Hans Laursen

Ref: Kilder: tb04-M13-
Far: Laurs Poulsen ((15--) - 1651)
Mor: Anne Nielsdatter ((15--) - )
 
Født: omkring 1600
Død: omkring 1674
Boede: (1631/1650) Tveden, Ørum sogn, Hjørring amt


I familie med Anne Baltzersdatter (1605 - 1640)

Børn:Christen Hansen ((16--) - )
Anne Hansdatter ((16--) - )
Mette Hansdatter ((16--) - )
Maren Hansdatter ((16--) - )
Anne Hansdatter ((16--) - )


I familie med Lisbeth Laursdatter ((16--) - )

Børn:Laurs Hansen ((16--) - )


Notater
Bemærk: Iflg tb04- hed Hans Laursen Tvedens far Laurs Nielsen. Kan det være fejl for Laurs Poulsen?
tb04-: 20/10 1631** på Otte Skeels vegne. et forbud til Hans Laursen på Tveden mod at bruge den halvpart af Tveden, som hans far Laurs Nielsen brugte og påboede undtagen han kan have det i husbondens minde.

tb04- 5/4 1632 ** på Otte Skeels vegne. syn på de sår, som Anne Laursdatter i Ørum Tved har fået. Hans Laursen og Anne Laursdatter på Tveden stævnes

tb04- 12/4 1632 ** på Otte Skeels vegne. Anne Laursdatter på Ørum Tved sigtede Hans Laursen på Tveden for han slog hende og gjorde hende skade iflg syn. hun gav husbonden sagen

tb04- 3/5 1632 ** Laurs Skøt 3.ting Hans på Tveden for 12 rmk for et blåslag =>(112a)=> for sårmålsbøder til bondesagen og kongesagen

tb04- 17/5 1632 ** Christen Keldsen i Ørum 3.ting Anne Nielsdatter på Ørum Tved
** på Otte Skeels vegne. Hans Laursen på Tveden lovede at stille ham tilfreds for hans slagsmål med Anne Laursdatter iflg syn

tb04- 25/7 1639: ** på Gunde Langes vegne 2.ting forbydes Hans Laursen på Tveden og alle kronens tjenere i Ørum at huse eller helle Jens Hvas, der fordum boede i Hallund, såfremt de ikke vil forfølges og straffes

tb04- 8/10 1640 ** på Gunde Langes vegne. navng har skiftet og delt Hans Laursen på Tveden i Ørum sogn hans bo mellem ham og hans 5 børn Christen Hansen Anne Mette Maren og Anne Hansdatter efter deres sl mor Anne Baltsersdatters dødelige afgang. skiftet blev foretaget 30/9 =>(202a)=> skifte fortsat. drengen arver 42 sld og nogle effekter og pigerne hver 21 sld og deres mors tøj. opregn

tb04- 8/10 1640** på Gunde Langes vegne. navng, stævnet med landstings stævning og som mindes op til 50 år, der iblandt =>(202b)=> Anne Laursdatter på Tveden 30 år, vidner, at i den tid har det yderste stolestade i den øverste stol på kvindesiden i Ørum kirke fulgt de kvinder, der har boet på Tveden, først den gamle kvinde Anne Nielsdatter og derefter den unge kvinde Anne Baltsersdatter, så længe hun boede der, og der har aldrig været anket derpå, før nu det omtvistes. Bertel Pedersen i Ravnstrup mølle og hans hustru Anne Gertsdatter stævnes

tb04- 23/3 1648: ** Hans Laursen på Tveden lovede at være ransnævning

tb04- 7/3 1650: ** Niels Christensen i Ågård stævner Otte Jensen i Hallund for dom angående en hoppe, som Niels Christensen har købt af Ove Laursen i Ørum og Hans Laursen på Ørums Tved, som skal have været deres moders, og som Otte Jensen har på foder og forholder ham. Anders Pedersen i Jerslev berettede, at der var udlagt et øg af boet, men om det var omtalte øg, vidste han ikke. opsat 6 uger

tb04- 21/3 1650: ** Niels Christensen i Ågård spurgte Ove Laursen i Ørum og Hans Laursen på Tveden, om det brunstjernede øg, som de har solgt ham, om det har været købt eller solgt før, hvortil de svor, det havde aldrig været solgt før nu. Anders Pedersen i Jerslev vedkendte sig øget på Tomas Kåses vegne, idet det var tilvurderet ham for rest

tb04- 4/4 1650: ** på Tomas Kåses vegne stævnes Ove Laursen i Ørum og Hans Laursen på Tveden for dom angående en ulovlig hjemmel, de 21/3 har gjort på et øg til Niels Christensen i Ågård, som for længe siden er udlagt af Otte Jensens bo i Hallund for dennes rest til husbonden, og som han har købt af Anne Nielsdatter på Tveden for et år siden. opsat 4 uger

tb04- 25/4 1650: ** Niels Christensen i Ågård med 6 ugers opsættelse stævner Otte Jensen i Hallund for dom angående et brunstjernet øg som ting 7/3 og fremlagde et hjemmelsbrev af Ove Laursen i Ørum og Hans Laursen i Ørum Tved, hvori de på deres kære mor Anne Nielsdatters vegne til hendes underhold i hendes høje alder har solgt Niels Christensen i Ågård et brunstjernet øg, som står på foder hos deres svoger Otte Jensen i Hallund. tingsvidne 21/3 fremlægges. Anders Pedersen vedkendte sig øget som udlagt til husbonden. tingsvidner 30/3 og 20/4 af Hundslund birketing fremlægges. Niels Christensens beskyldning fremlægges. på Otte Jensens vegne fremlægges tingsvidne 17/3 af Vorgårds birketing, at Otte Jensen havde købt øget af Anne Nielsdatter på Tveden forgangen år og betalt det. tingsvidne 28/2 fremlægges. Anders Pedersens svar fremlægges, at da Anne Nielsdatter bruger en del af Tveden, og hun ikke er kendt umyndig, er hun i sin ret til at sælge øget til hendes svoger, som er sket for et år siden, og ikke er påklaget før nu af Niels Christensen. denne svarer, at da sl Laurs Povlsen på Tveden døde, var hendes sønner Ove og Hans Laursen hendes fødte værger, og kun de kunne afhænde deres mors gods. dom: da tingsvidnerne er mod hverandre, kan der ikke dømmes, før de bliver påkendt af tilbørlig dommer

tb04- 27/6 1650: ** på Tomas Kåses vegne stævnes Ove Laursen i Ørum og Hans Laursen på Tveden for dom angående ulovlig hjemmel, som de gjorde på tinge 21/3, på et brunt øg til Niels Christensen i Ågård, som længe før var tilvurderet husbonden for gæld af Otte Jensens bo i Hallund. hesten skal Otte Jensen have købt og betalt af Anne Nielsdatter på Tveden, og da han har haft den ulast og ukæret siden da, bør Ove og Hans Laursen lide tiltale som for andet uhjemlet gods. opsat 14 dage

tb04- 4/7 1650: ** Niels Christensen i Ågård stævner Otte Jensen i Hallund samt andre navng og sl Mogens Kåses børn for vidne, han vil tage på et øg, Ove Laursen i Ørum og Hans Laursen i Ørum Tved har solgt til ham, og som tilhørte deres mor. Anders Pedersen i Jerslev berettede, at øget var udlagt for Otte Jensens rest til Tomas Kås, og vidnet burde ikke udstedes, før han bliver stævnet. opsat 14 dage

tb04- 29/8 1650: ** Niels Christensen i Ågård begærede i venlighed af Otte Jensen i Hallund, at han uden videre trætte og pengespild ville give ham det øg, som han købte af Ove Laursen i Ørum og Hans Laursen på Tveden

tb04- 26/6 1651: ** Anders Pedersen i Jerslev et vidne. Niels Christensen i Ågård lod læse en landstings opsættelse angående det øg, som blev frataget Otte Jensen i Hallund og skal tilhøre Anne Nielsdatter på Tveden, og hvori Anders Pedersen med flere stævnes

tb04- 10/7 1651: ** Anders Pedersen i Jerslev på husbonds vegne og Niels Christensen i Ågård på egne vegne gav tilkende, at de var forligt om deres tvist og uenighed om et brunstjernet øg, som blev taget fra Otte Jensen i Hallund, således at det skal følge Anders Pedersen på husbonds vegne og det rødblissede, som Otte Jensen udlagde, skal følge Niels Christensen

?=tb04- 87/4 1652: ** Tomas Jensen i vester Hjermeslev på Otte Jensens vegne i Skovsgård hans vegne med 6 ugers opsættelse begærede indvisningsdom over Oluf Jensen på Kraghede og flere navng bønder for rest arbejdspenge mv. fortegn. ridefogden på Åstrup svarede, at fuldmagten ikke er efter loven og bønderne kun skal svare Korfits Ulfeld (ingen dom indført)

tb04- 20/10 1653: ** på Frands Lykkes vegne. Hans Laursen i Tveden vidnede, at da Niels Pedersen, som tjener på Rødslet, kom gennende med øksne og ville drive over Ravnstrup møllebro, da kom Christen Jensen i møllen ud og slog ham omkuld med en jerntyv og behandlede ham ilde med nævehug og andet

tb04- 3/2 1654: ** Otte Jensen i Hallund stævner Anders Pedersen i Jerslev for dom angående gæld. opregn. opsat 6 uger

tb04- 5/7 1655: ** Peder Sørensen i Kølskegård 3.ting Otte Jensen i Hallund med flere navng hver for 2 mk deres anpart penge til Laurs Jensen sst for hans bekostning på en Københavnsrejse

tb04- 5/4 1660: ** Otte Jensen i Hallund stævner Iver Nielsen foged på Kølskegård for dom angående 2 ny hampesække og 2 skindsække, som han har taget fra hans dreng i Sundby med korn i, og han har ikke fået sækkene igen. Iver Nielsen svarede, at kornet ikke tilhørte hans husbond men de svenske. opsat 14 dage

tb04- 19/4 1666: ** Jens Sørensen i Hallund med opsættelse 8/3 stævner Tomas Tomsen Peder Pedersen og Otte Jensen i Hallund for dom angående rest kirketiende 1665 og rejser med tienden samt straf derfor iflg kontrakt, som fremlægges. kvitteringer fremlægges. dom: Peder Pedersen og Otte Jensen bør efterfølge deres kontrakt eller lide tiltale

tb04- 7/1 1675: ** Bertel Jensen i Tveden stævner Laurs Hansen i Hallund for dom angående diverse gæld. Laurs Hansen mødte på hans mor Elsebet Laursdatters vegne og svarede, at kravet burde være fordret på 30.dagen efter hans far sl Hans Laursens død. navng vidner, at de for 6 år siden var i Tveden angående regnskab mellem Bertel Jensen og Hans Laursen, og da sagde Lisbet Laursdatter og Hans Laursen, at de nok skulle betale ham. opsat 4 uger
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen