Stefan NN

Ref: Kilder: FSv-
Erhverv: Møller
 
Boede: omkring 1701 Krogens Mølle, Torslev sogn (Dronninglund herred), Hjørring amt


I familie med Kirsten Andersdatter

Vielse: omkring 1701
Børn:Christen Stefansen (1690 - 1748)
Knud Stefansen (1700 - 1788)
Anders Stefansen (1702 - 1783)
Anne Stefansdatter (1705 - )


Notater
Stephan Andersens fader er Anders Stephansen, født omkring 1700, gift omkring 1732 med Mette Madsdatter. Ved vielsen var de "af Krogens Mølle".

Den 12. april 1780 bortfæstede Ormholts ejer Kjeld Bornemann en halvpart af Krogens Mølle i Torslev sogn til Stephan Andersen, "hvis Fader [Anders Stephansen] samme Mølle sidst har haft i Fæste og beboet, men nu afstaaet til sin Søn".
Kronen (kongen) ejede i sidste halvdel af det 17de århundrede den ene halvpart af møllen, og Fru Kirstine Beck til Gl.Vraa ejede den anden. På Kronens vegne lod amtsskriver Peter Klein i Aalborg 1682 foretage syn over mølllen og lod synet, hvori det hedder, at møllens kværnstene var ubrugelige, afhjemle på Børglum herreds ting 7.11 1682. 1698 bortbyttede Kirstine Beck møllen til Ane Hegelund til Ormholt, mod gården Tveden i Jerslev.
I matriklen af 1688 hedder det om møllen:
"Den er en liden skvatmølle med 1 kværn og overfaldsvand, som samles i en liden dam fra et væld og kær ved Vangkær, som ofte giver moxen intet vand. Stenens bredde 5/8 alen fra løberens øje. Giver årlig i landgilde 12 tdr. mel, som ikke kan svares. Kan ikkun male om foråret og efter høst. Haver dæmningsbesværing. Den sættes til mølleskyld hartkorn 2-5-1-0 og jordskyld hartkorn 1-3-0-1.
I 1780 skulle fæsteren, Stephan Andersen, i årlig landgilde give 30 rigsdaler og afholde alle offentlige skatter af både jord- og møllebrug, holde stedets og møllens huse samt mølleværk og vandløb i god stand ikke forandre noget til møllens forringelse, deri indbefattet, at møllens stene, der i diameter målte 2 alen, ikke erstattes med mindre. Og "skulde Husbondens Korn behøves malet eller sigtet ved Krogens Mølle formedelst Mangel paa den her ved Ormholt værende Mølle, da forrettes saadant paa bedste Maade frit uden Told eller nogen Svigagtighed". Endvidere skulle fæsteren give aftægt til sin fader, årlig 2 tdr. rug, 2 tdr. byg og 4 rigsdaler, og i indfæstning betale et vist beløb.
Som så mange andre i hin tid gav ovenanførte møller Stephan Andersen sig af med ulovlig brændevinsbrænding, hvilket han 1753 blev grevet i på fersk gerning og idømt en bøde på 90 rigsdaler. Da en del bønder under Voergaards gods samme år idømtes bøder for ulovlig brændevinsbrænderi, og det om disse vides, at de overtrædere, der drev mølleri, kom til at bøde 60 rigsdaler, andre, der havde brændt og solgt brændevin, bødede 50 rigsdaler, og de, der kun havde brændt brændevin til eget brug, slap med 30 rigsdaler, ligger det nær at tro, at Stephan Andersen , der måtte bøde 90 rigsdaler, ikke alene har brændt brændevin, men også solgt brændevin, antagelig holdt krohus. Thi alfarvejen mellem Hjørring og Sæby gik i hin tid nær om ad Krogens mølle, og der var da ingen privilegerede kroer på hele vejstrækningen (AJ1-).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen