Niels Pedersen

Ref: Kilder: KBfvd-sp2a-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Peder Nielsen (1680 - 1744)
Mor: Anne Pedersdatter (1690 - 1748)
 
Født: 1716 Skorstensgården, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Død: 1773 Hvolgård, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Begravet: 20-06-1773 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Boede: (FRA CA 1770-) Hvolgård, V.Hassing sogn, Ålborg amt


I familie med Margrethe Nielsdatter (1725 - 1800)

Vielse: 1748 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Børn:Niels Nielsen Hald (1749 - 1805)
Peder Nielsen (1750 - )
Anne Nielsdatter (1753 - 1754)
Jens Nielsen (1755 - 1755)
Jens Nielsen Hovgaard (1756 - 1835)
Maren Nielsdatter (1759 - )
Anne Nielsdatter (1762 - )
Margrethe Nielsdatter (1764 - )
Anders Nielsen (1767 - )


Notater
Døbt 1716 i V.Hassing: 29 Nov Peder Nielsen og Anne Pedersdts barn i VH. udi Skorstensgaarden, Niels. Faddere: Niels Thomsens hustru i Hovgaarden, Bodil Pedersdt i Trankær, Thomas Jensen i Hassinggaard, Peder Ibsen i Trankær, Peder Andersen i Skorstensgaard.

Begravet 1773 i V.Hassing: Dom.2den p.Trin. Niels Pedersen af Hvolgaard, 57½ aar. Skifte 1773 (sp2a- fol. 221b).

Trolovet i V.Hassing: d. 11 8br. 1748 er Niels Pedersen i Skorstensgaarden og Pigen Magrete Nielsdt af Hougaarden bleven trolovede. Ægteviede d. 2 Febr. 1749 Niels Pedersen af Skorstensgaarden og Magrete Nielsdt af Hougaarden. Forlovere: Jens Pedersen i Hald og Christen Nielsen Hougaard.

Niels Pedersen kaldes ved sin død "af Hvolgård"! Hans hustru Margrethe Nielsdatter kaldes ved sin trolovelse 1774 med sin anden ægtefælle Christen Nielsen også "af Hvolgård". Er de flyttet fra Skorstensgd til Hvolgd?

Skifte sp2a- fol. 221b ff:
1773 Niels Pedersen i Hvolgaard. Børn med Margrethe Nielsdt: Niels 24 ar, Peder 22, Jens 15, Anne 12, Maren 14, alle hjemme. Overværende: Peder Pedersen af Dyschou og Bertel Pedersen af V.Hassing by. (Fo. 222): 1774 19. Marts: ... i Overværelse af Enken med hendes lavværge [tomt] samt Peder Pedersen paa Bakken som de umyndige børns formynder og værge ... ved 2de uvillige og i slige stærvboer kyndige mænd nafnl. Bertel Pedersen af Kiersgd og Peder Pedersen i Hulgd.

Afskrift af skifte ved Inge Lind:

Bånd M9908 skifteprotokol for Langholt 1754 - 1794 side 222:

Anno 1773 den 15. juni efter at fæstebonden Niels Pedersen i Hulgård i Vester Hassing Sogn og Bye hans dødelige afgang, aftenen næst forhen var tilkiendegiven, indfandt sig på Herskabet, Højvelbaar Hr Andreas Scheel til stamhuuset Birkelse og Langholt, Deres Kongelige Majestæts højtbestaltede Cammer-herre, Amtmand over Dronningborg Silkeborg og Mariager Amter hans Vegne, efter given Naadig Ordre Jens Jepsen fra Langholt udi forbenævnte afdødes i fæste haft gaard for at holde en lovlig Registrering og forseiglings forrættning over alt, hvad derudi forefandtest til paafølgende lovlig skifte behandling for alle vedkommende og arvingerne, som ere Enken Margaretha Nielsdatter paa den ene Side og de med hendes afdøde Mand forhen i ægteskab sammen auflede Børn paa den anden Side, nemlig een Søn Niels Nielsen - 24 Aar, een søn Peder Nielsen 22 Aar, een ditto Søn Jens Nielsen, 15 Aar een Datter Anne Nielsdatter, 12 Aar og een Datter Maren Nielsdatter, 14 Aar, alle hiemme værende hos Moderen. Og blev da i overværelse af 2 gode Danne Mænd Peder Pedersen af Dyschou og Bertel Pedersen i Vester Hassing Bye forrettet som følger.-

I Dagligstuen befandtes:

1 Für Bord på Kryds Fod " - 2 - "
Tvende gamle Bænke " - " - 8
Eet gammelt Führ Skab " - 1 - 4
Een Brun steen Kovs " - " - 2
2 Træe Stoele med Halm Sæde " - " - 8
1 ditto med Fiel - Sæde udi " - " - 8
Nok Een ditto " - 1 - "
Een Træe Lyse Stage 1 Thin Brik og 1Rivejern " - " - 10
2 Bøtte Mælke Fiæle " - " - 10
Derpaa 8 st. steen fade a 2/ " - 1 - "
2 Store Skaale eller Kovse " - " - 4
1 Jern Lampe 6 sk. 1 paar Karer 3mk. " - 3 - 6
1 Jern Bilægger Kedelovn 6 - 4 - "
Een Jern Plade i Væggen ved Kedelovnen som har sadt der førend Fæsteren
kom til Stædet og altsaa ei vurderes.

På Sengen
1 Rød stribet olmerdugs overdyne 2 - " - "
1 hvid olmerdugs underdyne 1 - 4 - "
1 Rød stribet olmerdugs Puddre(?) med boert " - 2 - "
1 hvid(?) olmerdugs Pude 1 - 2 - "
2 blaar lærreds lagner " - 5 - "

I Kammerstuen

Et Sengested
1 Rød og blaae stribet olmerdugsdyne 1 - 4 - "
1 guul stribet olmerdugs underdyne 1 - " - "
1 blaaestribet Hoved Pude " - 2 - "
_____________
Latriis 17 - 4 - 12
Kolonneskift
Transport 17 - 4 - 12

1 Hvid olmerdugs Hoved Pude " - 3 - "
1 hør og 1 blaar lærreds ditto / c. lagner " - 5 - "

I Storstuen paa en Seng

1 Rød stribet olmerdugs overdyne 1 - " - "
1 Vadmel underdyne " - 2 - "
1 olmerdugs pude med overtræk " - 2 - "
1 hør og 1 blaar lærreds lagen " - 4 - 8
2 Ludede Für Bænke " - 2 - "
1 gammel foldebænk uden klæder " - " - 12
1 Brun mahlet führ Kiste med Laas
Derudi Den Afdødes Gang Klæder
1 blaae Vadmels Kiortel
1 Sort Klædes Kiortel
1 Brun Vadmels Trøje
1 Hvid Vadmels ditto
1 par nye Vadmels Bukser
1 par nye skind ditto
1 gammel Callemanches(?) Brøstdug
1 stribet hværkens Brøstdug
1 par blaa Kirkestrømper
1 par Skoe med Mæssing Spænder
1 Hatt, et par Handsker
1 Hørgarns Skiort
2 Blaar Lærreds ditto
4 hvide Halsklude
Denne Kiste, samt den Afdøde Mands Klæder begiærede Enken
at maatte vorde DrengeBørnene tillagt
Latriis 22 - " - "

Efter deres Sal. Fader, saa som De kunne da ei forvente
sig Anden Arf. Og hvilken Jepsen og paa Høje Herskabets
vegne approberede.

1 Brun mahlet Führ Kiste. Derudi havde Enken sine Klæder
forvaret. - Og som hun samme Kiste havde Eiet førend hun
kom i Ægteskab med den Afdøde , blev bemelte på hendes
Begiæring forbigaaet. -

1 Rød mahlet Führ skab, 1 eege? skrin
og 1 gl. vognskrin alle 3 dele 1 - " - "

I Brøggerset!

1 kaaber Brøggers Kieddel 2 - " - "
1 ??????kar, 1 spand, 1 ballie " - 3 - "
3 stand Tønder 24s 1 skaade? og en Rags? 4s " - 1 - 12

I Kiøkenet!

1 Haandqværn 24s 1 Degnetrug 24s " - 3 - "
1 Halm Løb? , 1 Kiærne og 1 Garn Vindel " - 1 - "
1 Strændtræe 4s 1 ???????????? 4s " - " - 8
2 Stripper 8s 1 Rist 2s 1 Pande 8s " - 1 - 2
1 Halm Sold 4s 2 sold 24s " - 1 - 12
1 Løb 4s 1 Ildklemme og en kiedel skiær?? " - 2 - 4

Paa Loftet!

1½ tønde Rug, 1½ tønde Byg 1 skæppe malt
1 ??? er fortæret, forinden
der blev indhøstet? -
1 gammel ost Kæde 4s 1 gl Jerngryde " - 3 - 4
2 stiger 24s 6 tm nyj halmbord 24s " - 3 - "
???????????????????????????????? samt
8 ????? til tvende - vogne 1 - " - "
(kolonneskift)
I Gaarden 222 ?

1 træe Vogn med fornødent hjul 6 - " - "
2 andre Vogne med fornoden hiul og Hække
samt hiul til den anden Vogn 8 - " - "
1 Ploug med tilbehør 16 2 harver 20 nl 6 - " - "
1 ???? med skær 10s 4 ditto uden skær " - 1 - "
1 skovl 6 s 4 spader med skafter 3m " - 3 - 6
2 ?????? med ??? 2 Rbd 2 ?????????????? 8/ 2 - " - 8
Hiuls fælleder til et par hiul " - 1 - 8
3 Hammel stader? 6s 6 river 18/ 1 skiærekiste og knif 3½ m " - 5 - "
1 paar pleiler 6s 2 forker 1 m 1 saug 6s " - 1 - 12
1 slibesteen med jernaxel 3 m 1 baandkniv 6s " - 3 - 6
1 Hammer 5 s 1 Knibtang 5s 1 Hørbaare 1m " - 1 - 10

Bester
1 graae Hoppe 18 aar 4 Rd 2 m 1 sort ditto 17 Aar 3 R 7 - 2 - "
1 Hoppe 7 Aar 10 R 1 sort mærføll 5 R 4 m 15 - 4 - "
1 Brun Hop 5 aar 12 R 1 brunt hesteføl 4 R 16 - " - "
1 stor stiernet hoppe 4 Aar 17 R 1 graae ditto 3 Aar 14 R 31 - " - "
1 brun Hæst 3 Aar som Enken beretter at hendes mand i
levende live havde givet hans ældste Søn Niels Nielsen fordi
hand ingen Løn havde fået i al den Tid han havde været
hjemme hos Faderen, altsaa som Sønnen tilhørende forbigaaet
1 sort skiæmmelt Hest Eet Aar 7 - " - "

Qvæg

1 sort hielmed Koe 6 Aar 8 - " - "
1 sort koe giennem ????? 6 Aar 10 - " - "
1 quie Kalv 4 R een ditto 14 m 6 - 2 - "
5 faar og 2 Lam 7 - " - "
et Svin høvd 2 - " - "
2 beststænger samt livtræer? til 2 vogne " - 3 - "

Og da Indtet Videre var at forefinde, Enken tilmed erklærede, at hun var ????? noget ydermere Vidende af hvad Nafn nævnes kunde, saa bleve denne Forrettning dermed ???? Sluttet??? og skiftet???? Behandling af fremstaae til 30 Dagen som indfalder den Juli næstkommende, imidlertid foretager Enken sig ike nogen Handling mod de herved Stedet værende Chreathiiver eller afhandler det allermindste af hvilken bekendt er, men befordre Stedets Drift saa at for denne ???? tiid ???? paae bæste maade. Og saa kunde bekræftes med Hænders underskrift hvad i Dag forrættet er.
Datum Uthupra J Jepsen.
Som ovennævnte Registrerings og Vitterligheds Mænd ved Denne Forrettning -
Bertel Pedersen Peder Pedersen.

Anno 1774 den 19. Marts mødte udi Stærfboen efter afg. Niels Pedersen i Hulgaard paa Skifte-Forvaltoren Hans Excellence Hr Andreas Scheel, Ridder, Deres Kongelige Majestæts Cammer-Herre, Amtmand over Dronningborg, Silkeborg og Mariager Amter, Herre til Stamhuuset Birchelse og Landholt Hans Vegne Jens Jepsen fra Langholt for at tage Stærfboen under Lovlig Vurdering og Taxation med viidere hvad der kand være at Eragt(??) til Skiftets Endelige Sluttning, imellem Enken Margareta Nielsdatter pa den Eene og hendes med den afdøde Mand i Ægteskab Sammen Auflede Børn, der forhen er nafngivet, paa den anden Side. Og blev da i overværelse af Enken med hendes antagne Laugværge, (her er sat plads af til navnet, men det mangler), samt Peder Pedersen på Bakken, som de umyndige Børns Formynder og værge ved 2 uvillige og i slige ???-Stærvboer Kyndige Mænd nafnlig Bertil Pedersen af Kiersgaard og Peder Pedersen i Hulgaard forrettet saaledes som følger:1.Blev(?) Stærvboens forhen legisterede Affecter af Løsøre og Chreaturer efter ført udi den Orden samme Specificerede. Og med Eenhvær post antegnet den Vurdering og Værdie som samme efter bæste Skiønsomhed syndest at kunde Bestaae af, der i alt beløber sig til dene Summa 179.4.10.
2. Det til gaarden I u (er det et pund-tegn) auflede Korn af alle slags, Andsaae samtlige Vedkommende for at være til forbrug (blækklat) til Sæde og saa(??) Korn, samt Skatter og Folk-Lønne med Videre deslige, hvorfor der i dette tilfælde bliver Stærvboen ej noget at beregne endten til Indtægt eller udgift. Og som Enken eller øvrige ??????? erklærede, at der var ei Meere var at beregne Skærvboen til Indtægt End Før(?) skrevet(?) Da bliver samme fuld beløb at slutte med omstaaende 179.4.10. skriver eet hundrede halv fierdesens tiuge og Nie Rigsdaler 4 Mark og Tie Skilling.

Derimod
Blandt Stærvboens(?) Udgield og Besværing at andføre saaledes som følger:
1. Til gaarden der staar for 67 T(Tønder?) 2 sk Land beholdningen paa grund af
allernaadigste forordning samt i betragtning af gaardens jorders Vidtløftige beliggende,
i R R væres (hvad betyder det) ved 8 dage Bestaa a 12 R efter denne pris 96, " ; "
En god vogn til ???? 12 R arbejdsditto 16 R
1 Harve 2 Een ploug 2 R 4 M 32, 4, "
2. Brøstfældigheden paa gaarden bliver dernæst efter dens nødvendighed at uudføre
saaledes a) Rollingshuuset som bestaar af 11 bindinger behøver til forbedring 10 læst
straaeTag a 4 M ½ Tylt dobbelt 12/allen(?) til Timmer og stolper 2 R 1 Tylt Enkel ditto 1 M 10, 2, "
b) Lade-huuset bestaaende af 9 Bindinger stoer Bygning Erfordres til Forbedring 19 Læst ?? a
4 M een tylt 16/allen(?) a 3 s. En Tylt Dobelt n/alen 3 M, 2 tykke cirkel ditto 20 S 25, ", "
(ovenstående har jeg øjensynlig læst forkert, da jeg ikke kan få summen til at stemme)
4 tykke lægter a 4M 8 S pr tylt enn tyldt Fiel a 10 M 4, 4, "
c) Det syndrer huus norden til behøver følgende Reparation. Paa Sam(?) en tylt en???
12 allinger (?) 10 M og 3 læs Straaetag a 4 M og 2 ialt udgives 3, ", "
3. Angav Enken at hendes afdøde Mands begravelse havde kostet hende 8, 4, "
4. Dette Skift Breve Bekostning dertil 3 stk stempel Papir a 24 skilling = 4, 8, "
Beskrivning paa 5½ ark Papir a 3 M 2, 4, 8
Summa Boens Besværing og Udgift ialt 184, 3, "

Og da Enken erklærer ej at være noget bortskyldig, eller at der hæftede videre gield på Stærvboen end som nu anført er, saa bliver da sammes udgiord og begæring at slutte med den summa 184 R 3 M - skriver eet hundrede fiirs sinds tiuge og fiire Rigsdaler fiir mark, hvor af Erfahres at intet bliver til Skift og deeling Imellem Enken og arfvingerne, thi blev alt saa det Registrerede og Vurderede Reserveret og udlagt i Herskabets prioriterede fordringer og Enken over alt værdet til Raadighed, saa som hun Erklærer at forblive ved gaarden, og holde sig hendes sal. mands fæstebrev efterrettelig samt opdrage hendes umyndige børn efter ævne saaledes som hun for Gud og Øvrighed kunde være bekiendt. I følge af hvilken Erklæring hun begiæret skiftet sluttet og tilendebragt. Thi blev altsaa paa Enkens Erklæring, siden intet viidere var at erindrer, dette sluttet og tilendebragt og med samtlige hænders underskrift Stadfæstet
Datum Utsupra
Paa Skifterattens Vegne J Jepsen
På Børnenes vegne som deres Farbroder
Peder Pedersen Bach
Paa Enkens vegne som Laugværge
Z. Blanbois

Som Vurdering- og Vitterlighedsmænd
Bertil Pedersen, Peder Pedersen
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen