den ... indgaaede Accordt med hans Søster i alle maader samt fremdeeles paa?hæfte paa Boet, ligesom og tilsvare høye herskabet sammes fordring for Besætning Brøstfældigheder Søde og Tøre Korn m.v., til hvis fyldestgiørelse derfor høysamme bliver Prioriteret nu og i Tiiden i Boets Specificerede og Vurderede Ting. og i andledning af dette Boets Tilstand bliver intet noget at beregne hans Majestæts Casse til Indtægt efter Forordningen af [her tom plads på linjen]. Siden Skiftets samtlige vedkommende saaleedes vare Contenterede om Skiftets Slutning saa blev samme herved til endebragt og sluttet.
[Undskrifter: MIkkel Jensen med paaholt Pen, Karen Jensdatter med paaholt Pen, Poul Uttermøhlen, som Værge for Piigen Karen jesndatter udnerksriver Lars Klemmensen. Som overværende Vitterligheds mænd underskriver: Simon Jepesøn, Hans Sørensøn].

Skifte Vraa Gods Skifteprotokol fol. 219/225. Ses ej begravet i Dronninglund. Aksel Jensen blev døbt 29 Sep 1760. Faddere var: Peder Akselsen i Melholt, Michel Christensen i Ulsted, Lars Clemmensen og Ellen /-/ fra Melholt (Dronninglund) og Margrethe Christensdatter i Ulsted. Aksel Jensen overtog efter faderen fæstet af Ø.Melholt, hvor også hans søskende Michel og Karen samt farbroderen Peder boede i 1787.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen